HAÇLILARLA MÜCADELE EDEN BAZI MÜSLÜMAN LİDERLERİN EVLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE MARRIAGE OF SOME MUSLIM LEADERS THAT STRUGGLE WITH THE CRUSADERS

Author : Gülşen İSTEK
Number of pages : 79-95

Abstract

Yüzbinlerce insanın ölmesine ve esir edilmesine sebep olan Haçlı Seferleri, toplumun demografik yapısında da bazı değişimlere yol açmıştır. Söz konusu demografik değişimler bir taraftan ailelerin parçalanmasına sebebiyet verirken diğer taraftan da neslin devamı için yeni evlilikleri mecburî hale getirmiştir. Bu evliliklerin bazıları Haçlılarla mücadele eden Müslüman emirlikler arasında gerçekleşmiştir. Ayrıca gerçekleşen evlilikler nedeniyle akraba olan emirler, topraklarını birbirlerine karşı korumuşlardır. Bununla birlikte evliliklerdeki asıl amaç; Müslüman devletler arasındaki husumetin kaldırılıp İslam birliğinin oluşturulması ve Haçlılara karşı daha etkin bir mücadelenin yapılmasıdır. Bu çalışmada Haçlılarla mücadele eden bazı Müslüman liderlerin evlilikleri üzerinde durulmuştur. Onların kimlerle ve hangi sebeplerden dolayı evlilik yaptığı kronolojik bir sıra takip edilerek verilmiştir. Böylelikle o dönemde gerçekleşen bazı evliliklerin Müslümanlar açısından önemi ve Haçlılarla mücadelede siyasi bir hamle olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada genellikle İslam tarihi kaynaklarına başvurulmuştur. Ancak bazı hususlarda Latin, Ermeni ve Süryani kroniklerinden de yararlanılmıştır. Ayrıca çalışma farklı dillerde yayınlanan muhtelif eserlerle de zenginleştirilmiştir.

Keywords

İslam Tarihi, Belek b. Behrâm, İmâdüddîn Zengî, Nûreddin Zengî, Selâhaddîn-i Eyyûbî

Read:246

Download: 92

Atıf Bulunamadı