HAÇLILARLA MÜCADELE EDEN BAZI MÜSLÜMAN LİDERLERİN EVLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 79-95
Year-Number: 2020-107

Abstract

Yüzbinlerce insanın ölmesine ve esir edilmesine sebep olan Haçlı Seferleri, toplumun demografik yapısında da bazı değişimlere yol açmıştır. Söz konusu demografik değişimler bir taraftan ailelerin parçalanmasına sebebiyet verirken diğer taraftan da neslin devamı için yeni evlilikleri mecburî hale getirmiştir. Bu evliliklerin bazıları Haçlılarla mücadele eden Müslüman emirlikler arasında gerçekleşmiştir. Ayrıca gerçekleşen evlilikler nedeniyle akraba olan emirler, topraklarını birbirlerine karşı korumuşlardır. Bununla birlikte evliliklerdeki asıl amaç; Müslüman devletler arasındaki husumetin kaldırılıp İslam birliğinin oluşturulması ve Haçlılara karşı daha etkin bir mücadelenin yapılmasıdır. Bu çalışmada Haçlılarla mücadele eden bazı Müslüman liderlerin evlilikleri üzerinde durulmuştur. Onların kimlerle ve hangi sebeplerden dolayı evlilik yaptığı kronolojik bir sıra takip edilerek verilmiştir. Böylelikle o dönemde gerçekleşen bazı evliliklerin Müslümanlar açısından önemi ve Haçlılarla mücadelede siyasi bir hamle olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada genellikle İslam tarihi kaynaklarına başvurulmuştur. Ancak bazı hususlarda Latin, Ermeni ve Süryani kroniklerinden de yararlanılmıştır. Ayrıca çalışma farklı dillerde yayınlanan muhtelif eserlerle de zenginleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The Crusades, which caused hundreds of thousands of deaths and captives, also caused some changes in the demographic structure of the society. On the one hand, these demographic changes have caused families to break up, and on the other hand, they have led to new marriages for the continuation of the generation. Some of these marriages took place among the Muslim emirates fighting with the Crusaders. In addition, orders related to marriages have protected their lands against each other. However, the main purpose in marriages; The elimination of the animosity between the Muslim states, the establishment of an Islamic union and a more effective struggle against the Crusaders. In this study, the marriages of some Muslim leaders struggled with the Crusaders were emphasized. It is given by following the chronological order that they marry with whom and for what reasons. Thus, it was attempted to reveal the importance of some marriages that took place in that period for Muslims and a political move in the fight against the Crusaders. In this study, generally sources of Islamic history were used. However, Latin, Armenian and Syriac chronicles were also used in some aspects. In addition, the study is enriched with various works published in different languages.

Keywords