NUSRET KÖYMEN'İN DEMOKRATİK HALK EĞİTİMİ ANLAYIŞI

Author :  

Year-Number: 2020-106
Yayımlanma Tarihi: 2020-07-07 20:02:33.0
Language : Türkçe
Konu : SOSYAL BİLİMLER
Number of pages: 425-431
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Nusret Köymen’in eğitim görüşlerinden hareketle onun demokratik halk eğitimi bakış açısı incelenmiştir. Literatür tarama, doküman incelemeye dayalı yapılan bu araştırmanın verileri, Köymen’in eserleri çerçevesinde nitel veri analizi yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada demokrasi, halk eğitimi kavramlarının literatür kapsamındaki tanımlarından, halk eğitimi türlerinden hareketle; Köymen’in kaleme aldığı Demokrasiyi Kurtaralım: Demokrasiyi Kurtaracak Halk Eğitimidir adlı eserde üzerinde önemle durduğu demokrasi ve halk eğitimi kavramlarına bağlı olarak oluşan demokratik halk eğitimi düşüncesi ele alınmıştır. Benzer şekilde Köymen’in önemli eserlerinden biri olan Büyük Aydınlığa Doğru kitabında da onun demokratik halk eğitimi fikri üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

In this research, Nusret Koymen's point of view to democratic public education is investigated by taking his understanding of education as the point of departure. Bits of information on which this research is based are compiled by literature survey and document scrutinizing are obtained by qualitative-data-analysis method on Koymen's works. Especially the validity of the popular ideas of “democracy” and “public education” developed around his “Let's save democracy, it is public-education that will save it” work in which he ascribe utmost importance to this two topics is questioned by comparing them with the mainstream/academic definitions and norms. Similarly, his “Toward the Great Enlightenment” work too emphasize his democratic public education idea.

Keywords


 • Aktaş, M. (2015). Demokrasi kavramına eleştirel bir bakış. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 87-105.

 • Aykaç, N. ve Deveci, Ö. (2019). Temel eğitimde yaşanan sorunları inceleyen çalışmalarındeğerlendirilmesi: Bir meta-sentez çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7/1, 277-301.

 • Babadağ, G. ve Sarıbaş, S. (2015). Temel eğitimin temel sorunları. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3/1, 18-34.

 • Çankaya, N. (2019). Halk eğitim merkezlerinde eğitim alan yetişkinlerin motivasyonuna etki eden unsurların incelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

 • Ercins, G. (2012). Türkiye’nin demokratikleşmesinde toplumsal sorun alanları. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, 79-102.

 • Ereş, F. (Ed.) (2019). Yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme. Ankara: Pegem Akademi.

 • Ertürk, S. (1988). Türkiye’de eğitim felsefesi sorunu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 11-16.

 • Kaya, H. E. (2015). Türkiye’de halk eğitimi merkezleri. International Journal of Science Culture and Sport, 3, 268-277.

 • Köymen, N. (1956). Halk eğitimi rehberi. Ankara: Maarif Basımevi.

 • Köymen, N. (1952). Demokrasiyi kurtaralım demokrasiyi kurtaracak halk eğitimidir. İstanbul: Türkiye Basımevi.

 • Köymen, N. (1956). Eğitim sosyolojisi. İstanbul: Maarif Basımevi.

 • Köymen, N. (1960). Büyük aydınlığa doğru. İstanbul: Nebioğlu Yayınevi.

 • Miller, R. (2005). Bütüncül eğitimin felsefi kaynakları. Değerler Eğitimi Dergisi, 3, 33-40.

 • Tezcan, M. (1985). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

 • Türkoğlu, A. ve Uça, S. (2011). Türkiye’de halk eğitimi: Tarihsel gelişimi, sorunları ve çözüm önerileri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2/2, 48-62.

 • Yazar, T. (2012). Yetişkin eğitiminde hedef kitle. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 21-30.

                                                                                                    
 • Article Statistics