SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DAİRE VE DAİRE DİLİMİNİN ALANI İLE İLGİLİ PROBLEM OLUŞTURMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-106
Number of pages: 157-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada sekizinci sınıf öğrencilerinin daire ve daire diliminin alanı ile ilgili problem oluşturma becerilerinin incelenmesi ve bu süreçteki deneyimlerinin ve düşüncelerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla durum çalışmasına göre araştırma tasarlanmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiş ve çalışmaya 79 sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Veriler “Dairede Alan ile ilgili Problem Oluşturma Formu (DAPOF)” ve “Problem Oluşturmaya Yönelik Görüş Formu (POYGF)” ile elde edilmiştir. DAPOF’tan elde edilen veriler “Problem Sınıflandırma Diyagramına (PSD)” göre analiz edilirken, POYGF’den elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Sonuçta, sekizinci sınıf öğrencilerinin problem oluşturma becerilerinin düşük olduğu sonucu elde edilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin problem oluşturmada zorlandıkları belirlenmiştir. Problem oluşturmanın kolay yönleri sorulduğunda ise bu zamana kadar problem çözdükleri için problem oluşturmanın kolay yönünün olmadığını düşündükleri ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the problem-posing skills of the eighth grade students about the area of a circle and a sector and reveal their experiences and thoughts in this process. For this purpose, research was designed according to the case study. The study group was determined according to the purposeful sampling method and 79 eighth-grade students participated in the study. The data were obtained by using the "Problem-Posing Form for the Area in the Circle (PPFAC)" and "Opinion Form for Problem-Posing (OFPP)". While the data obtained from PPFAC were analyzed according to the "Problem Classification Diagram (PCD)", the data obtained from OFPP were analyzed descriptively. As a result, it was obtained that the eighth-grade students' problem-posing skills were low. It was determined that the students participating in the study had difficulties in problem-posing. When asked about the easy aspects of problem-posing, it was revealed that they thought that there was no easy aspect of problem-posing because they solved problems until this time.

Keywords