GELİŞTİRİLMİŞ BİR ÇALGI OLARAK "IKLIĞ AİLESİ" VE EĞİTİM/ÖĞRETİM SÜREÇLERİ

Author:

Number of pages: 1-31
Year-Number: 2020-107

Abstract

Tarihi Türk Çalgısı olan Iklığ ve Ailesinin oluşturulması, eğitim/öğretim süreçlerinin hazırlanması başlıklı araştırmada üç başlık altında incelenmiş ve sonuçları yazılarak açıklanmıştır. Buna göre; 1. Çalgının etimolojisi, tarihsel geçmişi ve bugünkü durumu açıklanmış ve yeni oluşturulan aile üyeleri belirlenerek bunların boyutları hazırlanmıştır. 2. Dört boyutta oluşturulan Iklığ ailesinin "Tenor" boyutu ile ilgili başlangıç düzeyi öğretim programı ve öğretim metodu taslakları hazırlanmıştır. 3. Tenor boyutu olan Iklığ'ın çalabileceği repertuar örneği hazırlanmıştır. Repertuar içerisine; a. Geleneksel Halk Müziği Örnekleri, b. Geleneksel Sanat Müziği Örnekleri, c. Iklığ ve Ailesi için yazılmış özgün eser örnekleri, d. Batı müziğinden yapılan eser uyarlamaları, e. Farklı müzik tür ve çeşitlerinden Düo, Trio, Kuartet ve Eşlikli (Piyano, Gitar) eser örneklerine yer verilmiştir. Eğitim/Öğretim programı ve metot taslağı ile ilgili çalışmalar araştırmacı tarafından sınanarak oluşturulmuştur. Araştırmada kullanılan Tarihsel, Betimsel ve Deneysel Yöntemler ile elde edilen bulgular açıklanarak sonuçları ve öneriler de ayrıca yazılmıştır.

Keywords

Abstract

Iklığ (Iklık) Family" as an Advanced Instrument and Teaching-Education Practices Forming of Traditional Turkish Instrument Iklığ and its Family has been analyzed under three headings in the research titled as preparing teaching-education practices and obtained findings have been explained in writing. Accordingly; 1. Etymology, historical background and present status of the instrument were highlighted and their dimensions were prepared by detecting newly formed members of the family. 2. For "Tenor" dimension of Iklığ family formed in four dimensions, beginner level academic program and draft teaching/education methods were prepared. 3. A sample repertory to be played by an Iklığ having Tenor dimension was prepared. This repertory included; a. Traditional Folk Music Samples, b. Traditional Classical MusicSamples, c. Authenticsamples written for Iklığ and its family, d. Adaptationsbased on Western music, e. Duo, Trio, Quartet andStriped (Piano, Guitar) sample works from different music types and varieties. Upon testing studies on teaching-education, theprogram and draft method were prepared by the researcher. Findings that were obtained via Historical, Descriptive and Empirical Methods used in the research were explained and results as well as suggestions were also stated in addition.

Keywords