İŞ STRESİ, İŞ TATMİNİ VE SOSYAL DESTEĞİN BİÇİMLEYİCİ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2020-106
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : sosyal bilimler,işletme,yönetim ve organizasyon
Number of pages: 136-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin; psikolojik olarak mesleki tatmini ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları iş ve çalışma alanlarının özellikleri oldukça önemlidir. Bu bağlamda bireylerin kişilik özelliklerini ve yeteneklerini tam olarak yansıtamadıkları çalışma sahaları iş tatmininde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bireylerin kişilik özelliklerini daha iyi tanıması ve değişken durumlara bu özellikleri sağlıklı bir şekilde aktarabilmesi son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, kişilik özelliklerinin iş yaşantısına olan etkisi, stres ve iş tatmininde sosyal desteğin rolü ve bu desteğin hangi durumlarda ne düzeyde yaşanacağı, iş yerinde ne gibi farklılıklar meydana getirebileceği konular hakkında bilgiler vermektir. Araştırmanın birinci bölümünde iş stresi, iş tatmini hakkında literatür araştırması verilmiştir. İkinci bölümde, iş stresi, sosyal destek ilişkisi ve iş tatmin modellerinden bahsedilmiştir. Yine bu bölümde kişilik, kişisel özelliklerin iş tatmini ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde iş stresi, iş tatmini ve sosyal desteğin biçimleyici rolü hakkında bilgi verilmiştir. Son bölümde elde edilen bilgiler doğrultusunda, iş stresi ve sosyal destek arasında negatif bir bağ bulunduğu, iş tatmini ve sosyal destek arasındaki pozitif yönde bir ilişkinin bulunduğu, iş tatmininde cinsiyet farklılıklarının gözlenmediği, iş tatmininin artan bir eğitim düzeyi ile azaldığı ve eğitim düzeyi ile iş tatmini arasında daha karmaşık, doğrusal olmayan bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Anahtar kelimeler: İş stresi, İş tatmini, Meta-analiz, Kişilik, Öz-yeterlilik.

Keywords

Abstract

The role of social support in business life has become undeniably evident, people cannot manage the negative situations they experience in the workplace on their own. Accordingly, job satisfaction is also visibly reduced. It is extremely important for individuals to know their personality traits better and to transfer these characteristics in a healthy way. The purpose of this study is to provide relevant information on the effects of personality traits on business life, the role of social support in stress and job satisfaction, and in what situations this support will be experienced, and what differences it may cause in the workplace. In the first part of the research, a literature research about job stress and job satisfaction is given. In the second part, job stress, social support relationship and job satisfaction models are mentioned. Also in this section, the relationship between personality and personal characteristics and job satisfaction is emphasized. In the third part, information is given about job stress, job satisfaction and the shaping role of social support. In line with the information obtained in the last section, there is a negative connection between job stress and social support, there is a positive relationship between job satisfaction and social support, gender differences in job satisfaction are not observed, job satisfaction decreases with an increasing education level, and education level and job satisfaction A more complex, nonlinear relationship was observed. Keywords: Jobstress, Job satisfaction, Meta-analysis, Personality, Self-efficacy.

Keywords