HİNDU SANATINDA ŞİVA HEYKELLERİ VE SEMBOLLERİ

Author:

Year-Number: 2020-106
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 120-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hindu kelimesi önceleri Persler ve Türkler tarafından İndus vadisinde yaşayan insanları tanımlamak için kullanılırken, İngilizlerin Hindistan’ı işgaliyle birlikte Hinduizm’e mensup insanlar için kullanılmaya başlanmıştır. Hindu sanatından kastedilen bu dine mensup kişiler tarafından yapılan sanattır. Çok tanrılı bir din olan Hinduizm’in M.Ö 2500’lü yıllara kadar uzanan geçmişi, yazılı kaynakları, felsefesi, öğretileri ve oldukça zengin sanat anlayışı vardır. Araştırmaya konu olan Şiva Hinduların üç önemli tanrısından biridir. Şiva yok edici ve yeniden yaratıcı bir tanrıdır. Şiva’yı tanımlayan 1008 isim vardır ve her ismin anlamı onun özniteliğini tanımlamaktadır. Dışardan bakıldığında oldukça karmaşık görünen özellikler, Şiva’yı temsil eden belli sembolleri ve onunla bağlantılı tanrı ve tanrıçaları tanıyınca daha belirgin hale gelmektedir. Araştırmanın amacı Hindu mitolojisi ve sanatına Şiva örneğiyle dikkat çekmektir. Ayrıca çok zengin plastik unsurları ve estetik anlayışı olan Hindu sanatını tanıtmaktır.

Keywords

Abstract

The Word Hindu was first used by the Persians and the Turks to describe the inhabitants of the Indus valley, while the British invasion of India began to be used for people belonging to Hinduism. Hindu art refers to art made by people belonging to this religion. Hinduism, a polytheistic religion, has a history dating back to 2500 BC, written sources, philosophy, teachings and a rich understanding of art. Lord Shiva is one of the three most important gods of Hindus. Lord Shiva is a destructive and regenerative god. There are 1008 names that define Shiva, and meaning of each name defines its attribute. From the outside it looks quite complicated features, It becomes more apparent when it recognizes certain symbols representing Shiva and the gods and goddesses associated with it. The aim of the research is to draw attention to Hindu mythology and art with the example of Shiva. It also introduces the Hindus art with its rich plastic elements and aesthetic understanding.

Keywords