PERFORMANS SANATI VE MARİNA ABRAMOVİÇ

Author :  

Year-Number: 2020-106
Yayımlanma Tarihi: 2020-07-15 23:26:34.0
Language : Türkçe
Konu : Sanat Eğitimi
Number of pages: 390-401
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Performans sanatı, izleyicisinin önünde o sırada canlı olarak gerçekleştirilen ve sanatçısı ya da sanatçıları tarafından bedenin kullanılarak sergilendiği bir sanat biçimidir. Kendi başına sanatsal bir ifade olarak tanımlanan Performans Sanatı, insan eylemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olup toplumsal sorunlara karşı olan başkaldırılar ve farklı yollardan insanların verdikleri tepkilerle her toplumda farklı şekillerde tezahür etmiştir. Günümüzde de Performans sanatı, hala zamanın bütününü değiştirip daha net bir biçimde ve daha dikkat çekici unsurlarıyla izleyicisini etkisi altına almaya devam etmektedir. Bu makale de 31 Ocak- 26 Nisan2020 tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesinde yer alan Marina Abramoviç ‘in performans sanatı sergisinin izleyicilerin üzerindeki tepkileri ve yorumları dâhilindeki sonuçlarına genel bir bakış getirilmeye çalışılmıştır. Marina Abramoviç‘in kendi bedenini ve seyirciyi dâhil ederek yaptığı çalışmalarından yola çıkarak bu sanatın genel etkileri sorgulanarak araştırılmıştır. Ayrıca Marina Abramoviç’in eserlerinden yola çıkılarak performans sanatının dans, müzik, tiyatro, şiir, video gibi birçok sanat alanıyla olan etkileşimleri de sorgulanırken bu sergi ile Türk insanına olan yansımaları da irdelenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma türlerinden olan doküman analizi (literatür tarama) yöntemi ve doğal ortama duyarlılık yöntemi ile yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Performance art is a form of art that is performed live in front of its audience at the time and is exhibited by its artist or artists via use of the body. The Art of Performance, which is defined as an artistic expression on its own, has emerged as a result of human actions and has been manifested in different ways in each society with the revolts against social problems and the reactions of people in different ways. The Art of Performance, which is defined as an artistic expression on its own, has emerged as a result of human actions and has been manifested in different ways in each society with the revolts against social problems and the reactions of people in different ways. Today, Performance Art by changing the entire time still continues to influence its viewers in a clearer style and with more attractive elements. In this article, it was endevored to provide a general perspective to the results within the scope of comments and reactions of the viewers of Marina Abramovich's performance art exhibition, which took place in the Sakıp Sabancı Museum between January 31 and April 26, 2020. Based on the work of Marina Abramovic which he created by involving her own body and the viewer, the general effects of this art have been investigated by questioning. Moreover, the interactions of performance art with many art fields such as dance, music, theater, poetry, and videography are examined based on the works of Marina Abramovich. This research was carried out with the document analysis (literature review) method, which is one of the qualitative research types, and with the method of the sensitivity to the natural environment.

Keywords


 • Artut, Kazım, (2010), Güzel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Anı.

 • Aydoğan, Kibar Bolat, (2008), ‘‘Sanatta Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Performans Sanatı.’’ Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi.

 • Azılıoğlu, Kürşat, (2011), Sanat Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Kavramsal Sanat’ın Yansıma Olanakları. Yüksek Lisans Tezi (Www.Yoktez.Gov.Tr’den Ulaşılmıştır).

 • Ceylan, Hakan, (2019), Teknolojinin Performans Sanatına Yansımaları. Yüksek Lisans Tezi (Www.Yoktez.Gov.Tr’den Ulaşılmıştır).

 • Çakır, Mukadder, (2014), Görsel Kültür Ve Küresel Kitle Kültürü. Ankara: Ütopya Yayınları.

 • Germaner, Semra (1997), 1960 Sonrası Sanat, İstanbul: Kabalcı Yayınları.

 • Giderer, Hakkı Engin, (1995), ‘‘60’lı Yıllar Ve Kavramsal Sanat.’’ Anadolu Sanat, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, 3/ 51-64.

 • Gök, Tuğçe, (2019), Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Kişiler Arası İlişki Ve İletişiminin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi (Www.Yoktez.Gov.Tr’den Ulaşılmıştır).

 • Güler, T. S., Emiroğlu, H., Bayram, M. (2019), Yugoslavya’nın Dağılma Sürecinin Araçsalcı Bir Yaklaşımla Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21/4.

 • Gürcan, Göknur, (2003), Çağdaş Türk Sanatında Performans, Hacettepe Üni. Sbe, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi(https://modernresimsanati.tumblr.com/ post/140559746025/tezler-çağdaş-türk-sanatında-performans).

 • İlhan-Çakır, Ayşe, (2000), ‘‘Üniversitelerde Sanat Eğitiminin Gerekliliği.’’ (Https://Earsiv.Anadolu.Edu.Tr/Xmlui/Bitstream/Handle/11421/1065/103415.Pdf?Sequ en) Ce=1&İsallowed=Y Sayfasından Erişilmiştir.

 • Karabaş, P. A., İşleyen, F. (2016), ‘‘Performans Sanatının Doğuşu Ve Günümüze Yansımaları.’’ International Journal Of Cultural And Social Studies (Intjcss).

 • Kılınç, Gökçen Meryem, (2007), Bedenin, İktidar Kavramına Karşıt Bir Öğe Olarak Vücut Ve Performans Sanatında Kullanılması. Yüksek Lisans Tezi (Www.Yoktez.Gov.Tr’den

 • Koca, Binnaz, (2017), Kavramsal Sanat. İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 3/2.

 • Mülayim, Selçuk, (1994), Sanata Giriş. İstanbul: Bilim Teknik.

 • Özeskici, Evrim, (2018), ‘‘Sanatta Değişen Paradigmalar: Sanatçı, Eser Ve Alıcı İlişkisi.’’ Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi.

 • Özinan, Ece, (2017), ‘‘Erika Fischer-Lichte’nin Performans Anlayışı İle Marina Abramović’in Rhythm Serisine Bakmak.’’ Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Müzik Ve Sahne Sanatları Dergisi 1/1.

 • Uğur, Ebru, (2019), Performans Sanatı Bağlamında Beden Ve Şiddet İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi (Www.Yoktez.Gov.Tr’den Ulaşılmıştır).

 • Çakmak, Ahmet. (11 Nisan 2007) http://lebriz.com/pages/ lsd.aspx?lang=TR§ionID=2&articleID=115&bhcp=1 (11.03.2020)

 • Kaşıkçı, Can. (10 Ekim 2019)https://akadumi.com/blog/string-art/ (09.04.2020)

 • Tunabay, Fırat. ( 20 Mart 2017) http://www.azizmsanat.org/2017/03/20/sinirsizligin-kesistigi- tabular-marina-abramovic-firat-tunabay/ (09.03.2020)

 • Türker, Murak ( 19 Ocak 2003) https://m.bianet.org/biamag/sanat/143658-vucudunun- sinirlarini-zorlayan-sanatci (12.05.2020)

 • Görsel 1. ( http://www.azizmsanat.org/2017/03/20/sinirsizligin-kesistigi-tabular-marina- abramovic-firat-tunabay/ )

 • Görsel 2. ( https://www.stilearte.it/1977-lo-scandalo-di-marina-abramovic-e-ulay-trasformati-in- porte-viventi-il-video/ )

                                                                                                    
 • Article Statistics