FARKLI YAYINEVLERİNDEN BASILAN SERGÜZEŞT ADLI ROMANDAKİ YAN METİNSEL UNSURLARIN DİLİÇİ ÇEVİRİ BAĞLAMINDA MUKAYESESİ

Author:

Year-Number: 2020-105
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 236-253
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türk edebiyatının romantizmden realizme geçiş romanı olarak tanımlanan Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt adlı romanının üç farklı yayınevinden çıkan versiyonlarını diliçi çeviri bağlamında karşılaştırmalı olarak incelemektir. İlk olarak 1889 yılında basılan romanda, dönemin en önemli toplumsal ve kültürel sorunu olan kölelik konusu ele alınmakta ve bir esirin dramı anlatılmaktadır. Bugün Türk edebiyatında yapıta iki yüz yılı aşkın zamandır hala ilgi duyulmasını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretim kurumları için hazırlanan 100 Temel Eser arasında yer almasını yazar, yapıt başarısına bağlarken, diliçi çevirinin de bu noktada önem teşkil ettiği çalışmanın genel çerçevesini oluşturacaktır. Tanzimattan günümüze kadar gelen bu yapıt farklı yayınevleri tarafından basılmış, farklı diliçi çevirmenler olarak tanımlanabilecek kişiler tarafından günümüz Türkçesine uyarlanmıştır. Çalışmanın sınırlılığı açısından bütünce olarak üç farklı yayınevi olan İş Bankası Yayınları, Ayrıntı Yayınları ve Say Yayınlarından çıkan basımı tercih edilmiştir. Kitap kapağı, yapıt adı, önsöz, dipnotlar gibi yan metinsel unsurlar aracılığıyla mukayeseli olarak yeniden yazım olan diliçi çevirinin sadece sözlük düzeyinde gerçekleştirilen bir eylem olmadığı, aynı çevirmen ve yayınevinin ortak tercihleri ışığında geliştirilen stratejilerdeki ideolojik ve ticari amaçlar yorumlanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the versions of Samipaşazade Sezai's novel named Sergüzeşt, which is defined as the transition novel of romanticism from romanticism to realism, in three languages. First published in 1889, the subject of slavery, the most important social and cultural problem of the period, is addressed and the drama of a prisoner is explained. While writing the fact that the Turkish literature is still interested in the work for more than two hundred years and that the Ministry of National Education is one of the 100 Basic Works prepared for secondary education institutions, the author will establish the general framework of the work in which the linguistic translation is important at this point. This work from reorganizations to the present has been published by different publishing houses and adapted to today's Turkish by people who can be defined as different linguistic translators. In terms of the limitation of the study, the printing from İş Bank Publications, Detay Publications and Say Publications, which are three different publishing houses, was preferred. The ideological and commercial goals in the strategies developed in light of the common preferences of the same translator and publisher will be tried to be interpreted, as the linguistic translation, which is a rewriting comparatively through side textual elements such as book cover, title of work, preface, and footnotes, will be interpreted.

Keywords