ESKİŞEHİR ALAADDİN CAMİİ MİNARESİ İNŞA KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT

Author :  

Year-Number: 2020-106
Language : Türkçe
Konu : Sosyal ve Beşeri Bilimler
Number of pages: 1-8
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eskişehir Alaaddin Camisinin inşa kitabesi yoktur. Cami zaman içerisinde yapılan onarımlarla büyük değişime uğramıştır. İnşa edildiği tarihten günümüze özgün olarak sadece eski minaresinin kaidesi ve minarenin inşa kitabesi kalmıştır. Caminin tarihlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda bu kitabe üzerinden yapılmıştır. Yayınlarda yer alan okumalarda gerek tarih gerek ifade konusunda farklılıklar görülmektedir. Bu yayınlarda minarenin inşa tarihi olarak miladi takvime göre 1209-10, 1262, 1265,1267, 1268 gibi farklı tarihler verilmiştir. Genel olarak günümüzde yapılan yayınlarında ; (özellikle Selçuklu Dönemi) kitabe çevirilerinin birçoğunda bu uyuşmazlıklar dikkati çekmektedir. Bu çalışmada amacımız Eskişehir Alaaddin Camisinin minare kitabesi çevirilerindeki farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik son bir tespit ortaya koymaktır. Yapılan bu son tetkik neticesinde minare kitabesinin Selçuklu sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Cacaoğlu Cibril (Cacaoğlu Nûreddin) tarafından H. 666-Zilhicce/M.1268-Ağustos/Eylül tarihinde inşa ettirildiği tespit edilmiş; böylece bundan sonra yapılacak olan çalışmalar için tarihlendirme konusu netleştirilmiştir

Keywords

Abstract

Eskişehir Alaaddin Mosque’s “construction inscription” is absent. The mosque has been changed as a result of repairings accros the time. Up to the our times, only the base of the old minaret and the “construction inscription of the minaret” has remained. Researces on the dating of Alaaddin Mosque has been made over this inscription. There are different of dating offers such as 1209-10, 1262, 1265,1267, 1268 according to the Gregorian calendar. In general in these publications made until today -especially relevant to Seljuk Period- the translations of the inscriptions are inconsistent. As a result of our this last examination, this minaret has been made during the reign of Seljuk Sultan III. Keyhüsrev by Cacaoğlu Cibril (Cacaoğlu Nûreddin) in A.H. 666-Zilhicce / G. C.1268-August/ September. Lastly, the problem of the dating on Alaaaddin Mosque’s minaret has been clarified for future studies.

Keywords


 • Altınsapan E., (1999), Ortaçağ’da Eskişehir ve Çevresinde Türk Sanatı (11.-15. Yüzyıllar Mi- marisi), Eskişehir.

 • Arslan N., (2014), Eskişehir Kitabeleri, Eskişehir.

 • Aslanbay M., (1955), Eskişehir’deki Alâiddin Câmisi, Eskişehir.

 • Aydın R., (2017), “Eskişehir Alâeddin Camisi’nin Onarılmasına Dair Girişimler (1878-1886)” Mediterranean Journal of Humanities VII 2., 47-60.

 • Doğru H., (2005), XVI. Yüzyılda Eskişehir ve Sultanönü Sancağı, Eskişehir.

 • Ekici K., (2005), Anadolu Selçuklu Devletinde Üç Kardeş Devri (1246–1266), Süleyman Demi- rel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

 • Kucur, S., (1992), “Cacaoğlu Nûreddin”, (TDV) İslam Ansiklopedisi, 6.C., s. 541-542, İstanbul.

 • Özüdoğru Ş., (1990), “Eskişehir Alaaddin Camii”, I. Eskişehir 1.Selçuklu Eserleri Semineri Bildirileri, 17-18 Ağustos 1989, T.C. Eskişehir Valiliği, s. 29-34, Eskişehir.

 • Sarar, İsmail A., (1990), “Eskişehir ve Selçuklu Devri Eserleri”, I. Eskişehir 1.Selçuklu Eserleri Semineri Bildirileri, 17-18 Ağustos 1989, T.C. Eskişehir Valiliği, s. 43-50, Eskişehir.

 • Sevim A., (2002), “Keyhusrev III”, (TDV) İslâm Ansiklopedisi, 25. C., s. 351-32, Ankara.

 • Sümer F .,(1992), “Kılıçarslan IV”, (TDV) İslam Ansiklopedisi, 25. C., s. 404-405, Ankara.

 • Temir A .,(1957), “Eskişehir‟deki Alâiddin Câmisi ve Eskişehir Tarihi ile İlgili Araştırmalar”. Belleten XXI/83 517-519.Ankara.

 • Tulum M., (2000), Tarihi Metin Çalışmalarında Usul Menakıbu’l-Kudsiyye Üzerinde Bir De- neme, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics