YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI

Author :  

Year-Number: 2020-106
Yayımlanma Tarihi: 2020-07-07 19:32:02.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 376-389
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, yabancı dil öğrenme kaygısının nedenleri, kaygının yabancı dil öğrenme sürecindeki etkisi ve kaygı-öğrenme süreci ilişkisi modellerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak, doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yararlanılan kaynaklar, çoğunlukla yabancı alanyazın üzerine temellendirilmiştir. Çalışmada yabancı dil öğrenme kaygısına ilişkin öne çıkan sonuçlar şunlardır. 1- Kaygı, yabancı dil öğrenme sürecini etkileyen önemli bir unsurdur. 2- Kaygı dil öğrenme sürecini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 3- Yabancı dil kaygısı öğrencilerin performanslarını olumsuz etkileyebilmektedir. 4- Kaygının, her zaman birey için olumsuz bir durum yaratmayan kolaylaştırıcı bir rolü ve öğrenci performansı üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 5- Yabancı dil öğrenme kaygısı nedenlerinden öne çıkan bazıları, özgüven eksikliği, aile beklentileri, sınıf içi uygulamalar, akran ve öğretmen faktörleridir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to point out the sources of foreign language anxiety, its effects on foreign language learning process and theoretical background of the anxiety. As data collection tool, document analysis is used. Sources used as data collection tools are mostly based on foreign literature. The prominent results of the foreign language learning anxiety in the study are as follows. 1- Anxiety is an important factor affecting the foreign language learning process. 2- Anxiety can affect the foreign language learning process positively or negatively. 3- Foreign language anxiety can negatively affect students' performance. 4- Anxiety which does not always create a negative situation for the individuals can have a facilitating role and a positive effect on students’ performance. 5- Some of the reasons of foreign language learning anxiety are lack of self-confidence, family expectations, classroom practices, peers and teachers.

Keywords


 • Alpert, R. ve Haber, R. N. (1960). Anxiety in Academic Achievement Situations. Journal of Abnormal and Social Psychology. 61(2), 207-215.

 • Ateş, S. (2013). Foreign Language Writing Anxiety of Prospective EFL Teachers: How to Re- duce Their Anxiety Levels. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Aydın, B. (1999). A Study of Sources of Foreign Language Classroom Anxiety in Speaking and Writing Classes. Yayımlanmış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Aydın, S., ve Zengin, B. (2008). Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı: Bir Literatür Özeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 81-94.

 • Bekleyen, N. (2004). The Influence of Teachers And Peers on Foreign Language Classroom Anxiety. Dil Dergisi, 123, 49-66.

 • Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Re- search Journal, 9(2), 27-40.

 • Cheng, Y. S. (2004). EFL Students’ Writing Anxiety: Sources and Implications. English Teach- ing & Learning, 29(2), 41-62.

 • Demirel, Ö. (2014). Yabancı Dil Öğretimi.(8. Basım). Pegem Akademi, Ankara.

 • Ganschow, L.ve Sparks, R. (1996). Anxiety about Foreign Language Learning among High School Women. The Modern Language Journal, 80(2), 199-212.

 • Hassan, B. A. (2001). The Relationship between Writing Apprehension and Self-Esteem to the Writing Quality and Quantity of EFL University Students, (Eric Doküman Numarası 459671). https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED459671.pdf adresinden 26.01.2018 tarihinde erişildi.

 • Horwitz, E.K., Horwitz, M.B., ve Cope, J. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132.

 • Horwitz, E. K. (2000). It ain’t over’til it’s over: on Foreign Language Anxiety, First Language Deficits, and the Confounding of Variables. The Modern Language Journal, 84(2), 256259.

 • Kuru-Gönen, İ. (2005). İngilizce`yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerinin Yabancı Dilde Okuma Kaygılarının Kaynakları. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • MacIntyre, P.D. (1995). How Does Anxiety Affect Second Language Learning? A Reply to Sparks and Ganschow. The Modern Language Journal, 79(1), 90-99.

 • MacIntyre, P.D., ve Gardner, R.C. (1989). Anxiety and Second Language Learning: Toward a Theoretical Clarification. Language Learning, 39(2), 251-275.

 • MacIntyre, P.D., ve Gardner, R.C. (1991a). Investigating Language Class Anxiety Using the Focused Essay Technique. The Modern Language Journal, 75(3), 296-304.

 • MacIntyre, P.D., ve Gardner, R.C. (1991b). Methods and Results in the Study of Anxiety and Language Learning: A review of the Literature. Language Learning, 41(1), 85-117.

 • MacIntyre, P.D., ve Gardner, R.C. (1991c). Language Anxiety: Its Relationship to Other Anxie- ties and to Processing in Native and Second Languages. Language Learning, 41(4), 513534.

 • MacIntyre, P.D. ve Gardner, R.C. (1994). The Subtle Effects of Language Anxiety on Cognitive Processing in The Second Language. Language Learning, 44(2), 283-305.

 • MacIntyre, P. D., Noels, K. A., ve Clément, R. (1997). Biases in Self‐ratings of Second Langu- age Proficiency: The Role of Language Anxiety. Language Learning, 47(2), 265-287.

 • Marzec-Stawiarska, M. (2013). Causes and Symptoms of Foreign Language Listening Anxiety: A Case Study of Proficient Students about to Graduate with an Ma in Teachıng Efl. Linguistica Silesiana, 34, 335-356.

 • Negari, G. M., ve Rezaabadi, O. T. (2012). Too nervous to write? The relationship between anxiety and EFL writing. Theory and Practice in Language Studies, 2(12), 2578-2586.

 • Noormohamadi, R. (2009). On the Relationship between Language Learning Strategies and Foreign Language Anxiety. Pan-pacific Association of Applied Linguistics, 13(1), 39

 • Özdemir, E. ve Gür, H. (2011). Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeğinin (MKEÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 39-50.

 • Pappamihiel, N. E. (2002). English as a Second Language Students and English Language Anxiety: Issues in the Mainstream Classroom. Research in the Teaching of English, 36, 327-355.

 • Philips, E. M. (1992). The Effects of Language Anxiety on Students' Oral Test Performance and Attitudes. The Modern Language Journal, 76(1), 14-26.

 • Price, M. L. (1991). The subjective experience of foreign language anxiety: Interviews with highly anxious students. In E. K. Horwitz ve D. J. Young (Editörler), Language anxiety: From Theory and Research to Classroom Practice. s.101-108. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall.

 • Riasati, M. J. (2011). Language Learning Anxiety from EFL Learner’s Perspective. Middle-East Journal of Scientific Research, 7(6), 907-914.

 • Sarason, I.G., ve Sarason, B.R. (1990). Test anxiety. In H. Leitenberg (Editör), Handbook of Social and Evaluation Anxiety. s. 475-495. New York: Plenum Press.

 • Scovel, T. (1978). The Effect of Affect on Foreign Language Learning: A Review of The Anxi- ety Research. Language Learning, 28(1), 129−142.

 • Sparks, R.L. ve Ganschow, L. (1991). Foreign Language Learning Differences: Affective or Native Language Aptitude Differences? The Modern Language Journal, 75(1), 3-16.

 • Sparks, R.L. ve Ganschow, L. (1993). The Impact of Native Language Learning Problems on Foreign Language Learning: Case Study Illustrations of The Linguistic Coding Deficit Hypothesis. The Modern Language Journal, 77(1), 58 – 74.

 • Spielberger, C. D.(1972). Anxiety: Current Trends in Theory and Research (Vol 1). New York: Academic Press.

 • Tobias, S. (1979). Anxiety Research in Educational Psychology. Journal of Educationa Psycho- logy, 71(5), 573-582.

 • Toth, Z. (2010). Foreign Language Anxiety and the Advanced Language Learner: A Study of Hungarian Students of English as a Foreign Language. Newcastle: Cambridge Scholars.

 • Türk Dil Kurumu (2018). Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com adresinden 12.08.2018 tarihinde erişildi.

 • Wang, N. (2005). Beliefs About Language Learning and Foreign Language Anxiety: a Study of University Students Learning English As a Foreign Language in Mainland China. Yüksek lisans tezi, Victoria Üniversitesi. https://dspace.library.uvic.ca:8443/bitstream/ adresinden 08.08.2018 tarihinde erişildi.

 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Young, D. J. (1991). Creating a low-anxiety classroom environment: what does the language anxiety research suggest? Modern Language Journal, 75(4), 426 – 439.

 • Zeidner, M. (1998). Test Anxiety: The State of the Art. Kluwer Academic Publishers, New York.

 • Zhang, H. (2011). A study on ESL writing anxiety among Chinese English majors: Causes, effects and coping strategies for ESL writing anxiety. Yüksek lisans tezi, Kristianstad Üniversitesi.

 • Zhang, R., ve Zhong, J. (2012). The Hindrance of Doubt: Causes of Language Anxiety. Interna- tional Journal of English Linguistics, 2(3), 27-33.

 • Zhanibek, A. (2001). The Relationship between Language Anxiety and Students' Participation in Foreign Language Classes. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bilkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

                                                                                                    
 • Article Statistics