SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEK HASTALIĞINA YAKALANMA RİSKİ İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2020-106
Number of pages: 61-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık çalışanları, sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek birçok meslek hastalığı riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu riskler sağlık çalışanlarının yeterli özeni göstermemesi, çalışanlardaki bilgi eksikliği ve sağlık kurumu tarafından alınması gereken önlemlerin aksatılması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada sağlık kurumlarında çalışan sağlık personelinin meslek hastalığına yakalanma riskleri ile iş tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni, Kahramanmaraş ilinde sağlık hizmeti veren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 625 sağlık personelinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak seçilen 170 sağlık personelinden oluşmaktadır. Bilgisayarlı istatistik programı yardımıyla, öncelikle katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla frekans analizi yapılmştır. Araştırmada meslek hastalıkları ve iş tatmini ölçeklerinin geçerliliğini tespit etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeklerin güvenirliğini diğer bir deyişle iç tutarlılığını test etmek amacıyla güvenirlik analizi yapılmış ve değerlerin .60’ın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon analizinde değişkenler arasında orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Hipotez testleri için uygulanan çoklu regresyon analizleri sonucunda elde edilen bulgulara göre, sağlığı olumsuz etkileyen faktörler örgütsel iş tatminini negatif yönde etkilemektedir. Diğer taraftan, kurumdan alınması istenen önlemlerin bireysel iş tatminini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Healthcare workers face many risks of occupational diseases that may adversely affect their health. These risks arise from reasons such as insufficient care of healthcare workers, lack of information in employees and disruption of measures to be taken by the healthcare institution. In this study, it was aimed to determine the relationship between the risks of healthcare personnel working in health institutions and the job satisfaction. The universe of the research consists of 625 healthcare personnel working in Kahramanmaraş Sütçü İmam University Training and Research Hospital, which provides healthcare services in the province of Kahramanmaraş. The sample of the study consists of 170 healthcare personnel selected using the simple random sampling method. With the help of computerized statistical program, frequency analysis was carried out primarily to determine the demographic characteristics of the participants. Confirmatory factor analysis was applied to determine the validity of occupational diseases and job satisfaction scales in the study. In order to test the reliability of the scales, in other words, internal consistency, a reliability analysis was performed and the values were found to be above .60. In the correlation analysis, a medium level relationship was determined between the variables. According to the findings obtained as a result of multiple regression analysis applied for hypothesis tests, the factors affecting health negatively affect organizational job satisfaction negatively. On the other hand, it has been determined that the measures requested from the institution positively affect individual job satisfaction.

Keywords