SURİYELİ MÜLTECİLERİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (BMMYK) SOSYAL MEDYASINA YÖNELİK MEMNUNİYET DÜZEYLERİ: TÜRKİYE –ÜRDÜN ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 51-74
Year-Number: 2020-105

Abstract

Suriye savaşı sürecinde komşu ülkelere sığınan sığınmacıların sayısının milyonlarca olduğu bilinirken, iç savaş nedeniyle de daha fazla insanın ülkesini terk edeceği düşünülmektedir. Suriyeli Sığınmacıların Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünyanın her tarafındaki, ırk, din, ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın ve tarafsız bir şekilde Suriyeli sığınmacıların ve diğer insanların ihtiyaçlarını karşılamayı sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı, Suriyeli Sığınmacıların Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sosyal Medyasına Yönelik Memnuniyet Düzeylerinin ölçülmesidir. Bu bağlamda; Türkiye’deki ve Ürdün’deki kamplar dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların söz konusu sosyal medyaya karşı memnuniyetleri 300 kişiyi kapsayan bir araştırma ile ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmamızdaki bağımsız değişkenlerimiz; yaş, cinsiyet, eğitim durumu iken, bağımlı değişkenlerimiz Suriyeli sığınmacılar tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sosyal medyasının kullanım sıklığı, en çok paylaşılan konular, yaygın olarak kullanılıp kullanılmadığı, etkinliği ve memnuniyet durumlarıdır. Yapılan araştırma sonucunda Suriyeli sığınmacıların BMMYK sosyal medyasının rolünden memnun olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda hem Ürdün hem de Türkiye’de kamplar dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların demografik özellikleri ne olursa olsun(cinsiyet, yaş, eğitim, meslek ..) ile BMMYK sosyal medyasına yönelik memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

It is thought that more people will leave their countries due to the civil war when the number of refugees, who took refuge in neighbor countries during the Syrian War, was known to be millions. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) provides the needs of Syrian refugees and other refugees around the world regardless of race, religion, and gender. The aim of this study is to evaluate the satisfaction levels of Syrian Refugees about the social media of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). In this context, the satisfaction levels Syrian refugees living outside the camps in Jordan and Turkey about the social media were evaluated and compared with a survey of 300 people. While age, gender, and educational background are independent variables in our study, our dependent variables include the frequency of use, the most shared topics, efficiency and satisfaction of the social media of the United Nations High Commissioner for Refugees by Syrian refugees. As a result of the study, it was revealed that Syrian refugees are not satisfied with the role of the social media of UNHCR. In this sense, no significant difference was determined between the demographic information of Syrian refugees living outside the camps in Jordan and Turkey (sex, age, education, profession) and their satisfaction levels of the social media of UNHCR.

Keywords