“YEŞİL YUVA” DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2020-105
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Filoloji, Yeni Türk Edebiyatı.
Number of pages: 184-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeşil Yuva, Artvin’de 1 Ağustos 1922 yılında yayımlanan bir mecmuadır ve imtiyaz sahibi Artvin’de görev yapan bir devlet memuru olan Ali Rıza Bey’dir. Çok uzun bir yayın periyodu takip edememesine rağmen hem bölge hem devir için önemli bir yayın organıdır. Esas olarak çocuk, genç ve eğitimcileri hedef kitlesi olarak belirleyen dergide devrin genel eğilimlerine uygun çeşitli yazılara yer verilmektedir. Vatan toprağına yeni katılan, uzunca bir süre esirliği yaşayan bir bölgede yayımlanan dergi, yeni kurulan Cumhuriyet’in ideallerini sayfalarına toplamıştır. Özellikle milliyetçi-Türkçü çizgide devam eden yazılar, savaştan yeni çıkmanın bir sonucu olarak zaman zaman militarist bir çizgiye de kaymaktadır. Bunun yanında devrin “yeni insan” ideali, yeni kurulan devletin halkla arasındaki ilişki de dergiye sirayet etmiştir. İşte bu yazıda dergi şekil özellikleri, hedefleri verilerek tanıtıldıktan sonra yazıların içeriği muhteva olarak değerlendirilecek ve bu yazılar devrin düşünce dünyası ile birlikte düşünülmeye çalışılacaktır. Böylelikle bölgede yayımlanan bir derginin tanıtımı yanında devrin fikrî atmosferi de gözler önüne serilecektir.

Keywords

Abstract

Yesil Yuva, is a magazine published in Artvin on August 1, 1922 and its grant holder was Ali Rıza, a civil cervant working in Artvin. Although it didn’t follow a very long period of broadcasting, it is an important media for both the region and the period. The magazine, which mainly determines children, youth and educators as its target audience, includes various articles in accordance with the general trends of the period. The magazine, which has recently been added to the land of the homeland and published in a region that has been captured for a long time, has collected the ideals of the newly established Republic on its pages. Especially the articles that continue on the nationalist-Turkic line sometimes change to a militarist line as a result of the emergence of the war. In addition, the “new person” ideal of the era and the relationship of the newly established state with the public have also spread to the journal. In this article, the content of the articles will be evaluated as content after introducing the journal shape features and goals and these articles will be considered together with the world of thought. Thus, besides the introduction of a magazine published in the region, the intellectual atmosphere of the period will be revealed.

Keywords