PANDEMİ DÖNEMLERİNDE İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ: YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2020-104
Language : Türkçe
Konu : İLETİŞİM
Number of pages: 36-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim insanın var oluşundan bu yana hem zorunluluk hem de arzulanan, istenen bir unsur olarak hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde sürekli değişen ve gelişen iletişim biçimleri, araçları her çağda toplumlar üzerinde etki yaratmıştır. Bu etki özellikle travmatik hadiselerde, toplumlar üzerinde daha belirgin olmuştur. Savaş, kıtlık, salgın, afet vb. durumlarda iletişimin önemi, medyanın etkisi, oluşturduğu algı ve bunlara verilen toplumsal tepkiler değişik disiplinlerce de araştırma konusu yapılmıştır. Bu çalışmada iletişimin genel perspektifte anlamına, türlerine değinildikten sonra tarihte yaşanan pandemilerde iletişimin öne çıkan unsurları aktarılmış, pandemi dönemlerinde iletişim ve algı yönetiminin rolü irdelenmiştir. Tüm dünya geneline yayılan COVID-19 pandemisi bu perspektiften açıklanmaya çalışılarak, iletişim sürecinin nasıl olması gerektiğine ilişkin öneriler algı yönetimi açısından vurgulanmıştır. Bu çalışmanın, pandemi dönemlerinde iletişim sürecinin nasıl sürdürülmesi gerektiği konusunda hem literatüre katkı sunması hem de uygulayıcılara ve araştırmacılara farklı bir bakış açısı kazandırması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

Communication is an indispensable part of our lives as a necessity and a desired element since the existence of man. The ways of communication and tools that have been constantly changing and developing in the historical process have had an impact on societies in every age. These effects were more pronounced on societies, especially in traumatic events. The importance of communication in the situation of war, famine, epidemic, disaster etc…, the influence of the media, the perception it creates and the social responses to them have been the subject of research by different disciplines. In this study, after mentioning the meaning and types of communication in the general perspective, the prominent elements of communication in the pandemics experienced in history are explained, and the role of communication and perception management in the pandemic periods are examined. The COVID-19 pandemic, which is spread all over the world, has been emphasized in terms of perception management by trying to explain from this perspective. This study is expected to both contribute to the literature and gain a different perspective to practitioners and researchers on how the communication process should be maintained during the pandemic periods.

Keywords


 • Acehan, I. (2020). “İspanyol Gribi Zamanında Hayat: Unutulan Salgında Neler Yaşanmıştı?”, https://forumusa.com/amerika-usa-amerika-birlesik-devletleri/ispanyol-giribizamaninda-hayat-unutulan-salgin-da-neler-yasanmisti/, Erişim Tarihi: 13.04.2020.

 • Ak, M. (2011). “19. Yüzyılda Antalya’da Kolera Salgını”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:17, 254-268.

 • Anık, C., Kırık, A. M., & Soncu, A. G. (2017). Sosyal Medyanın Göstergebilimsel Dili: Emoji- ler, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 8(26), 41-54.

 • Aslan, R. (2020). Tarihten Günümüze Epidemiler, Pandemiler ve Covid-19, Ayrıntı Dergisi, 8(85), 35-41.

 • Aziz, A. (2013). İletişime Giriş, İstanbul: Hiperlink Yayınları.

 • Bakan, İ., Kefe, İ. (2012). “Kurumsal Açıdan Algı ve Algı Yönetimi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 19-34.

 • Çalık, R., Tepekaya, M. (2006). “Birinci Dünya Savaşı Esnasında Anadolu’daki Salgın Hasta- lıklar ve Ermeniler.” Dergipark Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 16, 205-228.

 • Çamdereli, M. (2008). İletişime Giriş, İstanbul: Der Yayınları.

 • Çelik, M.M. (2020). “Koronavirüs Vakası İlk Değil!”, www.independentturkish.com, Erişim Tarihi: 06.04.2020.

 • Darıcı, S. (2017). Subliminal İşgal, Destek Yayınevi, İstanbul.

 • Darıcı, S. (2020). Şeytanın Al Dediği, Destek Yayınevi, İstanbul.

 • Darıcı, S., Özkoçak, V. (2020). Popüler Kültür, Adli Bilimler ve Dizi Filmler Bağlamında Yeni Bir Kavram: Kurgusal Atıf, Turkish Studies - Social, 15(2), 127-144.

 • Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, Joint Publication (2001).https://www.cia.gov/library/abbottabadcompound/B9/B9875E9C2553D81D1D6 E0523563F8D72_DoD_Dictionary_of_Military_Terms.pdf, Erişim Tarihi: 28.04.2020.

 • Eldem, Ü. İ. (2009). “Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Malte- pe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Radyo Televizyon Bilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

 • Gültekin, M. (2016). Algı Yönetimi ve Manipülasyon, İstanbul: Pınar Yayınları.

 • Güngör, N. (2011a). İletişime Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Güngör, N. (2011b). İletişim/Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Gürüz, D., Temel, A. (2005). İletişime Yeni Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayın.

 • Gönenç, E. Ö. (2007). İletişimin Tarihsel Süreci, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergi- si, (28), 87-102.

 • Gönenç, E.Ö. (2018). Medyada Algı Yönetimi, İstanbul: Der Yayınları.

 • http://www.ntv.com.tr/galeri/dünya/insanlik-tarihini-etkileyen-10-pandemi,Erişim Tari- hi:12.03.2020.

 • Kırık, A. M. (2012). “Sosyal Medyada Gençlerin Dili Kullanımı ve Yozlaşma Problemi”, Pro- ceedings of International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, 1017-1030.

 • Kırık, A. M., Sönmez, M. (2017). “İletişim ve Mutluluk İlişkisinin İncelenmesi”, İnif E-Dergi, 2(1), 15-26.

 • Kırık, A.M., Özkoçak, V. (2020). “Yeni Dünya Düzeni Bağlamında Sosyal Medya ve Yeni Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi”, SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi), 7(45), 133154.

 • Lazar, J. (2009). İletişim Bilimi (Çev: C. Anık). Ankara: Vadi Yayınları.

 • Lee, S. T., & Basnyat, I. (2013). From Press Release to News: Mapping The Framing of the 2009 H1N1 A Influenza Pandemic, Health Communication, 28(2), 119-132.

 • Liu, B. F., & Kim, S. (2011). How Organizations Framed The 2009 H1N1 Pandemic via Social and Traditional Media: Implications for US Health Communicators, Public Relations Review, 37(3), 233-244.

 • Lohiniva A.-L., Sane, J., Sibenberg, K., Puumalainen, T., Salminen, M. (2020). Understanding Coronavirus Disease (COVID-19) Risk Perceptions Among The Public to Enhance Risk Communication Efforts: A Practical Approach For Outbreaks, Finland, February 2020. Euro Surveill, 25(13).1-4.

 • Meyer, T. (2002). Medya Demokrasisi (Çev. Ahmet Fethi), İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayın- ları.

 • Mora, N. (2011). Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Ankara: Nobel Ya- yın.

 • Nikiforuk, A. (1995). Mahşerin Dördüncü Atlısı Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi (Çev. Selahattin Erkanlı), İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Nizamoğlu, Y. (2020). “Kara Ölüm Vebadan Koleraya İnsanlığın Salgın Hastalıklarla İmtiha- nı.” https://www.tr24.com/kara-olum-vebadan-koleraya-insanligin-salgin-hastaliklarlaimtihani/amp/, Erişim Tarihi: 14.04.2020.

 • Medipol (2020). “Pandemi Nedir? Corona Virüsü Neden Pandemi İlan Edildi?”, https://www.medipol.com.tr/bilgi-kosesi/bunlari-biliyor-musunuz-pandemi-nedircorona-virusu-neden-pandemi-ilan-edildi, Erişim Tarihi: 18.04.2020.

 • Mutlu, E. (1994). İletişimin Sözlüğü, Ankara: Ark Yayınları.

 • Ong, W.J. (2003). Sözlü ve Yazılı Kültür (Çev. S.P. Banon), İstanbul: Metis Yayınları.

 • Oskay, Ü. (2000). Tek Kişilik Haçlı Seferleri, İstanbul: İnkılap Yayınevi.

 • Öksüz, H. (2013). Algı Yönetimi ve Sosyal Medya. İdarecinin Sesi, 156, 12-15.

 • Örgen, B. (2016). “İstanbul’da İllet-i Kolera Salgınları (1831-1914), Osmanlı Devleti’nin Aldı- ğı Önlemler ve Günümüzdeki İzleri.”, TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Tarih Araştırma Projesi.

 • Özdemir, H. (2010). Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

 • Özkoçak V., Akın, G., Gültekin, T. (2017). “Somatoskopi ve Antropometri Tekniklerinin Adli Bilimler İçin Önemi.” Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 703714.

 • Özkoçak, V. (2018). “Fiziki Antropoloji Yayınlarının Gelişimi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü Dergisi, ANARSAN Sempozyumu Özel Sayısı, 11(2), 1347-1362.

 • Özkoçak, V. (2020). “Salgın Değişse de Algı Değişmiyor.” https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2020/03/28/salgin-degisse-de-algi-degismiyor, Erişim Tarihi: 06.04.2020. Pustu, Y. (2017). “Algı Yönetimi: Kavramsal ve Teorik Bir Bakış Açısı”, Algı Yönetimi (ed. B. Karabulut), İstanbul: Alfa Yayınları.

 • Rosengren, K. E. (2000). Communication an Introduction, Sage Publication.

 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2019). Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı, Ankara.

 • Saydam, A. (2015). İletişimin Akıl ve Gönül Penceresi Algılama Yönetimi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Sengyee, L. (2020). “How China’s Industrial Internet Is Fighting COVID-19”, https://www.weforum.org/agenda/2020/04/china-covid-19-digital-response/, Erişim Tarihi: 04.05.2020.

 • Stiglitz, E. J. (2002). Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı, (Çev. A. Tasçıoglu ve D. Vural). İstanbul: Plan B Yayınevi.

 • Strekalova, Y. A. (2017). Health Risk Information Engagement and Amplification On Social Media: News About an Emerging Pandemic On Facebook, Health Education & Behavior, 44(2), 332-339.

 • Szomszor, M., Kostkova, P., & St Louis, C. (2011). “Twitter Informatics: Tracking and Unders- tanding Public Reaction During The 2009 Swine Flu Pandemic”, 2011 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, Vol. 1, 320-323, IEEE.

 • Taşkıran, İ. (1997). Yazı ve Mimari, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Türk Dili Kurumu - TDK (2020). www.sozluk.gov.tr, Erişim Tarihi:11.04.2020.

 • Utma, S. (2018). Dijital Çağda Medyanın Psikolojik Gücü: Algı Yönetimi Perspektifinden Ku- ramsal Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(Özel Sayı 3), 2903-2913.

 • WHO (2020). “What is a pandemic?”, https://www.who.int/csr/disease/ swinef- lu/frequently_asked_questions/pandemic/en/, Erişim Tarihi: 30.04.2020.

 • Yaman, E. (2011). İletişimin Türkçesi, Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Yıldız, O. (2017). Pandemik Enfeksiyonlar ve Seyahat. Turkiye Klinikleri Infectious Diseases- Special Topics, 10(3), 305-312.

 • Yolun, M. (2012). İspanyol Gribinin Dünya ve Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri, Basılma- mış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

                                                                                                    
 • Article Statistics