GEBELERDE DOĞUM ÖNCESİ BAĞLANMA BİÇİMİNİN RUHSAL BELİRTİLER İLE OLAN İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2020-105
Yayımlanma Tarihi: 2020-06-02 12:41:16.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 436-460
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadınların hayatında önemli bir yeri olan gebelik döneminde yaşanılan fizyolojik, hormonal ve psikolojik değişiklikler gebe kadın ve fetüs üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Bu dönemde gebelerin yaşadıkları bu değişimler hem psikolojik iyilik hali üzerinde etkili olabilmekte hem de bağlanma üzerinde etkili olabilmektedir. Bu bağlamdan yola çıkılarak araştırmanın amacı, gebelerin fetüse bağlanması sonucunda gebelerdeki ruh sağlığının bağlanma üzerinde etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmayı kabul eden İstanbul İli Üsküdar İlçesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki takipleri yapılan 17. haftasını doldurmuş gönüllü 67 gebeden oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçları; Kişisel Bilgi Formu (KBF)”, “Kısa Semptom Envanteri (KSE)” ve “Doğum Öncesi Bağlanma Envanteri (DÖBE)”dir. Araştırmada elde edilen verilerin istatiksel analizinde SPSS 23.0 Programı kullanılarak; Bağımsız Grup t-Testi, Tek Yönlü Varyans analizi (ANOVA) ve LSD Post Hoc testi kullanılmıştır. Yapılan istatistiklerde .05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, gebelik haftası, gebelik sayısı, evlilik süresi ve KSE maddeleri ile doğum öncesi bağlanma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırmanın sonuçlarının, gebelikte ruhsal sağlığın bebeğin sağlıklı bir birey olarak gelişiminde etkisi olduğundan önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

It is important to remember that a woman who is pregnant has an increased risk of developing breast cancer. These changes that pregnant women experience during this period can be effective on psychological well-being and can be effective on attachment. Based on this context, the aim of the study is to examine the effect of mental health on attachment in pregnant women as a result of attachment of pregnant women to the fetus. The sample of the study consists of 67 pregnant volunteers who completed their seventeenth week of follow-up at the Family Health Centers in Üsküdar district of Istanbul, who agreed to participate in the study. The research's data collection tools are; “Personal Information Form (PIF)”, “Short Symptom Inventory (SSI)” and “Prenatal Attachment Inventory (PAI)”. Independent Group t-test, One-way variance analysis (ANOVA) and LSD Post Hoc testing were used for statistical analysis of the data obtained in the study using SPSS 23.0 program. In statistics done .05 based on the level of significance. According to the results of the study, a positive relationship between pregnancy week, number of pregnancies, duration of marriage and items of SSI and prenatal attachment was found. The results of the study are thought to be important because mental health in pregnancy has an effect on the baby's development as a healthy individual.

Keywords