SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VİZYONLARI ÇERÇEVESİNDE KALİTE SÜREÇLERİNE YÖNELİK ALGILARI: CİNSİYET BAĞLAMINDA İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2020-104
Language : Türkçe
Konu : Sosyal bilimler
Number of pages: 500-515
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın temel amacı, sağlık sektörü çalışanlarının cinsiyet bağlamında çalışan vizyonları kapsamında kalite süreçlerine yönelik algılarının belirlenmesidir. Bu çerçevede, araştırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu Kasım 2019 – Şubat 2020 arasında İzmir ilinde yer alan 4 adet sağlık kuruluşunda çalışan 125 sağlık personeline (98 kadın ve 27 erkek) yüz yüze anket yöntemi ile uygulanmıştır. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun, vizyonlarının bulunmasına, vizyonlarını geliştirmeye, vizyonlar çerçevesinde süreçlere odaklanmaya ve vizyonlar çerçevesinde değişimin yönetilmesine yüksek düzeyde önem verdikleri ortaya konulmuştur. Bu çerçevede, çalışan vizyonu kapsamında kalite süreçlerini pozitif etkileme açısından, gelişimsel kültür ve teknoloji, dış ilişkiler ile risk, farkındalık ve iletişimi kadın sağlık çalışanlarının erkek çalışanlara göre daha fazla önemsedikleri belirlenmiştir. Liderlik süreçleri ve yaratıcılığa destek için ise farklı algıları farksızdır. Diğer taraftan, pozitif etkileme açısından, liderlik süreçleri, yaratıcılığa destek gelişimsel kültür ve teknoloji, dış ilişkiler ile risk, farkındalık ve iletişim faktörlerinin pozitif yönde orta düzeyde doğrusal bir ilişki içinde oldukları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The main purpose of the research is to determine the perceptions of healthcare employes regarding their quality processes within the scope of their visions working in the context of gender. In this framework, the questionnaire form prepared for the research was applied to 125 health personnel (98 women and 27 men) working in 4 health institutions in Izmir province between November 2019 - February 2020 with face to face survey method. It has been demonstrated that the vast majority of healthcare employes place a high degree of emphasis on finding their vision, improving their vision, focusing on processes within the framework of visions and managing change within the framework of visions. In this context, it has been determined that women healthcare workers are more important than developmental culture and technology, external relations, risk, awareness and communication in terms of positive impact on quality processes within the scope of employee vision. Different perceptions are indifferent to support leadership processes and creativity. On the other hand, in terms of positive impact, leadership processes, support for creativity, developmental culture and technology, external relations, and risk, awareness and communication factors were positively in a moderately linear relationship.

Keywords


 • Agency for Health Care Policy and Research: The Challenge and Potential for Assuring Quality Health Care for the 21st Century, 1999.

 • Akan, V., Birey ve Toplum, Ankara: Martı Kitap ve Yayınevi, 2003.

 • ANSI Standard, ANSI/ASQC A3/1978.

 • Armitage K. J., Schneiderman L, Bass R., “Response of the Physicians to Medical Complaints in Men and Women”, Journal of the American Medical Association Cilt: 241, Sayı: 7, (1979), s. 2186 – 2187.

 • Aslantekin F., Göktaş B., Uluşen M., Erdem R., “Sağlık Hizmetlerinde Kalite Deneyimi: Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği”, 2. Uluslararası Hemşirelik Kongresi, Bildiri, (2015).

 • Berson Y. ve diğerleri, “The Reletaionship Between Vision Strength, Leadership Style and Con- text”, The Leadership Quarterly, Sayı: 12, (2001).

 • Bertakis K. D., Franks P., Azari R., “Effects of Physician Gender on Patient Satisfaction”, Jour- nal Medical Woman Association, Cilt: 58, Sayı: 2, (2003), s. 69 – 75.

 • Bertakis K. D., Franks P., Epstein R. M., “Patient-centered Communication in Primary Care: Physician and Patient Gender and Gender Concordance”, Journal of Womens Health, Sayı: 18, (2009), s. 539 – 545.

 • Bertakis K. D., Helms L. J., Callahan E. J., Azari R., Robbins J. A., “The Influence of Gender on Physician Practice Style”, Med Care, Cilt: 33, Sayı: 1 (1995). s. 407 – 416.

 • Best M., Neuhauser D., Donabedian Avedis, “Father of Quality Assurance and Poet”, Qual Saf Health Care, Cilt: 13, Sayı: 6, (2004), s. 472 - 473.

 • Bigoness W. J., “İş Özniteliği Tercihlerinde Cinsiyet Farklılıkları”, Organizasyon Davranış Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, (1988), s. 139 – 147.

 • Boone, L. E. ve Kurtz, D. L., Contemporary Business, Amerika: Saunders Collage Publishing, 1990.

 • Branin J. J., “Career Attainment Among Healthcare Executives: Is the Gender Gap Nar- rowing?”, Forum on Public Policy Online, Cilt: 2009, Sayı: 2, (2009).

 • Broom D., Damned If We Do: Contradiction In Women’s Health Care, North Sydney: NSW: Allen and Unwin, 1991.

 • Delgado A., Lopez-Fernancez L., Luna J., “Influence of the Doctor’s Gender in the Satisfaction of the Users”, Medical Care, Sayı; 31, (1993), s. 795–800.

 • Doktorlar, Cerrahlar ve Diş Hekimleri için Roma İl Kararları, 2011.

 • Donabedian A., “Quality Assurance in Healthcare: Consumers' Role”, Quality in Health Care Cilt: 11, Sayı: 1, (1992), s. 247 – 251.

 • Donabedian A., “The Definition of Quality and Approaches to Its Assessment”, Michigan: He- alth Administration Yayıncılık, 1980.

 • Epting L. K., Overman W. H., “Sex-Sensitive Tasks in Men and Women: A Search for Perfor- mance Fluctuations Across the Menstrual Cycle”, Behavior Neurosciens. Sayı: 112, (1998), s.1304 – 1317.

 • Fantek, F., Hastanelerde Örgüt Kültürü Analizi, Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kong- resi, Yakın Doğu Üniversitesi, 01-03 Haziran 2007, Kıbrıs.

 • Gillies Alan, Software Quality: Theory and Management, Stamford: Thomson Yayıncılık, 1992.

 • Gilson L., Magomi M., Mkanga E., “The Structural Quality of Primary Health Facilities”, Bul- letin of the World Health Organization Cilt: 73, Sayı: 44, (1995), s. 100 - 115.

 • Gumus G., Borkowski N., Deckard G. ve Martel K., "Gender Differences in Professional Deve- lopment of Healthcare Managers", Leadership in Health Services, Cilt: 22, Sayı: 4, (2009), s. 329 – 339.

 • Hall J. A., Irish J. T., Roter D. L., Ehrlich C. M., Miller L. H. “Gender in Medical Encounters: An Analysis of Physician and Patient Communication in a Primary Care Setting”, Health Psychol, Cilt: 13, Sayı: 1, (1999), s. 384 – 392.

 • Hall J. A., Roter D. L., “Patient Gender and Communication With Physicians: Results of a Community-based Study, Journal of Womens Health, Sayı: 1, (1995), s. 77 – 95.

 • Hitt M. A., Ireland R.D., Hoskisson R.E., Strategic Management, ABD: South-Western College Yayıncılık, 2000.

 • https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2043&ParentID=1063 (Erişim Tarihi: 20.02.2020)

 • Kan Stephan H., Metrics and Models in Software Quality Engineering, Boston: Addison- Wesley Yayıncılık, 2000.

 • Kaya, Sıdıka, Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi: Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalara Genel bir Bakış, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 6(2), 2003: 57-70.

 • Keklik Belma, Sağlık Hizmetlerinde Benimsenen Liderlik Tiplerinin Belirlenmesi: Özel Bir hastane Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14(1), 2012: 73-93.

 • Kitchenham Barbara ve Pfleeger Shari Lawrence, “Software Quality: The Elusive Target”, IEEE Software, (1996), s. 12–21.

 • Konrad A. M., Corrigall E., Lieb P., Ritchie J. E., “Yöneticiler ve İşletme Öğrencileri Arasında- ki İş Özniteliği Tercihlerinde Cinsiyet Farklılıkları”, Grup ve Organizasyon Yönetimi, Cilt: 25, Sayı: 2, (2000), s. 108 – 130.

 • Kumar, Robin DC ve Khiljee, Nosbaha, “Leadership in Healthcare”, Anaesthesia and Intensive Care Medicine Management, Cilt: 17, Sayı: 1, (2015), s. 63-65.

 • Kunst, P., Lemmink, J., “Quality Management and Business Performance in Hospitals: A Se- arch for Success Parameters”, Total Quality Management, Cilt: 11, Sayı: 8, (2000), s. 12 - 29.

 • Levy S., Dowling P., Boult L., Monroe A., McQuade W., “ The Effects of Physician and Patient Gender on Preventive Medicine Practices in Patients Older than Fifty”, Family Medicine , Sayı: 24, (1992), s. 56 – 61.

 • Lissack M., Ross J., “Be Coherent, Not Visionary”, Long Range Planning, Sayı: 34, (2001).

 • Lurie N., Margolis K., McGovern P., Slater J., VanHorst K., “Doctors and Preventive Care for Patients of the Opposite Sex”, Women’s Health Weekly, Sayı: Kasım, (1994), s. 16 – 26.

 • M. Radovic, I. Tomasevic, D. Stojanovic ve B. Simeunovic, Süreç Mühendisliği, Belgrad: Or- ganizasyon Bilimleri Fakültesi, (2012).

 • Morr, El C. ve Subercaze, Julien, Knowledge Management in Healthcare, IGI Global, 2010.

 • Moss F., Garside P., Dawson S., “Organizational Change: The Key to Quality Improvement”, Quality in Health Care, Sayı: 7, (1998), s. 37 - 44.

 • Newman, C., Time to Address Gender Discrimination and Inequality in the Health Workforce, Newman Human Resources for Health, 2014: 12:25

 • Ovretveit, J., Townsend, C., “Health Service Quality-An introduction to quality methods for Health Services”, Blackwell Scientific Publicaitons, Cilt: 1, Sayı: 10, (1992), s. 2 – 21.

 • Özgören, M., Öniz, A.e, Konakçı Ceydeli, N., “Sağlık Sektöründe Tıbbi Teknoloji ve İnovas- yon Yönetiminde Verimlilik”, Sağlıkta Kalite ve Verimlilik, Editör: Binnur Önal, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, 2016.

 • Özmutaf, N. M., Çağdaş Yönetici Nitelikleri ve Yönetsel Konular, Ankara: Detay Yay., 2019.

 • Papulovo, Z., “The Significance of Vision and Mission Development for Enterprises in Slovak Republic”, Journal of Economics, Business and Management, Cilt: 2, Sayı: 1, (2014), s. 12-16.

 • Peters M., “Sex Differences and the Factor of Time in Solving Vandenberg and Kuse mental Rotation Problems”, Brain Cognitives, Sayı: 57, (2005), s. 176 – 184.

 • Quazi H. A. ve Padibjo S. R., “A Journey Toward Total Quality Management Through ISO 9000 Certification – A Study on Small- and Medium-Sized Enterprises in Singapore”, International Journal of Quality & Reliability Management, Cilt: 15, Sayı: 5, (1998), s. 489 - 508.

 • Roemer, M. I. ve Aguilar, C. M., “Quality Assesment and Assurance in Primary Health Care”, World Health Organization, 10, Geneva, (1988).

 • Samuel D. Lawson, “Gender Differences in Development Center Performance in a Healthcare Organization”, Yüksek Lisans Tezi, Minnesota State University, Mankato, 2018.

 • Sanders Donald, Sanders J. A., Johnson R. H., ISO-9000 Nedir? Niçin? Nasıl, (Çev. G. Yener- soy), İstanbul: Rota Yayınları, 1998.

 • SRPS EN 15224:2017 - Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare.

 • TÜİK, İstatistiklerle Kadın Araştırması, 2018

 • Vlassoff, C. ve Fonn, S., Health Workers for Change as a Health Systems Management and Development Tool, Health Policy and Planning, 16(1), 2011: 47-52.

 • Wallen J., Waitzkin H., Stoeckle J. D., “Physician Stereotypes About Female Health and Ill- ness”, Women and Health, Sayı: 4, (1979), s. 135 – 146.

 • World Health Organization Handbook For National Quality Policy And Strategy – A Practical Approach For Developing Policy And Strategy To İmprove Quality Of Care, Geneva:World Health Organization, 2018.

 • World Health Organization, Strengthening Nursing and Midwifery: A Global Study, Geneva: WHO/HDP/NUR.MID/97.2, 1997.

 • Yılmaz, S. ve Yıldırım, K., Bir Sağlık Kurumunda Yönetim, Vizyon ve Liderlik Özellikleri İle İlgili Çalışanların Yöneticileri Hakkındaki Düşünceleri, Sosyal Bilimler Dergisi, 6(43), 2019: 292-303.

                                                                                                    
 • Article Statistics