SAHNE SANATLARINA DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE HALK OYUNLARIYLA İLGİLENEN BİREYLERİN ETİK DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-104
Yayımlanma Tarihi: 2020-05-16 23:09:14.0
Language : Türkçe
Konu : GÜZEL SANATLAR
Number of pages: 162-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, halk oyunları dansçılarının Danstaki Etik Değer davranışlarının çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu halk oyunları faaliyetlerine katılan, farklı yaş ve meslek gruplarına mensup 405 kadın ve 330 erkek (n=735) oluşturmaktadır. Çalışma, Afyon (n=38), Antalya (n=61), Artvin (n=87), Burdur (n=52), Bursa (n=36), Eskişehir (n=75), Isparta (n=50), İzmir (n=126), Kayseri (n=37), Kütahya (n=47), Samsun (n=69), Van (n=58) olmak üzere gönüllü 735 dansçı ile tamamlanmıştır. Çalışmaya ait veriler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının Güz dönemi sömestr tatilinde (Ocak 15- Şubat 10) elde edilmiştir. Araştırmada, Taşkıran ve diğ. (2009) tarafından geliştirilmiş ve toplam 21 maddeden oluşan “Danstaki Etik Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (sürüm 20.0) ile analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Analizlerde Non-Parametrik testlerden Mann Whitney-U, Kruskal Wallis ve Psot-Hock- Tamhane testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre araştırmaya katılan halk oyunları dansçılarının danstaki etik değerlere yönelik davranışlarının yüksek (x̄=4,15) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre halk oyunları dansçılarının, dansta kabul gören etik değerlere uygun davrandığı ve danstaki etik değer davranışlarının “yeterli düzeyde” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research investigates whether or not the ethical value behaviors in dance levels of folk danscers differ based on various factors. The study group of the research consists of 405 women and 330 men (n = 735) of different ages and professions who participated in folk dances activities. The research was conducted through voluntary participation of Afyon (n=38), Antalya (n=61), Artvin (n=87), Burdur (n=52), Bursa (n=36), Eskişehir (n=75), Isparta (n=50), İzmir (n=126), Kayseri (n=37), Kütahya (n=47), Samsun (n=69), Van (n=58). The data of the study were obtained during the semester of the 2019-2020 academic year. In the research, the "Ethical Values in Dance Scale", which was developed by Taşkıran et al (2009) and consists of 21 items, was used. The data obtained in the study were analyzed and evaluated with SPSS (version 20.0). Non-parametric tests, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis and Post-Hoc-Tamhane tests were used in the analysis. According to the results of the research, it is seen that the dancers of folk dances participating in the research towards ethical values in dance are high (x̄ = 4.15). According to these results, it has been concluded that folk dancers are acting in accordance with the ethical values accepted in the dance and that the ethical values in the dance are “sufficient”.

Keywords