SAHNE SANATLARINA DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE HALK OYUNLARIYLA İLGİLENEN BİREYLERİN ETİK DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-104
Yayımlanma Tarihi: 2020-05-16 23:09:14.0
Language : Türkçe
Konu : GÜZEL SANATLAR
Number of pages: 162-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, halk oyunları dansçılarının Danstaki Etik Değer davranışlarının çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu halk oyunları faaliyetlerine katılan, farklı yaş ve meslek gruplarına mensup 405 kadın ve 330 erkek (n=735) oluşturmaktadır. Çalışma, Afyon (n=38), Antalya (n=61), Artvin (n=87), Burdur (n=52), Bursa (n=36), Eskişehir (n=75), Isparta (n=50), İzmir (n=126), Kayseri (n=37), Kütahya (n=47), Samsun (n=69), Van (n=58) olmak üzere gönüllü 735 dansçı ile tamamlanmıştır. Çalışmaya ait veriler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının Güz dönemi sömestr tatilinde (Ocak 15- Şubat 10) elde edilmiştir. Araştırmada, Taşkıran ve diğ. (2009) tarafından geliştirilmiş ve toplam 21 maddeden oluşan “Danstaki Etik Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (sürüm 20.0) ile analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Analizlerde Non-Parametrik testlerden Mann Whitney-U, Kruskal Wallis ve Psot-Hock- Tamhane testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre araştırmaya katılan halk oyunları dansçılarının danstaki etik değerlere yönelik davranışlarının yüksek (x̄=4,15) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre halk oyunları dansçılarının, dansta kabul gören etik değerlere uygun davrandığı ve danstaki etik değer davranışlarının “yeterli düzeyde” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research investigates whether or not the ethical value behaviors in dance levels of folk danscers differ based on various factors. The study group of the research consists of 405 women and 330 men (n = 735) of different ages and professions who participated in folk dances activities. The research was conducted through voluntary participation of Afyon (n=38), Antalya (n=61), Artvin (n=87), Burdur (n=52), Bursa (n=36), Eskişehir (n=75), Isparta (n=50), İzmir (n=126), Kayseri (n=37), Kütahya (n=47), Samsun (n=69), Van (n=58). The data of the study were obtained during the semester of the 2019-2020 academic year. In the research, the "Ethical Values in Dance Scale", which was developed by Taşkıran et al (2009) and consists of 21 items, was used. The data obtained in the study were analyzed and evaluated with SPSS (version 20.0). Non-parametric tests, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis and Post-Hoc-Tamhane tests were used in the analysis. According to the results of the research, it is seen that the dancers of folk dances participating in the research towards ethical values in dance are high (x̄ = 4.15). According to these results, it has been concluded that folk dancers are acting in accordance with the ethical values accepted in the dance and that the ethical values in the dance are “sufficient”.

Keywords


 • Akbaba, Ayşe, Nur, Buyruk, (2018), “Muhasebede Etik, Mesleki Değerler, Etik Ve Tutum, Ies 4 Kapsamında İnceleme”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, S. 20 (Özel Sayı), s.762778.

 • Aşkar, Füsun, (2011), “Sanatsal İletişim Modeli: Sahne (Performans) Sanatları Üzerine Bir İn- celeme”, Akademik Bakış Dergisi, S. 25.

 • Certel, Zehra; Alkış, Algın; Gürpınar, Bahri, (2018), “ Antrenörlerin Mesleki Etik İlkelere Uy- ma Düzeylerinin Antrenör ve Sporcu Gözüyle Değerlendirilmesi”, Mediterranean Journal of Humanities, S. 2, C.VIII, s. 223-231.

 • Doğan, Pınar Karacan, (2011), “Halk Oyunlarının Sosyal Bütünleşmeye Etkisi”, Gazi Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Dolaşır, Semiyha, (2005), “Antrenörlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeylerine İlişkin Ant- renör Ve Sporcu Görüşleri” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Erdoğan, İ, (2007), “Pozitivist Metodoloji”, Erk Yayınları, 2. Baskı, Ankara.”

 • Helvacı, M, Akif, (2010), “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışı Gösterme Düzeyleri”, Journal of World of Turks, S. 1, C. 2.

 • İşgüden, Burcu, (2007), Sosyal Ve Kültürel Değerlerin Muhasebe Meslek Etiği Üzerine Etkile- ri”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

 • Karasar, Niyazi, (2009), “Bilimsel Araştırma Yöntemi”, Nobel Yayın, 19. Baskı, Ankara.

 • Kurtişoğlu, Bülent, (1998), “Türk Halk Oyunlarında Sahneleme Aşamaları”, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Kurtişoğlu, Bülent; Özcan, Gülsüm, Hatipoğlu; Özcan, Sancar, (2015), “ Obezite ve Dans; Halk Oyunları Örneklemi”, 1. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi E - Bildiriler Kitabı, s. 33.

 • Okdan, Hale, Yamaner, (2015).” Etnografik Malzemenin Sanatsal Kullanımı: Alandan Sahneye Balıkesir “Köy Havası" Oyunu Örneği”, Akademik Bakış Dergisi, S. 52.

 • Ötken, Nihal, (2010), “Geleneksel ve Yeni Uygulamalar Üzerinden Halk Oyunlarının Sahne- lenmesinde Kadın ve Bedenin İmgeleri”, Yedi Dokuz Eylül GSF Dergisi, S. 4, s:49-54.

 • Sarı, Enver, (2005), “Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği” Değerler Eğitimi Dergisi, S. 3, C. 10, s. 73-88.

 • Sönmez, Çiğdem, (2016), “Farkında Olmadığınızın Farkında Mısınız”, Mevsimler Kitap, İstanbul).

 • Şiraz, Murat, (2008), Türk Halk Oyunlarıyla İlgilenen Bireylerin Halk Oyunlarına Yöneliş Se- bepleri (Konya İli Örneği)”, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 • Tohumat, Murat; Arabacı, Ramiz, (2017), “Halk Oyunları Çalışmalarının Çocukların Fiziksel Uygunluklarına Etkisi”, İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, C.4, S.1, s. 16-27.

 • Tuncel, Semiyha, Dolaşır; Büyüköztürk, Şenel, (2009), “Antrenörlerin Mesleki Etik İlkeleri Nelerdir? Nasıl Ölçülür? Ölçek Geliştirme: Ölçeğin Geçerlik ve Güvenirliği”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, C.VII, S. 4, s. 159-168.

 • Uslu, Mustafa, (2013), “Halk Oyunları Çalışmalarının Üniversite Öğrencilerinin Psikososyal Gelişimlerine Etkisi”, Akademik Bakış Dergisi, S. 39.

 • Ünlü, Ömer, Barbaros, (2009), “Dans Tiyatrosunun Oluşumunda Dans Antropolojisinden Yararlanma Yolları ve Anadolu Danslarından Model Önerileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.

 • Yol Yeliz; Nalçakan Gülbin Rudarlı; Okdan, Bora; Nalçakan, Mesut, (2019), “Genç Halk Oyunları Dansçılarının Denge Performanslarının Belirlenmesi”, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi C. 13, S. 3.

                                                                                                    
 • Article Statistics