TÜRKİYE’NİN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI PERFORMANSI

Author :  

Year-Number: 2020-105
Yayımlanma Tarihi: 2020-06-03 11:08:29.0
Language : Türkçe
Konu : Ekonomi
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özellikle 1990’lı yıllarda, ülkeler yabancı yatırımları çekme konusunda rekabet etmeye başlamışlardır ve günümüzde de, doğrudan yatırımları teşvik ederek ekonomilerini geliştirme ve dış borçlarını finanse etme yolunu izlemektedirler. Doğrudan yatırımlar; yatırıma ev sahipliği yapan ülkelerde milli gelir artışı, istihdam artışı, teknoloji transferi ve ekonomik büyümeyi sağlar. Bununla birlikte, doğrudan yatırımlar özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma hamlesini başlatacak önemli bir argümandır. Türkiye ise, genel olarak sahip olduğu yatırım çekme potansiyel seviyesine henüz ulaşamamıştır. Üstelik ülkemize gelen doğrudan yatırımlar, daha çok şirket birleşmeleri ve satın almalar ile gayrimenkul alanlarına yöneldiği için, makroekonomik değişkenlere etkisi oldukça sınırlı olmuştur. Bu çalışmada; doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının diğer yatırımlardan farkı ortaya konulmuş ve ülkelere sağladığı katkılar açıklanmış; ülkemizin doğrudan yatırım performansı genel olarak ve sektör bazında değerlendirilerek birtakım çözüm önerileri sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Countries began to compete in attracting foreign investments, especially in the 1990s, and today, they are developing their economies and financing their foreign debts by promoting direct investments. Direct investments ensure national income growth, employment growth, technology transfer and economic growth in the country receiving the investments. In addition to this, direct investments is an important aspect that will initiate the economic development movement of developing countries. However, Turkey, in general, has not yet reached its potential to attract investment. Moreover, the effect of direct investments on macroeconomic variables has been very limited in our country, as they have been used in mergers and acquisitions and for real estate development. In this study, the difference of foreign direct investments from other investments has been revealed and their contributions to the countries have been explained; the direct investment performance of our country has been evaluated in general and on industrial basis and several solution proposals have been presented.

Keywords


 • Alagöz, M., Erdoğan, S. ve Topallı, N. (2008): “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Deneyimi (1992-2007)”, Gaziantep Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1).

 • Ay, A. ve Mangır, F. (2008): “Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Türkiye”, Balıkesir Üniv. Ban- dırma İİBF Uluslararası Sempozyum (Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar).

 • Berksoy, T., Doğruel, S. ve Doğruel, F. (1989): “Türkiye’de Yabancı Sermaye”.

 • Erdoğan, A. (2018): Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye Örneği, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

 • Erdoğan, A. (2016): “Türkiye’nin İhracatını Etkileyen Faktörler: Çoklu Regresyon Analizi”, Social Sciences Research Journal, 5 (2).

 • Erdoğan, A. (2013): “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Ekonometrik Bir Analiz”, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 2 (1).

 • Gür, T.H. ve Akbay, O.S. (2007): “Yabancı Sermaye Akımları ve Ekonomik Büyüme: Bir Lite- ratür Çalışması”, Hacettepe Üniv. İİBF Dergisi, 25 (2).

 • İlgazi, A. (2019): “Türkiye’nin İktisadi Kalkınmasında Doğrudan Yabancı Yatırımların Önemi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi.

 • İto (2003): Türkiye’den Yurtdışına Doğrudan Sermaye Yatırımları ve Türk Yatırımcıları, İstan- bul Ticaret Odası Yayın No:2003-14, İstanbul.

 • Kar, M. ve Kara, M. (2003): “Türkiye’ye Yönelik Sermaye Hareketleri ve Krizler”, Dış Ticaret Dergisi (29).

 • Özer, H. ve Saraç, T. (2008): “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Girişlerini Be- lirleyen Faktörler: (1980-2006)”, Balıkesir Üniv. Bandırma İİBF Uluslararası Sempozyum.

 • Tepav (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı), (2019): “Türkiye’ye Gelen ve Türki- ye’den Giden Doğrudan Yatırımlardaki Gelişmeler”, Sayı:15.

 • USLU, H. (2018): “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz”, Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:6 Sayı:69.

                                                                                                    
 • Article Statistics