ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE DERSİNE BAKIŞ AÇILARININ MOTİVASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-105
Number of pages: 296-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversitelerde yürütülen muhasebe dersleri öğrenciler tarafından genellikle zor ve karmaşık olarak görülmektedir. Derse bu şekilde önyargılı olarak başlayan öğrencilerin dersten verim almaları da bu oranda zorlaşmaktadır. Bu durum hem öğrenciyi hem de dersi veren öğretim elemanını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu bağlamda öğrencinin derse gelmeden önce derse olan bakış açısının motivasyonu üzerindeki etkisi, dersle ilgili elde edeceği başarıyı büyük oranda etkilemektedir. Bu etki göz önüne alınarak yapılan çalışmada amaç, öğrencilerin muhasebe dersine olan bakış açılarının muhasebe dersine motive olma düzeylerindeki etkisini ölçmektir. Öğrenciler üzerinde uygulanan anket çalışmasından elde edilen sonuç, muhasebe dersine olan bakış açısının motivasyonu etkilediği yönündedir. Bu amaçla ele alınan araştırma Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde muhasebe dersi alan 157 öğrenciyi kapsamaktadır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında toplanan veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Araştırmada yararlanılan anketlerin güvenilirlik ve geçerliliğini ölçmek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Çalışmada amaca ulaşmak için belirlenen hipotez; korelasyon ve yapısal eşitlik modeliyle test edilmiş, sonuçlar bu kapsamda yorumlanmıştır. Analizler sonucunda ulaşılan bulgularla öğrencilerin muhasebe dersine olumlu bakış açılarının onların motivasyonlarını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Accounting courses instructed at universities are generally seen as difficult and complex by students. It is that much difficult for students who start the lesson with prejudice to get efficiency from it. This situation may affect both the student and the instructor who gives the lesson negatively. In this context, the effect of the student's perspective on the lesson on his/her motivation before coming to class affects the success of the course substantially. The aim of this study, which has been carried out by considering this effect, is to measure the effect of students' perspectives on the accounting course on the level of motivation of the accounting course. The result obtained from the questionnaire study applied to students is that their perspective on accounting course affects motivation. The handled study for this purpose includes 157 students who have taken accounting courses at the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Kafkas University. The data collected in the 2018-2019 academic year were analyzed using SPSS and AMOS programs. In order to test the reliability and validity of the questionnaires used in the study, exploratory and confirmatory factor analysis (CFA) were used respectively. Hypotheses formed in order to achieve the purpose of the study were tested using correlation and the structural equation modelling, and the results were interpreted accordingly. In findings obtained from analyses, it was confirmed that positive perspective of students to accounting had a positive effect on motivation.

Keywords