ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL İSTİSMAR DÜZEY, ALGI VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-105
Yayımlanma Tarihi: 2020-06-02 12:14:10.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 277-295
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin duygusal istismar düzey, algı ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Karma araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada nicel veriler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde öğrenimine devam eden 136 öğrenciden, nitel veriler ise 40 öğrenciden elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin algıladıkları duygusal istismar puan ortalamaları 134,75 olarak bulunmuş, en yüksek ortalamanın birinci sınıf öğrencilerine ait olduğu belirlenmiştir. Çalışmada duygusal istismar ile sadece yaşanılan yer değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş, anlamlı farkın şehir merkezi ile köyde yaşayan öğrencilerin puanları arasında olduğu görülmektedir. Duygusal istismara ilişkin katılımcıların ifadeleri incelendiğinde ise öğrencilerin duygusal istismarı daha çok başkalarının duygularını önemsememe/küçümseme şeklinde tanımladıkları; duygusal istismara neden olan en temel etkenin başkalarına duygusal/psikolojik açıdan baskı yapmak olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların çoğunun çocukların daha çok ebeveynleri tarafından duygusal istismara maruz kaldıklarını belirttikleri ve bunu akranlarla kıyaslama, evlat ayrımı yapma, ilgisizlik ve azarlama yoluyla gerçekleştirdiklerini düşündükleri görülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the emotional abuse level, perception and opinions of the students of the child development department. Mixed research method was used in this study. Quantitative data were obtained from 136 students in Bilecik Şeyh Edebali University Faculty of Health Sciences Department of Child Development and qualitative data from 40 students. It was seen that the average of emotional abuse points of the students is 134,75 and the highest average belongs to the first grade students. It was found that there was a significant difference between emotional abuse and the location. Most of the students describe emotional abuse as ignoring/despising the emotions of others and the main factor causing emotional abuse is to put pressure on others emotionally/psychologically. Most of students stated that the children were exposed to emotional abuse by their parents through comparison with peers, child discrimination, indifference and scolding.

Keywords