ADÖLESANLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ İLE BESLENME-EGZERSİZ DAVRANIŞI VE ZAMAN YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2020-104
Yayımlanma Tarihi: 2020-05-17 14:07:43.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 27-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, adölesanların fiziksel aktivite seviyeleri ile beslenme-egzersiz davranışları ve zaman yönetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 14-17 yaş grubu 1182 kişi katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Fiziksel Aktivite Soru Formu, Zaman Yönetimi Ölçeği ve Beslenme Egzersiz Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların fiziksel aktivite düzeyleri ile zaman planlaması alt boyutunda pozitif yönde, zaman tutumları alt boyutunda pozitif yönde, zaman harcattırıcılar boyutunda negatif yönde, toplam zaman yönetimi ile arasında pozitif yönde ilişki bulunuştur. Beslenme-egzersiz davranışı incelendiğinde, katılımcıların psikolojik/bağımlı yeme davranışının orta düzeyde, sağlıklı beslenme ve egzersiz davranışının orta düzeyde, sağlıksız beslenme ve egzersiz davranışlarının orta düzeyde, öğün düzeni ile ilgili davranışlarının ise yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak; adölesanların fiziksel aktivite seviyelerinin düşük, zaman yönetiminin ve beslenme-egzersiz davranışlarının orta seviyede olduğu söylenebilir. Ayrıca fiziksel olarak aktif olma durumu zaman yönetimini ve beslenme-egzersiz davranışlarını olumlu yönde etkileyebilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to examine the relationship between physical activity levels and nutrition-exercise behaviors and time management of adolescents. 1182 people aged 14-17 participated in the study. Personal Information Form, Physical Activity Questionnaire, Time Management Questionnaire and Nutrition Exercise Behavior Scale were used as data collection tools in the study. The relation between subjects’ physical activity levels and subdimension of time planning was positive, subdimension of time planning attitudes was positive, dimension of time wasters was negative, total time management was positive. When nutrition-exercise behavior was analysed, it was observed that subjects’ psychological/addicted eating attitude is at the medium level, healthy nutrition and exercise behavior level is at the medium level, too and unhealthy nutrition and exercise level is at the medium level, and behaviors about meal order is at the high level. As a result, adolescents' physical activity levels, time management and nutrition-exercise behaviors are at medium level. Also, being physically active can positively affect time management and nutrition-exercise behaviors.

Keywords