LİRİK SOYUT SANATININ ORTAYA ÇIKIŞI VE 1950 SONRASI TÜRK LİRİK SANATININ GELİŞİMİ

Author:

Number of pages: 128-141
Year-Number: 2020-103

Abstract

Lirik Soyut sanat II. Dünya savaşı sonrası Avrupa (Fransa)’da ortaya çıkmış, Türkiye’de ise figüratif, manzara ve geometrik soyutun dışında 1950’lerden sonra görülmüştür. Araştırmanın amacı Avrupa, Amerika lirik soyut sanatı ile 1950 sonrası Türkiye’de ortaya çıkan Lirik sanatı ve sanatçıları arasındaki fark ve benzerlikleri ortaya çıkartmaktır. Araştırmanın önemi ise Lirik sanatının Avrupa ve Amerika’daki durumu ile Türkiye’deki yerinin ortaya çıkarılmasıyla sanattaki yerini (konumu) belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yapılmış olup literatür taraması yapılarak makale, tez, İnternet kaynakları, Lirik sanata ait Amerika ve Avrupa’daki Dokümanter DVD’lere bakılarak araştırma yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Avrupa ve Amerika Lirik sanatçıları ve 1950 sonrası Türk Lirik sanatçıları oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda ise Amerika’daki soyut ekspresyonizmle rekabet halinde olan Lirik (informel) George Mathieu’ya göre; bir çalışmanın hiçbir referansa dayanmaması bize doğadanda referans almamayı salık verirken Adnan Turani’ye göre ise çalışma soyutlamadan sonra da Lirik soyuta geçebildiği gibi non-figüratifte çalışılabiliniyordu.

Keywords

Abstract

Lyrical Abstract Art appeared in post-World War II in Europe (France), while in Turkey it was seen after the 1950s, apart from figurative, landscape and geometric abstraction. The aim of the research is to uncover the differences and similarities between European and American Lyric abstract art and the Lyric art and artists that emerged in Turkey after 1950. The importance of the research is to determine the place of Lyric art in art by revealing its status in Europe and America and its place in Turkish Art. This research was done by qualitative research method and the literature was searched and the research was done by looking at articles, dissertations, internet sources, documentary DVDs of Lyric art in America and Europe. European and American Lyric artists and post-1950 Turkish Lyric artists constitute the universe of the research. According to George Mathieu, the fact that a work is not based on any references advises us not to reference it in nature. The lyric (informel) is in competition with Abstract Expressionism in America.; according to Adnan Turani, the work can be worked in a non-figurative manner as well as it can be transferred to lyrical abstraction after abstraction.

Keywords