SUZUKİ YÖNTEMİ İLE KEMAN EĞİTİMİNDE ÇEVRİMİÇİ VE ÇEVRİMDIŞI UZAKTAN EĞİTİM ARAÇLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AİLE VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-104
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Müzik eğitimi, keman eğitimi, uzaktan eğitim.
Number of pages: 442-465
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Suzuki yöntemi ile başlangıç seviyesi özengen keman eğitiminde, internet destekli uzaktan eğitim modelinin uygulaması ve etkisine ilişkin, öğrenci, ebeveyn, araştırmacı ve alan uzmanlarının görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla altı yaşındaki bir öğrenci ile alışılmış birebir ders sürecinden farklı olarak internet üzerinden çift yönlü etkileşimli konferans ve çevrimiçi olmayan iletişim sistemleri kullanılarak, dört hafta-sekiz oturumda başlangıç aşaması keman eğitimi ve iki “ev konseri” gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı bu araştırmanın verilerini, öğrenci performansı ve uzaktan Suzuki yöntemine yönelik alan uzmanı, öğrenci, ebeveyn görüşleri, öğrenci günlüğü ve araştırmacının alan notları oluşturmaktadır. Betimsel analiz yapılarak raporlaştırılan araştırmanın sonucunda öğrencinin keman çalmaya yönelik teknik yeterlilik ve müzikalite-temel müzik teorisi boyutlarında hedef davranışlara ulaştığı gözlemlenmiştir. Bu araştırma sonuçlarının uzaktan çalgı eğitiminin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ulaşım, sağlık, izolasyon ve fiziksel nedenlerden dolayı geçici ya da sürekli olarak yüz yüze keman eğitimine ulaşamayan bireylerin internet destekli mobil teknoloji araçları kullanarak eğitimlerine devam etmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the opinions of students, parents, researchers and the domain experts regarding the implementation and effect of distant internet-aided training model in the amateur violin training at the beginner-level with the Suzuki method. In this regard, duplex interactive conference and non-online communication systems were used with a six-year-old student differently from the ordinary one-to-one lesson period, and beginner level violin training and two "house concerts" were carried out in four weeks-eight sessions. The data of this study in which the qualitative research design was employed consists of the opinions of domain experts, students, parents, the journals of students and the field notes of the researcher regarding the student performance and distant Suzuki method. As a result of the study which was reported by descriptive analysis, it was observed that the target behaviors were acquired in terms of the student's technical competence and musicality regarding to play violin and basic music theory. The results of this study are believed to contribute to the development of the distant instrument training. Internet-aided mobile technology tools can be suggested for the people who cannot access face-to-face violin training permanently or temporarily due to transportation, health, isolation and physical reasons to pursue their training.

Keywords