SUZUKİ YÖNTEMİ İLE KEMAN EĞİTİMİNDE ÇEVRİMİÇİ VE ÇEVRİMDIŞI UZAKTAN EĞİTİM ARAÇLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AİLE VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2020-104
Language : Türkçe
Konu : Müzik eğitimi, keman eğitimi, uzaktan eğitim.
Number of pages: 442-465
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Suzuki yöntemi ile başlangıç seviyesi özengen keman eğitiminde, internet destekli uzaktan eğitim modelinin uygulaması ve etkisine ilişkin, öğrenci, ebeveyn, araştırmacı ve alan uzmanlarının görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla altı yaşındaki bir öğrenci ile alışılmış birebir ders sürecinden farklı olarak internet üzerinden çift yönlü etkileşimli konferans ve çevrimiçi olmayan iletişim sistemleri kullanılarak, dört hafta-sekiz oturumda başlangıç aşaması keman eğitimi ve iki “ev konseri” gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı bu araştırmanın verilerini, öğrenci performansı ve uzaktan Suzuki yöntemine yönelik alan uzmanı, öğrenci, ebeveyn görüşleri, öğrenci günlüğü ve araştırmacının alan notları oluşturmaktadır. Betimsel analiz yapılarak raporlaştırılan araştırmanın sonucunda öğrencinin keman çalmaya yönelik teknik yeterlilik ve müzikalite-temel müzik teorisi boyutlarında hedef davranışlara ulaştığı gözlemlenmiştir. Bu araştırma sonuçlarının uzaktan çalgı eğitiminin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ulaşım, sağlık, izolasyon ve fiziksel nedenlerden dolayı geçici ya da sürekli olarak yüz yüze keman eğitimine ulaşamayan bireylerin internet destekli mobil teknoloji araçları kullanarak eğitimlerine devam etmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the opinions of students, parents, researchers and the domain experts regarding the implementation and effect of distant internet-aided training model in the amateur violin training at the beginner-level with the Suzuki method. In this regard, duplex interactive conference and non-online communication systems were used with a six-year-old student differently from the ordinary one-to-one lesson period, and beginner level violin training and two "house concerts" were carried out in four weeks-eight sessions. The data of this study in which the qualitative research design was employed consists of the opinions of domain experts, students, parents, the journals of students and the field notes of the researcher regarding the student performance and distant Suzuki method. As a result of the study which was reported by descriptive analysis, it was observed that the target behaviors were acquired in terms of the student's technical competence and musicality regarding to play violin and basic music theory. The results of this study are believed to contribute to the development of the distant instrument training. Internet-aided mobile technology tools can be suggested for the people who cannot access face-to-face violin training permanently or temporarily due to transportation, health, isolation and physical reasons to pursue their training.

Keywords


 • Aksoy, Y. (2015). Özengen keman eğitiminde video destekli öğretimin keman performansına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

 • Brändström, S., Wiklund, C., ve Lundström, E. (2012). Developing distance music education in Arctic Scandinavia: Electric guitar teaching and master classes. Music Education Research, 14(4), 448–456.

 • Brody, Z. S. (2016). “Suzuki Yetenek Eğitimi” felsefesine kısa bir bakış. Anadolu Üniversitesi- Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(1), 79.

 • Bugeja, C. (2009). Parental involvement in the musical education of violin students: Suzuki and traditional approaches compared. Australian Journal of Music Education, 2009(1), 19– 28.

 • Canbay, A. ve Nacakcı, Z. (2011). Mektupla keman öğretim uygulamasına yönelik içerik anali- zi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(21), 134–152.

 • Creswell, J. W. (2016). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods apro- aches. (S. B. Demir, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.

 • Dittgen, J. Y. (2018). Suzuki yönteminde ailenin yeri ve önemi. Sahne ve Müzik, (6), 13-20.

 • Elitas, T. (2018). Uzaktan Eğitim ve İletişim Teknolojileri. İstanbul: Cinius Yayınları.

 • Ergünay, O. ve Adıgüzel, O. C. (2019). The challenges of beginning teachers in their first yearof teaching career and their sources. Journal of Qualitative Research in Education, 7(3),1–20.

 • Göktürk, C. D. (2011). Comparing two contemporary violin teaching methods: Suzukı andRol- land. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2) , 401-408.

 • Günay, E. ve Uçan, A. (1980). Çevreden evrene keman eğitimi. Ankara: Yeni Dağarcık Ya- yınları.

 • Güzel, B.B. Çakır, H. ve Çelen, Y. (2020). Youtube üzerinden video destekli keman öğretimine ilişkin öğrenci görüşleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi),4(1), 31-43.

 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi.

 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Kara, M. ve Pirgon, Y. (2013). Suzuki keman okulu volum ı. metodunun hedef davranışlar yö- nünden incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 5–18.

 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Karasar, Ş. (2004). Eğitimde yeni iletişim teknolojileri -internet ve sanal yüksek eğitim. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 3(4), 117–125.

 • Keskin, D. (2019). Suzuki metodu paralelinde geleneksel Türk halk ezgilerinin başlangıç düze- yi keman eğitimine uyarlanabilirliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Kuzgun, Y. (2019). “Suzuki Keman Okulu 1" keman metodunun teknik, müzikal ve form açı- sından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • McGİLL. (2001). Ultra-videoconferencing overview. http://srl.mcgill.ca/projects/rtnm/ adre- sinden erişildi. (ET:15.02.2020)

 • Okan, S.ve Arapgirlioğlu, H. (2019). The effect of distance learning model on beginners’ level- violin instruction. Turkish Online Journal of Distance Education, 20(1), 1–16.

 • Önder, Ü. (2004). Suzuki keman eğitimi başlangıç metodundaki etütlerin devinişsel hedef ve davranışlar bakımından analiz edilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Özer, U. ve Hongur, G. (2016). Suzuki’nin "Anadil metodu" ve Türkiye’nin Trakya bölümünde yaşayan müzisyen çingeneler. Fine Arts, 11(4) , 153-160 .

 • Parasız, G. (2009). Keman öğretiminde kullanılmakta olan çağdaş Türk müziği eserlerinin ses- lendirilmesine yönelik olarak oluşturulan alıştırmaların etkililik ve işgörüsellik yönünden incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Pirlibeylioğlu, B. ve Akın Ş. Ö. (2017). Views of The Piano Instructors on The Piano Per- formance of Music Teacher Candidates. Journal of Qualitative Research in Education, 5(2), 1–22.

 • Sağer, T. Eden, A. ve Şallıel, O. (2014). Müzik eğitiminde uzaktan eğitim ve orkestra uygu- lamaları. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4(9), 69–79.

 • Sever, G. (2014). The Application of flipped learning model on individual violin lesson. Jour- nal of Qualitative Research in Education, 2(2), 27–41

 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2018). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Suzuki, S. (2007). Suzuki keman okulu: Keman 1. (Ö. Yaman, Çev.). İstanbul: Porte Müzik.

 • Suzuki, S. (2010). Sevgiyle eğitmek. (J.Y. Dittgen, Çev.). İstanbul: Porte Müzik.

 • Tecimer, K. B. (2005). “Suzuki Okulu Metodu”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9), 115-128

 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Basımevi.

 • Uçan, A. (2018). Müzik eğitimi. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.

 • Yağışan, N. (2008). Keman çalmanın biyomekanik analizi. Konya: Eğitim Kitabevi.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seç- kin Yayıncılık. Summary

 • province and his parents in the years 2019-2020. In line with the study's purpose, the method of

 • study conducted by Okan and Arapgirli (2018).

 • and Lundström (2012).

 • part in Suzuki's book titled "Nurtured By Love" (2010). The family stated that the voice CDs in

 • the study conducted by Aksoy, 2015; Güzel, Çakır and Çelen (2020) and Sever (2014). Accord-

 • Brody (2016) stated that the concerts and recitals had a very important place in Suzuki Method,

                                                                                                    
 • Article Statistics