FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2020-104
Language : Türkçe
Konu : muhasebe finans
Number of pages: 332-352
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital çağın gerektirdiği okuryazarlık alanlarından biri olarak değerlendirilen finansal okuryazarlık kavramını, kişilerin finansal olaylar ve finansal uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve sahip olduğu bu finansal bilgi sayesinde gelirini etkin bir şekilde yönetebilmesi, bunun yanı sıra doğru yatırım ve tasarruflara yönelerek kişisel bütçe kontrolünü sağlaması olarak ifade edebiliriz. Kişilerin finansal konularda bilgi sahibi olması, tasarrufların arttırılması yoluyla kıt finansal kaynakların doğru kullanılmasına ve finansal risklerin doğru yönetilmesi ile mikro düzeyde kişinin, makro düzeyde ise ülkelerin politika ve stratejilerine yön vermesi ve toplumun refahını arttırması açısından önemli bir etkendir. Kişilerin erken yaşlarda yüksek finansal bilgi düzeyine sahip olması finansal konularda daha doğru ve sağlıklı kararlar almasını sağlayarak, olası ekonomik riskleri yönetebilmesine ve fırsatları kullanılabilmesine katkı sağlayacaktır. Bu araştırmada, meslek yüksekokulu öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin tespiti yapılmış ve finansal okuryazarlık düzeyi ile demografik değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda, meslek yüksekokulu öğrencilerinin, finansal okuryazarlık düzeyi ile çeşitli demografik değişkenler arasında anlamlı ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

We can express the concept of financial literacy, which is considered as one of the literacy areas required by the digital age, that people have information about financial events and financial practices and that they can manage their income effectively thanks to this financial information, as well as providing personal budget control by turning towards the right investments and savings. Persons having knowledge of financial matters is an important factor to use scarce financial resources by increasing savings correctly, to manage the financial risks correctly and direct the policies and strategies of people at the micro level and of the countries at the macro level and to increase the welfare of society. The fact that people have a high level of financial knowledge at an early age will enable them to make more accurate and sound decisions on financial matters, and will contribute to managing potential economic risks and utilizing opportunities. In this study, financial literacy level of vocational school students was determined and the relationship between financial literacy level and demographic variables was examined. As a result of the research, it was determined that vocational school students had a significant relationship between financial literacy level and various demographic variables. In the research, it was determined that the vocational school students' financial literacy level was low.

Keywords


 • Aba Şenbayram, E. (2019). Finansal Okuryazarlık: Harran Üniversitesi Suruç Meslek Yükseko- kulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Harran Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt: 3 Sayı: 3.

 • Akben Selçuk, E. (2015). Factors Influencing College Students’ Financial Behaviors in Turkey: Evidence from a National Survey. International Journal of Economicsand Finance, 7(6).

 • Alkaya, A. ve Yağlı, İ. (2015). Finansal Okuryazarlık-Finansal okuryazarlık, Davranış ve Tu- tum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir. Journal of International Social Research, 8(40).

 • Bayram, S. (2015). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi Davranışları: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama. Business & Management Studies: An International Journal, 2(2).

 • Beasley, T. M. and Schumacker, R. E. (1995). Multiple regression approach to analyzing con- tingency tables: Post hoc and planned comparison procedures. The Journal of Experimental Education, 64(1).

 • Chen. H. and Volpe. Ronald P. (1998). An Analysis of Personal Finance Literacy Among Col- lege Students, Financial Services Review, 7(2).

 • Coşkun, S. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Davranış ve Tutumlarının Belirlenmesi: Finansal Okuryazarlık Algıları Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7).

 • Çam, V. A. ve Barut, A. (2015). Finansal Okuryazarlık Düzeyi ve Davranışları: Gümüşhane Üniversitesi Önlisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 4(7).

 • Danişman, E., Sezer, D. ve Gümüş, U. T. (2016). Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenme- si: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 26(2).

 • Demir, G., Cihangir, M. ve Şak, N. (2016). Demografik Özelliklerin Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisinin Multinominal Logit Model ile İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(25).

 • Er, B., Şahin, Y. E. ve Mutlu, M. (2017). Finansal Eylem ve Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, C. 54, S. 630.

 • Er, B. ve Taylan, A. E. (2017). Lise Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belir- lenmesine Yönelik Bir Araştırma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık 7(14).

 • Ergün, B., Şahin, A. ve Ergin, E. (2014). Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34).

 • Fettahoğlu, S. (2015). Hane Halkının Finans Eğitimi ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üze- rine Kocaeli’nde Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 67.

 • FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği), https://www.fo-der.org/foder-hakkinda/ (Erişim Tarihi: 29.04.2020).

 • Kaya, M. ve Güneş, H. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Analizi: Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.11, S.28.

 • Kılıç, Y., Ata, H. A. ve Seyrek, I. H. (2015). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Accounting & Finance, (66).

 • Mercan, N. Oyur, E. Altınay, A. ve Aksanyar, Y. (2012). Ekonomi Okur Yazarlığına Yönelik Ampirik Bir Araştırma, Ekonomi Bilimleri Dergisi, S. 2.

 • Okka, O. (2010). Finansal Yönetim: Teori ve Çözümlü Problemler. Ankara: Nobel Yayınları.

 • Öcal, M. ve Özcan, K. (2018). Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğrencilerinin Finansal Okuryazar- lık Düzeylerinin İncelenmesi: Samsun Meslek Yüksekokulu Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, S.72.

 • Öztürk, E. ve Demir, Y. (2015). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi.

 • Remund, David L. (2010). Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy, The Journal of Consumer Affairs, Vol. 44, No. 2.

 • Sarıgül, H. (2014). A Survey of Financial Literacy Among University Students, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim.

 • Seyrek İ. H. ve Gül M. (2016). Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti: Üniversite Öğren- cileri Üzerine Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,15(2).

 • Utami, N. N. (2014). The Economic Literacye Education For Elementary School Students. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS, 19(11).

                                                                                                    
 • Article Statistics