İŞ İNSANLARININ İŞ HAYATINDAKİ DEĞER ALGISI İLE DEĞER EĞİTİMİ ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 309-321
Year-Number: 2020-107

Abstract

Eğitimin temel işlevlerinden bir tanesi de ekonomik işlevidir. Her ülke, eğitimin ekonomik işlevi yoluyla, ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikte ve nicelikte bireyler yetiştirerek ekonomisini sağlamlaştırma amacını taşımaktadır. Yapılan birçok araştırmada ülkelerin eğitim düzeyleri ile ekonomik büyümeleri arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Eğitim bireye belli beceriler kazandırarak ülkenin ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirir. Değer eğitimi yoluyla da bireylere çalışkanlık, dürüstlük, sorumluluk, vatanseverlik, temizlik, bilimsellik gibi değerler kazandırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma, ekonomik sistem içerisinde bulunan iş insanlarının iş hayatında değer algısı ile değerler eğitimi algısı arasında farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Anket soruları literatür taraması ve uzman görüşü alınarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Sorulardaki değerler, sosyal bilgiler eğitim programındaki değerlerden oluşturulmuş ve anket 5’li likert tipinde hazırlanmıştır. Veriler SPSS 22,0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmadaki soru gruplarının faktör yapısını tespit etmek amacı ile açıklayıcı faktör analizi uygulaması yapılmıştır. Boyutların cinsiyet, doğum yeri için bağımsız t testi analizi yapılmıştır. Boyutların yaş, eğitim ve iş tecrübesine göre karşılaştırılmasında varyans analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır. Farklı olan grupların tespit edilmesi amacı ile diak ikili karşılaştırma testi yapılmıştır. Boyutlar arasındaki ortalama puanlarının farklılığı için eşleştirilmiş t testi ve boyutlar arasındaki ilişkinin incelenmesi için korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Giresun ili merkez ilçede bulunan 203 iş insanı oluşturmaktadır. Çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi ile tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, katılımcıların iş hayatında değer algısı ile değerler eğitimi algısı arasında anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu görülmüştür. Çalışma ekonomik sistemin en önemli unsurlarından olan iş insanlarının okullarda verilen değer eğitimine bakış açısını tespit etmek açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

One of the basic functions of education is its economic function. Each country aims at strengthening their economies by raising individuals in the quality and quantity needed by the national economy via the economic function of education. In many researches, a positive relationship was found between education levels and economic growth of countries. Education raises individuals in line with the needs of a country by providing them with certain skills. Through values education, it is aimed at providing individuals with values such as industriousness, honesty, responsibility, patriotism, cleanliness and being scientific. This study was conducted to determine whether there is a difference between the value perception of business people, who are in the economic system, in work life and their perception of values education. Survey method, which is among the quantitative research methods, was used in the research. The questions of the survey were prepared by the researcher following literature review and obtaining the expert opinion. The values in the questions were comprised of the values in the social studies curriculum and the survey was prepared in the 5-point Likert type. The data were analyzed using the SPSS 22.0 packaged program. Exploratory factor analysis was applied to specify the factor structure of the question groups in the study. The independent t-test analysis was executed for the dimensions of sex and birth place. Variance analysis (ANOVA) test was employed to compare the dimensions as per age, education and work experience. Diac paired comparison test was applied for determining the different groups. Matched t-test was used for the difference in the mean scores of the dimensions and correlation test was performed for the examination of the relationship between the dimensions. The study group of the research consists of 203 business people from the central district of Giresun Province. The study group was determined with the appropriate sampling method. As a result of the research, significant differences were observed between the value perception of the participants in work life and their perception of values education. The study is important in respect of determining the perspective of business people, who are among the most important elements of the economic system, on values education given in schools.

Keywords