İŞ İNSANLARININ İŞ HAYATINDAKİ DEĞER ALGISI İLE DEĞER EĞİTİMİ ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF VALUE PERCEPTION OF BUSINESS PEOPLE IN WORK LIFE WITH THEIR PERCEPTION OF VALUE EDUCATION

Author : Tuğrul KÜLÜNKOĞLU
Number of pages : 309-321

Abstract

Eğitimin temel işlevlerinden bir tanesi de ekonomik işlevidir. Her ülke, eğitimin ekonomik işlevi yoluyla, ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikte ve nicelikte bireyler yetiştirerek ekonomisini sağlamlaştırma amacını taşımaktadır. Yapılan birçok araştırmada ülkelerin eğitim düzeyleri ile ekonomik büyümeleri arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Eğitim bireye belli beceriler kazandırarak ülkenin ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirir. Değer eğitimi yoluyla da bireylere çalışkanlık, dürüstlük, sorumluluk, vatanseverlik, temizlik, bilimsellik gibi değerler kazandırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma, ekonomik sistem içerisinde bulunan iş insanlarının iş hayatında değer algısı ile değerler eğitimi algısı arasında farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Anket soruları literatür taraması ve uzman görüşü alınarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Sorulardaki değerler, sosyal bilgiler eğitim programındaki değerlerden oluşturulmuş ve anket 5’li likert tipinde hazırlanmıştır. Veriler SPSS 22,0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmadaki soru gruplarının faktör yapısını tespit etmek amacı ile açıklayıcı faktör analizi uygulaması yapılmıştır. Boyutların cinsiyet, doğum yeri için bağımsız t testi analizi yapılmıştır. Boyutların yaş, eğitim ve iş tecrübesine göre karşılaştırılmasında varyans analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır. Farklı olan grupların tespit edilmesi amacı ile diak ikili karşılaştırma testi yapılmıştır. Boyutlar arasındaki ortalama puanlarının farklılığı için eşleştirilmiş t testi ve boyutlar arasındaki ilişkinin incelenmesi için korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Giresun ili merkez ilçede bulunan 203 iş insanı oluşturmaktadır. Çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi ile tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, katılımcıların iş hayatında değer algısı ile değerler eğitimi algısı arasında anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu görülmüştür. Çalışma ekonomik sistemin en önemli unsurlarından olan iş insanlarının okullarda verilen değer eğitimine bakış açısını tespit etmek açısından önemlidir.

Keywords

İş İnsanı, Değer, Değer Eğitimi, Ekonomi.

Read:202

Download: 73

Atıf Bulunamadı