KÜRESELLEŞME VE HEGEMONİK GÜCÜ

Author :  

Year-Number: 2020-104
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 299-310
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma, küresel güçlerin, küreselleşme ile elde ettikleri egemenliklerinin ekonomi, siyaset, kültür alanlarına yansımalarını tartışmaktadır. Küreselleşme, zaman ve mekânın getirdiği kısıtlamaların azaldığı, her yere ulaşmanın olanaklı hale geldiği, farklı yerlerin birbirine iletişim ve etkileşime girdiği bir süreci ifade eder. Küreselleşmenin getirdiği olanaklar, toplumların küreselleşmeye ayak uydurmaya çalışmasına neden olmaktadır. Dünyada ekonomik alanda yaşanan gelişmeler, küresel bir ekonomik sistemin oluşmasına ve küresel güçlerin etkinliğine işaret etmektedir. Ekonomik gelişmeler beraberinde küreselleşmenin siyasete etkisini kaçınılmaz kılmaktadır. Ulus ötesi şirketlerin artması uluslararası bir hukukun oluşumuna neden olurken, bu minvalde oluşan organizasyonların hukuku ulusal devletlerin hukukun üstünde yer alacak şekilde konumlandırılmaktadır. Küreselleşmenin ekonomik ve siyasi alanın yanı sıra kültürel alanda da etkisi kaçınılmazdır. Küreselleşmeyle beraber bir kültür emperyalizmi yaşandığı ve küresel bir kültürün oluşumuna neden olduğu anlaşılmaktadır. Çalışma, küreselleşme kavramını hegemonik bir güç olarak ele almaktadır. Küreselleşmenin ekonomik, kültürel ve siyasi boyutları incelenirken bu alanda ortaya çıkan değişimler hegemonya ile ilişkisi irdelenmektedir.

Keywords

Abstract

The study discusses the reflections of the global powers' dominance gained through globalization on economy, politics and culture. Globalization refers to a process in which the constraints brought by time and space are reduced, reaching anywhere is possible, and where different places interact and interact with each other. The opportunities brought by globalization cause societies to try to keep up with globalization. Economic developments in the world point to the formation of a global economic system and the effectiveness of global powers. Economic developments also make the impact of globalization on politics inevitable. While the increase of transnational companies causes the formation of an international law, the law of the organizations formed in this way is positioned so that the national states are above the law. The impact of globalization in the cultural field as well as the economic and political sphere is inevitable. It is understood that there has been a cultural imperialism with globalization and it caused the formation of a global culture. The study considers the concept of globalization as a hegemonic force. While examining the economic, cultural and political dimensions of globalization, the changes in this area are examined in relation to hegemony.

Keywords


 • Adda, Jacques, (2007), Ekonominin Küreselleşmesi, (Çev. Sevgi İneci), İstanbul, İletişim Ya- yınları.

 • Aytaç, Ömer, (2004), “Kapitalizm ve Hegemonya İlişkileri Bağlamında Boş Zaman”, C.Ü. Sos- yal Bilimler Dergisi, Cilt: 28 No:2, s.115-138.

 • Bauman, Zygmunt, (2012), Küreselleşme, (Çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

 • Bauman, Zygmunt, (2014), Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, (Çev. F.Doruk Ergun), İstanbul, Say Yayınları.

 • Berger, Peter L., (2003), “Küreselleşmenin Kültürel Dinamikleri”, (Ed. Peter Berger, Samuel Huntington), Bir Küre, Bin Bir Küreselleşme, İstanbul, Kitap Yayınevi, S.9-27.

 • Chanda, Nayan, (2014), Küreselleşmenin Sıra Dışı Öyküsü, (Çev. Dilek Cenkçiler), Ankara, ODTÜ Yayıncılık.

 • Çağlı, Elif, (2006), Küreselleşme: Eşitsiz ve Bileşik Kapitalist Gelişme, İstanbul, Tarih Bilinci Yayınları.

 • Duman, Mehmet Zeki, (2016), “Küresel Kapitalizm ve Marx’ın Sınıf Teorisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s. 17-39.

 • Held, David ve McGrew, Anthony, (2008), Küresel Dönüşümler, (Çev. Ali Rıza Güngen vd.), Ankara, Phoenix Yayınları.

 • Held, David, Mcrew, Anthony, vd., (2015). “Küreselleşme”, (Ed. Anthony Giddens), Sosyoloj (Başlangıç Okumaları), İstanbul, Say Yayınları, s. 71-76.

 • Giddens, Anthony, (2014), Modernliğin Sonuçları, (Çev. Ersin Kuşdil), İstanbul, Ayrıntı Yayın- ları

 • Giddens, Anthony, Sutton, Philip W., (2016), Sosyolojide Temel Kavramlar, (Çev. Ali Esgin),

 • Nash, Kate (2010), Contemporary political sociology : globalization, politics, and power, West Sussex, Wiley-Blackwell Publication.

 • Nester, William R.(2010), Globalization, wealth, and power in the twenty-first century, New York, Palgrave Macmillan

 • Özkul, Osman, (2013), Kültür ve Küreselleşme, İstanbul, Açılım Kitap.

 • Ritzer, George, (2013), Modern Sosyoloji Kuramları, (Çev. Himmet Hülür), Ankara, De Ki Basım Yayın.

 • Robinson, William I., (2002), “Küresel Kapitalizm ve Ulusötesi Kapitalist Hegemonya: Kuram- sal Notlar ve Görgül Deliller”, (Çev. Erdem Türközü), Praksis, sayı: 8, s. 125-168.

 • Slattery, Martin, (2014), Sosyolojide Temel Fikirler, (Çev. Ümit Tatlıcan, Gülhan Demiriz), Bursa, Sentez Yayıncılık.

 • Smith, Philip, (2007), Kültürel Kuram, (Çev. Selime Güzelsarı ve İbrahim Gündoğdu), İstanbul, Babil Yayınları.

 • Talas, Mustafa ve Kaya, Yaşar, (2002), “Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 22, s. 149-162.

 • Tatar, Taner, (2018), Matem: Sömürgeciliğin Sosyolojisi, Ankara, Phoenix Yayınları.

 • Taylan, Hasan H. ve Arklan, Ümit, (2008), “Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 10, s. 8597.

 • Tomlinson, John, (2013), Küreselleşme ve Kültür, (Çev. Arzu Eker), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

 • Wallerstein, Immanuel, (2011), Dünya-Sistemleri Analizi: Bir Giriş, (Çev. Ender Abadoğlu, Nuri Ersoy), İstanbul, Bgst yayınları.

 • Yeates, Nicola, (2002), “Globalization and social policy: from global neoliberal hegemony to global political pluralism”, Global Social Policy, 2(1) pp. 69–91.

                                                                                                    
 • Article Statistics