ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ STAJ YAPTIKLARI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2020-104
Language : Türkçe
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 115-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıfta okuyan öğrencilerin okul deneyimi dersi kapsamında staj gördükleri okullardaki matematik öğretmenlerine yönelik görüşlerini incelemektir. Bu çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması benimsenmiştir. Bu çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışmaya katılan 61 öğretmen adayına açık uçlu beş tane soru sorulmuş ve bu sorulara verilen cevaplara ilişkin görüşler yazılı olarak alınmıştır. Çalışmada elde edilen görüşler Mesleki Bilgi ve Beceri ile Tutum ve Değerler olmak üzere iki tema etrafında toplanmıştır. Bu temalardaki görüşler analiz edildikten sonra alt temalar halinde gruplandırılarak tablo şeklinde sunulmuştur. Çalışma sonucunda öğretmen adayları staj hocalarını daha çok yöntem ve teknik, öğretim teknolojileri, sınıf yönetimi, iletişim, disiplin, hoşgörülü, rol-model, sinirli ve adil olma gibi alt temalarda olumlu veya olumsuz düşüncelerini belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının birçoğu uygulama öğretmenlerinin genel olarak öğretmenlik mesleği genel yeterliliklerine uyduğunu ve kendileri için rol-model olabileceklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the opinions of primary school mathematics education students about mathematics teachers at schools where they attend internship within the scope of school experience course. In this study, a case study which is one of the qualitative research methods has been adopted. In this study, the data were collected through a semi-structured interview form. Five open-ended questions were asked to 61candidate teachers who participated in the study and their opinions on the answers given to these questions were received in writing. The opinions obtained in the study were gathered around two themes: Professional Knowledge and Skill and Attitude and Values. After analyzing the opinions in these themes, they were grouped into sub-themes and presented as a table. As a result of the study, the candidate teachers expressed their positive or negative thoughts on sub-themes such as methods and techniques, instructional technologies, classroom management, communication, discipline, tolerant, role-model, frustrated and fairness. According to the results of the research, most of the teacher candidates stated that teachers with whom they did internship generally comply with the general competencies of the teaching profession and may be role-models for them.

Keywords


 • Alkan, C. Hacıoğlu, F. (1997). Öğretmenlik Uygulamaları Öğretim Teknolojisi, Alkım Yay., Ankara.

 • Bozdoğan, A. E., Aydın, D., ve Yıldırım, K. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesle- ğine İlişkin Tutumları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8 (2), 83-97.

 • Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş. ve Demirel F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 • Collinson, V. (2012). Sources of Teachers’ Values and Attitudes. Teacher Development, 16(3), 321-344. doi:10.1080/13664530.2012.688675

 • Demirel, Ö. (1999). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, Ankara: Pegem Yayıncılık.

 • Demirel, N., Ünişen, A., (2018) Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:17 Sayı: 67, 997-1013.

 • Ekşi, H. (2003). Temel İnsani Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (1), 79-96.

 • Eraslan, A., (2009). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının ‘Öğretmenlik Uygulaması’ Üzerine Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 1, 207-221.

 • Ergünes, Y. (2005). Okul Deneyi Dersi Uygulamasının Öğrenciler Tarafından Amacına Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığının Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (13), 106–128.

 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E., (1996). How to Design and Evaluate Research in Educa- tion.New York, NY: McGraw-Hill.

 • Gözütok, F. D. (2008). Eğitim ve Şiddet. Ankara: Gazi Kitabevi.

 • Gürkan, T. (1993). İlkokul Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları İle Benlik Kavramları Ara- sındaki İlişki. Ankara: Sevinç Matbaası.

 • Karagöz, Y. Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Anali- zi Metodu İle Geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 8198.

 • Kılbaş Köktaş, Ş. (2003). Sınıf Yönetimi. Nobel Kitapevi. Adana.

 • Külahlıoğlu, Ş. Ö. (2000). Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Etmenler. L. Küçükahmet (Ed.), Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 • MEB., (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdür- lüğü, Ankara.

 • Oğuz, S., Avcı, E., (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyim Dersine Yöne- lik Görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJI e-ISSN:2147-1606 Vol 3 (3), 40-53.

 • Özyıldırım Gümüş, F., Acar, T., Yetkin Özdemir, E., (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Gözünden Matematik Öğretmenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34, 23-31.

 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation methods (3th ed.). California: Sage Publications.

 • Sakallı, M., Hürsen, Ç. ve Özçınar, Z. (2007). The Frequent Use of Teaching Strate- gies/Methods

 • Saraç, G. (2004). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Okul Deneyimi I Dersine Yö- nelik İlgileri ve Beklentileri.

 • Sezer, Ş. (2018). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Tutumlarının Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33(2): 534-549 [2018] doi: 10.16986/HUJE.2017031319 [Araştırma Makalesi / Research Article].

 • Şaşmaz Ören, F., Sevinç, Ö.S., & Erdoğmuş, E., (2009). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Educational Administration: Theory and Practice, Vol 15, Sayı 58, 217-246.

 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları

 • Türkoğlu, A. (2002). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Mikro Yayınları.

 • Yapıcı, Ş. & Yapıcı, M. (2004). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I Dersine İlişkin Görüş- leri. İlköğretim- Online, 3(2): 54-59.

 • Yeşil, R. & Çalışkan, N. (2006). Okul Deneyimi I Dersinden Öğrencilerin Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (1): 55-72.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H., (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yıldırım, İ. (2008). Eğitim Psikolojisi (Birinci Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H., (2011). Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Ya- yıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics