BUDİZM’İN ERKEN DÖNEMİNDE KADIN

Author:

Year-Number: 2020-102
Number of pages: 233-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Budizm’de kadın meselesi birçok açıdan ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu konuların arasında; Sakyamuni Budda’nın orta yol öğretisinde kadının yeri ve konumu, kutsal metinlerde kadınlara nasıl bir rol biçildiği ve ne kadar yer verildiği, Budist ruhban teşkilatı Sangha’ya mensup keşişlerin kadın algısı, kadınların kurtuluşu nasıl elde edebileceği, kadının sosyal ve dini hayattaki statüsü ile toplumun kadına bakışı gibi konuları saymak mümkündür. Burada sözü edilen konu başlıklarını tek tek ele alıp değerlendirmek bu çalışmanın kapsamını ve sınırlılıklarını aşacak niteliktedir. Bu yüzden çalışma daha ziyade Sakyamuni Budda ve dolayısıyla kutsal metin merkezli eğilimler ile Sangha teşkilatının oluşum aşamalarında kadına bakış açısıyla sınırlandırılacaktır. Ancak çalışmanın bütünlüğü açısından bahsi geçen konular, gerekli görüldüğünde, genel olarak değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Women's issue in Buddhism, is a matter of that needs to be addressed and evaluated in many ways. Among these subjects; the place and position of women in Sakyamuni Budda's doctrine of the middle way, the role of women in the sacred texts and how much space is given, the perception of women belonging to members of Buddhist clergy Sangha how women can achieve salvation, social and religious status of women it is possible to count issues such as society's view of women. Evaluating and the topics mentioned above individually will exceed the scope and limitations of this study. Therefore, the work will be limited to the point of view of women in Sakyamuni Budda and the sacred text centered tendencies and the formation stages of Sangha organization. However, the subject matter in terms of the integrity of the study, in the case of the latter, it will be generally assesment.

Keywords