حصن كيفا ومن نسب إليها من العلماء /

Author :  

Year-Number: 2020-104
Yayımlanma Tarihi: 2020-04-27 22:32:59.0
Language : Arapça
Konu : ilahiyat
Number of pages: 74-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Hasankeyf ve Hasankeyf’e Nispet Edilen Alimler” başlıklı bu çalışmada, Hasankeyf şehrinin tarihinden, coğrafyasından ve Müslümanlarca fethedilişinden kısaca söz edilecektir. Bu kapsamda seyyah ve coğrafyacıların şehir hakkında söyledikleri ile tarihçilerin işaret ettiği stratejik konumuna da değinilecektir. Özellikle Bizans ve Sasani İmparatorlukları arasındaki sınır kentlerinden biri olması nedeniyle İslam halifelerinin Hasankeyf’ye verdikleri büyük öneme de dikkat çekilecektir. Çalışmanın ikinci ayağını ise lakabı “Hasankeyfli” olan âlimlerin hayat hikayeleri oluşturmaktadır. Burada adı geçen her bir alimin hayatı hakkında kısaca bilgi verilmiş ve görevde bulunduğu vazifeleri de ayrıca aktarılmıştır. Bunun yanında Hasankey’te doğup büyümüş Hasankeyflilerin yanı sıra; Hasankeyf’ten ayrılıp diğer ülkelerde yaşamını sürdürmüş kişiler ile başka ülkelerde doğup büyüdüğü halde kökenleri Hasankeyf’e dayandığı için Hasankeyflî olarak isimlendirilmiş âlimlerden de söz edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research entitled Hasankeyf And Its Scholars we will briefly review the geography and history of the city of Hasankeyf and its Islamic opening with mentioning what travelers and geographers said about it and the factors that helped to open it with mention of conquest wrote in novels and historians . Hasankeyf is strategically located, as it lies on the border between the Byzantine Empire and the areas opened by Muslims, where Muslim Caliphs gave it a big importance as being near from the borders of Byzantium at the time. We then collected and recounted the names of scholars attributed to the city of Hasankeyf, whose surname was Hasankeyf, with a brief history of each one of them, and the scientific role. The researcher will present and review their most important compositions and functions that imitated. It has been reviewed all the scientists associated with that region who were born and lived in or left and lived in other countries or there are some scientists have been born in other countries, but their origins are due to the city of Hasankeyf and belonged to them has been arranged.

Keywords


 • ان المائةالدرر الكامنة في أعيني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، ابن حجر العسقال - م.1972هـ/ 1392، 2لهند، طاحيدر اباد/ -، مجلس دائرة المعارف العثمانية الثامنة

 • .م1992ه/1412، لحياة، بيروتدار مكتبة ا ،صورة األرضابن حوقل النصيبي، محمد بن علي، -

 • ء ان وأنباوفيات األعيكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر، ابن خل - م.1994، 1، المحقق: إحسان عباس، بيروت، دار صادر، طأبناء الزمان

 • ، شذرات الذهب في أخبار من ذهبد بن محمد، ابن العماد الحنبلي، عبدالحي أحم - م.1986ه/1406، 1األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط تحقيق:عبدالقادر

 • ناضول في عهد عمر بن حركة الفتح اإلسالمي لجنوب شرق األأوزتورك، عائشة غول، - يخ التار ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الفرات، معهد العلوم االجتماعية، قسمالخطاب م.2011اإلسالمي، آالزيغ،

 • ، تحقيق:علي مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاعابن عبد الحق، البغدادي، عبد المؤمن - م.1992ه/1412، 1محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط الطباخ، إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، ج5، ص32.436-435

 • ، دار سبيريز، دهوك،لحضاريحصن كيفا دراسة في تاريخها السياسي وابنكلي، سيبان علي، - م.2005

 • اع، أنيس الطباع وعمر أنيس الطبهللا، تحقيق: عبدفتوح البلدانالبالذري، أحمد بن يحيى، - .م1987ه/1407مؤسسة المعارف، بيروت،

 • م.2002ه/1422، 15، ط، دار العلم للماليين، بيروتاألعالمالزركلي، خيرالدين، -

 • ،2لب، دار القلم العربي، ط، حإعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباءالطباخ، محمد راغب، - م. 1988 ناشرون، ، مؤسسة الرسالةكياالفتح اإلسالمي لمدن الجزيرة الفراتية العليا في ترعلي، حسين، 2019.، بيروت، 1ط ، أنقرة،1ط ، دار إلهيات،معجم العلماء المنسوبين إلى مدن الجزيرة في تركياعلي، حسين،

 • يل ، المحقق: خلبأعيان المئة العاشرة ائرةالكواكب السالغزي، نجم الدين محمد بن محمد، - م.1997هـ/1418، 1المنصور، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 • ير غير منشورة، جامعة ، رسالة ماجستلمغولدخول دياربكر تحت حكم اغونيش، إبراهيم، - م.2013ماردين األرتقية، معهد العلوم االجتماعية، قسم التاريخ، ماردين،

 • ، تحقيق: عبدالعزيز تاريخ فتوح الجزيرة والخابور وديار بكروالعراق، محمد بن عمر، قديالوا - م.1996ه/1417فياض حرفوش، دار البشائر، دمشق،

 • م.1977ه/1397، دار صادر، بيروت، معجم البلدان، بن عبد هللا الرومي، ياقوت الحموي -

 • sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mardin, 2013. Öztürk. Aysegül,Hz.Ömer Döneminde Güneydoğu Anadolu’daki Fetih Hareketleri, Basılmamış

 • Yüksek Lisans Tezi, Firat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elaziğ,2011.

                                                                                                    
 • Article Statistics