GÜRSEL KORAT’IN ZAMAN YELİ ROMANINDAKİ HALKBİLİMİ UNSURLARI

Author :  

Year-Number: 2020-104
Yayımlanma Tarihi: 2020-04-27 22:30:27.0
Language : Türkçe
Konu : Filoloji/Halkbilimi
Number of pages: 58-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halk bilimi, halkların sözlü edebiyatını, geleneklerini, kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, halk hekimliğini, halkların genel yaşantısındaki her safhayı ve ritüeli inceleyerek bunların kaynağını, gelişimini ve yayılımını belli bir disiplin içinde inceleyen bilim dalıdır. Yüzyıllardır temelde sözlü gelenekle beslenen halk bilimi, günümüze farklı türler içerisinden gelip unsurlarıyla yazarları etkileyerek kendine yazılı alanda da yer bulmuştur. Gürsel KORAT, yaşadığı coğrafyayı ve bu coğrafyada bulunan halkların kültürüne yapıtlarında yer veren bir yazardır. Kurgu ve gerçeği bir arada kullanarak akronik eserler veren Gürsel KORAT, halk bilimi unsurlarından da farklı şekillerde yararlanılmıştır. Bu makalede, Gürsel KORAT’ın Zaman Yeli romanındaki halk bilimi unsurları tespit ve tasnif edilerek bu unsurların kullanımı incelenmiştir. Yapıtta tespit edilen halk kültürü unsurları pasaj olarak alınıp sayfa numaraları ile birlikte verildi. Kurgu ve gerçeği harmanlayarak yazan Gürsel KORAT’ın diğer yapıtlarında olduğu gibi bu romanında da ele aldığı bölgeyi ve halk kültürünü ustalıkla işlediği görülebilir.

Keywords

Abstract

Folklore is a field that resarchs the verbal culture of the societies, culturel products, traditions, verbal literatüre, believes, kitchen, music society medicine in a certain discipline by resaercihing all these parts. Folklore which has been fed by verbal traditions, finds a place in written area by effecting the writers. Gürsel KORAT is a writer who gives a place of the geography which he lives on in his Works and also to the society who live on Gürsel KORAT who gives works by using the fiction and reality togather, exploits from the folklore factors in different ways. In this article, the folklore factors of “Zaman Yeli” novel belongs to Gürsel KORAT have been determined and assorted. The using of factors which have been determined were researched. Folklore factors which determined in the book wete taken as passages and given with the page numbers. İt can be seen that Gürsel KORAT who handles ably the area and folklore on previous works.

Keywords


 • Akalın, L., Sami (1990). Türk Dilek Sözlerinden Alkışlar ve Kargışlar. Ankara: Kültür Bakanlı- ğı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

 • Aksan, Doğan (1987). Türkçe’nin Gücü. İstanbul: İş Bankası Kültür Yay.

 • Aksoy, Ömer Asım (1988). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

 • Ayverdi, İlhan (2011). Kubbealtı Lügati, Asırlar Boyu Tarihi Seyri İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük. İstanbul: Kubbealtı İktisadi İşletmesi.

 • Baytop, Turhan (2007). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.

 • Boratav, Pertev Naili (1999). 100 Soruda Türk Folkloru. İstanbul: Gerçek Yay

 • Elçin, Şükrü (2000). Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Akçağ Yay.

 • Erden, Atilla (1998). Anadolu Giysileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay

 • Güzel, Abdurrahman (2004). Dinî Tasavvufi Türk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yay.

 • Korat, Gürsel. (1994) Zaman Yeli. İstanbul: İletişim Yay.

 • Püsküllüoğlu, Ali (2012). Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş Yay.

 • Türkoğlu, Sabahattin (2002). Tarih Boyunca Anadolu‘da Giyim Kuşam. İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics