SANAYİ 4.0 SÜRECİNDE SİBER GÜVENLİK İŞLETMESİNİN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2020-104
Number of pages: 367-381
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Sanayi 4.0 sürecinde faaliyet gösterecek işletmelerde siber güvenlik ihtiyacına olan öneme dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, Sanayi 4.0 süreci ve bu süreci mümkün kılan teknolojik faktörlere ilişkin literatür taraması yapılarak elde edilen veriler paylaşılmıştır. İkinci bölümde; siber güvenlik ortam kavramlarına dair elde edilen veriler analiz edilerek paylaşılmıştır. Son olarak da internet tabanlı sistemlerde bulunan bilgiye hızlı ulaşma ve üretim uygulamalarının özgün kalabilmesi için oluşturulacak siber güvenlik işletmelerinin önemi hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur. Bu çalışmada metodoloji olarak; literatür taraması ve nitel ve nicel verilere dayalı kurgulama yöntemleri seçilmiştir. Çalışma sonucunda hem Sanayi 4.0 konusundaki bilimsel çalışmalara hem de bu süreç alt yapısında kurulan siber güvenlik işletmelerine yönelik ikincil veri sağlanarak katkı sunulacağı öngörülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the importance of cybersecurity needs in businesses operating in the Industry 4.0 process is emphasized. In the first part of the study, the literature survey on the Industrial 4.0 process and the technological developments that make this process possible is presented and the data obtained is shared. In the second part, data about cyber security environment concepts are analyzed and shared. Finally, inferences have been made about the importance of cybersecurity enterprises to be created in order to quickly access information in internet-based systems and to keep production applications unique. In this study, literature review and editing methods based on qualitative and quantitative data were selected as methodology. As a result of the study, it is anticipated that secondary data will be provided for both the scientific studies on Industry 4.0 and the cyber security enterprises established in this process infrastructure.

Keywords