ARNAVUT DİLİNDEKİ TÜRKİZMLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA BİR ÇERÇEVE, DEĞERLENDİRME VE KAYNAKÇA DENEMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-104
Language : Turkish
Konu :
Number of pages: 193-230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Arnavutlar Balkanların Batı kıyısında meskûn bir millet olup Osmanlı döneminde çok büyük oranda İslamiyeti kabul etmişlerdir. Dillerinde ise eski ve yeni Türkçeden birçok kelime bulunmaktadır. Osmanlı döneminde 15-19 yüzyıllar arasında yaklaşık 500 yıl Türkçe ile Arnavutça arasında Türkçenin “üst dil” olduğu bir etkileşim yaşanmıştır. Arnavut dilindeki Türkçeden geçen kelime ve unsurlara dair bir buçuk asra yakın süredir konunun araştırmacılarınca birçok çalışma meydana getirilmiştir. Bu çalışmaları kaleme alan araştırmacıların milliyetleri, çalışmaların tez, makale, tebliğ gibi türleri, çalışmaların yazıldığı diller açısından miktarları mahrutî bir bakış açısıyla analizleriyle bu yer almaktadır. Bulgarcaya Türkizmlerin geçiş faktörleri üzerine 112 adet ve 294 adet bizatihi Türkizm çalışması olmak üzere toplam 406 eser bu çalışmada toplanmıştır. Anılan çalışmalar dört basamaklı bir çerçeve içerisinde değerlendirilmeye çalışılmış ve tematik tasnife gidilmiştir: Tespit, tasnif, tahlil, ihya.

Keywords

Abstract

Albanians are a resident nation on the West coast of the Balkans and they widely accepted Islam in the Ottoman period. In their language, there are many borrowed words from old and new Turkish. An interaction occurred between Turkish and Albanian between the 15th and 19th centuries in the Ottoman period and Turkish was "superstratum”. Many studies have been carried out by the researchers of the field for about a century and a half about the Turkish words and elements in the Albanian language. This study includes from a holistic view of the analysis of the nationalities of the researchers who wrote studies of this field, the types of studies such as thesis, articles, papers, and the amounts in terms of the languages in which the studies were written. A total of 406 works, 112 of which are borrowing factors and 294 of which are directly Turkism studies, were collected in this study. These aforementioned studies were tried to be evaluated within a four-step framework and thematic classification was made: Determination, classification, analysis, revival.

Keywords


 • Alpan, N. (1995). Bashkëpërkime leksikoremidis shqipes dhe turqishtes. (Arnavutça veTürkçe arasındaki Eşanlamlı Kelimeler). Se-minari XVII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letër-sinë dhe Kulturën shqiptare. Përmbledhje eligjëratave, referimeve, kumtesave dhe e dis-kutimeve. Tiranë, 16–31 gusht 1995. Akade-mia e Shkencave – Instituti i Gjuhësisë dheLetërsisë – Universiteti i Prishtinës – Fakultetii Filologjisë. Eurorilindja, Tiranë. 189–199.

 • Barić, Henrik, 1959: Istorija arbanaškog jezika. Sarajevo.

 • Bihiçu, K. (1980). A History Of AlbanianLiterature, The 8 Nēntori Publishing House, Tirana.

 • Elsie, R. (2005). Albanian Literature: A ShortHistory, (Arnavut Edebiyatı: Kısa Bir Tarihçe). London: I. B. Tauris.

 • Jahjai, M. (2016). Osmanlı Yazısı İle YazılanArnavut Edebiyatının Dini Karakteri. TİKA Avrasya Etüdleri, 50, 389-404.

 • Jokl, N. & Ismajli, R. (2017). Studime

 • Jokl, N. & Kraja, M. (2011). Studime për eti-mologjinë dhe fjalëformimin shqip: [në 100-vjetorin e botimit të parë]. (Arnavut Dili etimo-lojisi ve kelime Teşekkülü çalışmaları.). Aka-demia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, p. n. A.

 • Kaleşi, H. (1974). Arnavut Öykülerinde Doğu-nun Etkileri. Çevren, Temmuz. Priştine, 2, (3),Xhuvani, A., Çabej, E. (1962). Prapashtesat egjuhës shqipe, (Arnavutçada ekler). Tiranë:Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i His- torisë e Gjuhësisë.

 • Ardakoç, N. (2005). Modern Arnavut Dili Se-yahat ve Konuşma Kılavuzu-Sözlük İlaveli. İstanbul: Geçit Yayınevi.

 • Dişçi, R. (1994). Türkçe-Arnavutça-Ingilizce =Fjalor. Shkip-Turqistt-Anglish dictionary = English Turkish-Albanish, İstanbul.

 • Dişçi, R. (2012). Arnavutça Konuşma Kılavu- zu. İstanbul: Fono Yayınları.

 • Doğan Averbek, G. (2018). Dillerinden BiriTürkçe Olan Manzum Sözlükler Üzerine Yapı-lan Çalışmalar Bibliyografyası. Divan Edebi- yatı Araştırmaları Dergisi, 21, 85-114.

 • Elsie, R. (2001). A Dictionary of AlbanianReligion, Mythology and Folk Culture, (Arna-vutluk Din, Mitoloji ve Halk Kültürü Sözlüğü). Londra: Hurst & Company.

 • Friedman, V. A. (1978). Gjorgji Pulevski: Fja-lorët e tij dhe rilindja kombëtare shqiptare dhemaqedonase. (Arnavutça: Gjorgji Pulevski:Sözlükleri ve Arnavut ile Makedon Milli Rö-nesansları). Conference in honor of the 100thanniversary of the League of Prizren, Prishtina, Yugoslavia, June 1978.

 • Gedizli, M. (2018). Tek Kelimeyle Üç Dil:Türkçe, Makedonca ve Arnavutçadaki OrtakKelimeler: O So Eden Sbor Tri Jazitsi, İstan- bul: Akademik Kitaplar.

 • Gedizli, M. (2019). Türkçe ve ArnavutçadaOrtak Kullanılan Kelimelerin Tematik Tasnifi.OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Der- gisi, 11 (18), 2616 - 2631.

 • Hamiti, A. (1998). Veçorite gjuhesore te fjalo-reve shqip - turaishi te Hafız Ali Ulainakui,(Hafız Ali Ulinakui'nin Arnavutça - Türkçesözlüklerinin dil özellikleri). (doktora tezi), Filoloji Fakültesi, Prishtin.

 • J. Thomai (red.). (2005). Fjalor sinonimik igjuhēs shqipe, (Arnavut dilinin Müteradifat sözlüğü). Tirana.

 • Kahramanyol, M. (2002). Makedonya’ dakiTürk ve Müslüman Toplumlarının Dilleri Ko-nusunda Karşılaştırmalı Sözlük (Türkçe Arna-vutça Boşnakça Pomakça). Ankara: Tika- Bosna Hersek Vakfı.

 • Komisyon. (1954). Dictionary of Modern Al-banian Language. (Muasır Arnavut Dili Sözlü- ğü). Tirana.

 • Komisyon. (1955). Dictionary of synonymy ofthe Albanian language, (Arnavut dilinin Müte- radifat sözlüğü). Tirana.

 • Komisyon. (1980). Dictionary of Modern Al-Kostallari, A., Thomai, J., Lloshi, Xh., Samara,M. (red.). Fjalor i gjuhēs sē sotme shqipe,(Muasır Arnavut dili sözlüğü). Akademia EShkencave E Rps Tē Shqipērisē, Tirana: Insti- tuti I Gjuhsisē Dhe I Letersise.

 • Mandalà, M. (1995). Il Dittionario (1702) di F.M. da Lecce e i turchismi nell’albanese (secoliXVII-XVIII), (F. M.'nin Lecce'de 1702'deYazdığı Sözlüğünde Arnavutçadaki Türkizmler(17-18. Yüzyıllar)). Quaderni dell’Istituto diLingua e Letteratura Albanese, Palermo, Studia Albanica. 10, 27-80

 • Myderrizi, O. (1961). Fjalori Shqip-Turqisht iHafiz Ali Ulqina-kut. (Hafiz Ali Ulqina-kut'unArnavutça-Türkçe Sözlüğü). Buletini i Univer- sitetit Shteteror te Tiranes, XV, no. 3.

 • Rossi, E. (1951). Un Inedito Lessico RimatoTurco-Albanese Composto A Scutari Nel 1835.(1835'te Scutari'de Yazılan yayınlanmamışkafiyeli bir Türk-Arnavutça sözlüğü). Rivista Degli Studi Orientali, 26(1/4), 114-123.

 • Snoj, M. (1995). Rückläufiges Wörterbuch deralbanischen Sprache. (Arnavut dilinin Kulla- nımı Azalanlar sözlüğü). Hamburg.

 • Zymberi, A. (1979). Fjalorth i fjalëve të rralla. Prishtinë: Rilindja.

 • Танасковић, Д. (2008). Исламско укњижевности и култури балканских народа,(Balkan halklarının edebiyat ve kültüründeİslam). Летопис Матице српске, 482(4), 675-704. Novi Sad. oktobar 2008. (Balkan halkları-nın edebiyat ve kültüründe İslam). Tekstovi sa projekta STAREL

 • Коцић, М. (2011). Оријентализацијаматеријалне културе на Балкану. Османскипериод XV-XIX век, (Balkanlar'da maddikültürün oryantalleşmesi. 15. ve 19. YüzyıllarOsmanlı Dönemi). HESPERIAedu, Београд.

 • Abdiu, Xh. & Kadiu, S. (2008). NasreddinHoca Arnavut fıkralarında, Isparta: I. Uluslara-rası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu bildi- rileri.

 • Ahmed Mithat Efendi. (2002). Arnavutlar Sol-yotlar, İstanbul 1305 [1889], 221 s. (Haz. NuriSağlam). Ankara: TDK Yayınları.

 • Bukurıje, M. (2017). The Ethno-LinguisticAspects of the Birth and the Death Rituals in

 • Balkan Linguistics Context (Balkan DilleriBağlamında Doğum ve Ölüm RitüellerininEtno-Linguistik Yönleri). VAKANÜVİS-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, 2(1).Çağlayan, B. (2012). Türk Ve Arnavut Kültür-lerinin Ortak Değeri Olarak Nasreddin Hoca(41-48). Türk ve Arnavut Kültüründe Ortak

 • Yönler, Tiran: UDEK Bildiri Kitabı. Çetin, M. (2015). Whose is this song? Adlı

 • Çollaku, Sh. (1992). Arnavutluk’ta Türk Kültü-rü Kalıntıları, Balkanlarda Türk Kültürü Dergi- si, Sayı 4, Bursa.

 • Durmuş, O. & Simitçiu, R. (2016). ArnavutlukBerat Vilâyetinde Yer Adları (Sûret-i Defter-iSancak-i Arnavid'e Göre). Balkan AraştırmaEnstitüsü Dergisi, Temmuz. 5, (1), 91-102.

 • Fotić, A. (2011). The Introduction of CoffeeAnd Tobacco To The Mid-West Balkans. (Or-ta-Batı Balkanlarda Kahve ve Tütünün Tanıtı-mı). Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (1)89-100.

 • Harri, U. (2012). Rēndēsia Dhe Vendi I Pro-verbave Dhe Fjalēve Tē Urta Nē Gjuhēn TurkeDhe Shqipe (212-224). (Atasözleri ve Atasöz-lerinin Türkçe ve Arnavutçadaki Yeri ve Öne-mi). Türk ve Arnavut Kültüründe Ortak Yön-ler, Tiran: UDEK Bildiri Kitabı.Koca, S. K. (2018). Makedonya’da YaşayanTürk-Makedon-Arnavut-Boşnak ToplumlarınınKoçak, A. (2013). Eser-Yazar İlişkisi Ya DaAhmed Midhat Efendi’nin Edebiyat Coğrafya-sında Rumeli/Balkanlar, Uluslararası Türk Dili

 • Luku, E. (2008). Vështrimi mbi ndikimin ebashkëjetesës pesëshekullore shqiptaro-osmanenë identitetin kombëtar shqiptar. (Beş yüzyıllıkArnavut-Türk birlikteliğin Arnavut Milli kim-liği üzerindeki etkisine yaklaşım). 38, 183-

 • Malta-muhaxheri, N. (2012). Türk Ve ArnavutDestan Kahramanları Ve Onların MüşterekÖzellíklerí. (155-162). Uluslararası Dil VeEdebiyat Çalışmaları “Türk ve Arnavut Kültü-ründe Ortak Yönler” Universiteti “Hëna e Plotë” (BEDËR). Tiran.

 • Matl, J. (1967). Das orientalische Element inder Kultur der Balkanvölker, (Balkan Halklarıkültüründe Oryantal Öğe). Grazer undMünchener balkanologische Studien,München, (2)71-82.

 • Mehdiu F. (2012). Anadoll– Rumeli DyShkrimtarē Njē Motiv (Reshat N. Gyntekin –Sterjo Spasse) (86-91). (Anadolu - Rumeli İkiYazar Bir HAye (Reşat N. Güntekin - SterjoSpasse)). Türk ve Arnavut Kültüründe OrtakOkuyucu, C. (2012). Şemsettin Sami’nin Ka-musu’l-Alamında Arnavutluk ve Arnavutlar, UDEK Bildiri Kitabı, s.49-64.

 • Schubert, G. (1985). Turkish oda and Hunga-rian szoba in the languages and residentialcultures of the Balkan Peninsula. (Balkan Ya-rımadası'nın dillerinde ve yerleşim kültürlerin-de Türkçe oda ve Macar szoba), Central Asia- tic Journal, 29, 242-265, Wiesbaden.

 • Taştan, Z. (2012). Türk Ve Arnavut KültürüneOrtak Bir Bakış: Besâ -Yahut- Ahde Vefa(248-255). Türk ve Arnavut Kültüründe Ortak Yönler, Tiran: UDEK Bildiri Kitabı II.

 • Timur, K. (2004). Ahmed Midhat Efendi‟ninArnavutlar Solyotlar Adlı Romanında Hızırİlyas Günleri ve Nevruz Bayramı, İstanbul

 • Venegiktovna Jugra, A. (2014). Arnavut Des-tancılığında Türkizmin Etkisi. Türk Dünyası38, 59-77. (Rusçadan çeviren: Atilla BAĞCI).Topografi, Toponimi, Hidronim, Oronim

 • Kissling, H. J. (1965). Die türkische geograp-hische Nomenklatur auf dem Balkan als Er-kenntnismittel für die Südosteuropaforschung,(Güneydoğu Avrupa çalışmalarında TürkçeCoğrafya İsimlendirmelerinin Balkan coğrafyaadlandırmalarına İlmî Kaynaklığı ) Zeitschrift für Balkanologie, III, 126-142.

 • Polatcı, T. (2013). Tahrir Defterlerine GöreXVI. Yüzyılda Balkanlarda Türkçe Yer Adları.Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Kon-feransı “Balkanlarda Türkçe” Hëna e Plotë"Beder" Universitesi 14-16 Kasım 2013; 1. Cilt. Tiran/Arnavutluk

 • Boretzky, N. (1976). Der turkische Einfluss aufdas Albanische, Teil 2: Worterbuch der alba-nischen Turzismen, (Türkçenin ArnavutçayaTesiri, 2. Cild: Arnavutça Türkizmler Sözlü- ğü,). Wiesbaden: Otto Harassowitz.

 • Dizdari, T. (1960). Huazime Orientalizmash ne

 • Dizdari, T. (1961). Huazime Orientalizmash ne

 • Dizdari, T. (1964). Huazime orientalizmash nëshqipet. (Arnavutçada Oryantal Ödünçleme- ler). Studime Filologjike. 2, 95-120.

 • Dizdari, T. (1965). Huazime Orientalizmash nëDizdari, T. (2006). Fjalori orientalizmave nēgjuhēn shqipe, (Arnavutça oryantalizmler söz- lüğü). Tirana.

 • Dizdari, T. N. (1960). Nga fjalori Huazimeorientalizmash në shqipet. (ArnavutçadakiOryantalizm Ödünçlemeleri Sözlüğünden).Buletin i üniversite t it Shteteror te Tiranes Serici Shoqerore, 1, 217-244.

 • Dizdari, T. N. (1961). Nga fjalori Huazime Serici Shoqerore, 2, 181-200.

 • Karaağaç, G. (2008). Türkçe Verintiler Sözlüğü, Ankara: TDK Yay.

 • Latifi, L. (2006). Huazimet turke nē gjuhēnshqipe krahasuar me gjuhēt e tjera tē Ballkanit,(Diğer Balkan dillerine kıyasla Arnavut dilin-deki Türkçe Ödünçlemeler). Tiranē.

 • der Wissenschaften Wien, 38, 1–194.Özler, B. (1961). Arnavutçada Türkçe

 • Kelimeler. Türk Dili Dergisi, XI (121), 47-48.Rollet, J. (1996). Les Turcismes en Serbo-croate, Bulgare, Grec, Roumain et Hongrois.

 • Xhanari-Latifi, L. (2006). Mbi Huazimet Turkenë Gjuhën Shqipe Krahasuar me Gjuhët e Tjeratë Ballkanit. (Diğer Balkan Dilleriyle BirlikteArnavutçadaki Türkçe Ödünçlemeler). Tiranë: DUDAJ.

 • Xhanari-Latifi, L. (2015). Balkan dillerindekiortak türkizmalar sözlüğü, Pamukkale Üniver- sitesi Yayınları No:30, Denizli.

 • Acaroğlu, M. T. (1989). Eski Osmanlı Belgele-rine Göre XV. yy. Sonlarıyla XVIyy.Başlarında Balkanlar’ da Türkçe Yer Adları(1490-1491/1520-30). TTK Belleten, 1267-Aksel Kutlar, H. (1995). Balkan DillerindekiTürkçe Kültür Kelimeleri (Basılmamış Yükseklisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Cilt 1-2, İzmir.

 • Badallaj, I. (2013). Olivera Jashar Nasteva MbiTurqizmat Në Gjuhët Ballkanike Me Teks TëVeçantë Në Gjuhën Shqipe. (Arnavutça'ya HasMetinlerde Balkan Dillerindeki TürkizmlerÜzerine: Olivera Jashar Nasteva.). Konferencashkencore ndërkombëtare “Tahir Dizdari dheturkologët për gjuhën shqipe”. Shkodër: Uni-versiteti i Shkodrës “L. Gurakuqi”&Qendra Kulturore Turke “Jonuz Emre”.

 • Balaban, A. & Çağlayan, B. (2014). CommonCultural Turkish words in Albanian and Greeklanguages, (Arnavut ve Yunan dillerinde ortakTürkçe kültür kelimeleri). Journal of Educatio-nal and Social Research, 4 (2), 262-270. Ro- me: MCSER Publishing.

 • Balaban, A.; Lleshanaku, K. (2013a). Frang Bardhi'nin (1635) Arnavutça-Latince

 • Çağ, G. (2007). Osmanlı Öncesi BalkanlardaTürk İzlerine Dair Toponimiler. (Ed. EbubekirSofuoğlu). Şar Dağlarındaki Genetik ŞifrelerGora Abidesi, İstanbul: UKİD Kültür Yay., 113–120.

 • Çipuri, H. (1997). Orijentalizmat e gjuhesshqipe ne terminologjine ushtarake. (Arnavutdilinin Askeri terminolojisinde oryantalizmler). PERLA. 4.

 • Derjaj, A. (2013). Arnavutçanın SözdizimselVe Deyimbilimsel Düzlemindeki Oğuz Türk-çesinin Etkisi Ve Unsurları Üzerine (42-49).feransı Balkanlarda Türkçe, Tiran: Hēna e Plotē Beder Universitesi Bildiri Kitabı 2.

 • Derjaj, A. (2015). Mbi huazimet turke nga jetashtëpiake dhe frazeologjizmat që lidhen ne to.

 • (Arnavutluk'ta Gündelik Türk HayatındanÖdünçlemeler ve İlişkili Deyimler). botuar nërevistën ANAS Studia Humanitatis, IstitutiAlb-Shkenca, 214, 125-130, Shkup, Maqedoni,Hocin, F. (2011). Makedonca ve ArnavutçaKonuşma Dillerinde Türkçeleşmiş Kelimeler,BAL-TAM Türklük Bilgisi, Prizren, Mart, 14,Jašović, G. (2008). Stočarski termini i leksikaTurskog i Arbanaškog porekla u govoru Srbastarinaca Pećkog podgora, (Eski İpek PodgoraHalkının Sırplarının Ağzındaki Türk ve Arna-vut Kökenli Hayvanlara Ait Terimler ve Keli- me Dağarcığı). Baština, (24) 11-23

 • Kutlu, A.; Kutlu, A. (2013). İslam Dini'ninArnavutçaya Kazandırdığı Kelimeler (25-32).Kutlu, A; Kutlu, A. (2013). İslam Dini'ninArnavutçaya Kazandırdığı Kelimeler. (25-32)."Beder" Universitesi 14-16 Kasım 2013; 2. Cilt. Tiran.

 • Limthi, L. (1961). Fjalët turqishte në Lahuten eFishtës (Shejzat), (Fişte'de Ud Üzerine Türkçe

 • Kelimeler). Romë 1961.

 • Mandala, M. (2011). Mbi turqizmat në të fol-met arbëreshe. (277-286). (Arbëreş Folklorun-daki Türkizmler Üzerine). Konferencë shken-core e mbajtur më 10-11 nëntor 2011 në Prish- tinë.

 • Mataj, V. (2017). Rreth Disa Fjalëve Të HuajaNë Të Folmën E Novosellës. (Novosella Dilin-deki Bazı Yabancı Sözcükler Üzerine). Gja-kovë, Universiteti I Gjakovës “FEHMI AGA- NI”.

 • Menges, K. (1955). Altajische Lehnwörter imSlavischen, (Slav Dillerinde Altay Ödünçleme-leri), Zeitchriftfür Slavische Philologie, XXLLL(2), 327-334

 • Morina, I. (2006). Turqizmat si terminologjiushtarake në poemën epike shqiptare. (ArnavutDestan Şiirinde Askeri Terminoloji Olarak Türkizmler.). Univers, 8, 173–180.

 • Morina, İ. (1985). Arnavut AtasözlerindeTürkçe Sözcükler I, Çevren, Priştine, Tan Ya- yınevi, Mart-Nisan, 12 (46), 31-57.

 • Morina, İ. (2003). Örneklerle Arnavut Türküle-rinde Türkçe Silah Adları. Balkanlar'da İslamMedeniyeti. II. Milletlerarası SempozyumuTebliğleri. Tiran, Arnavutluk, 4-7 Aralık 2003Morina, İ. (2012). Arnavut Epik DestanlarındaTürkçe Silah Adları. Motif Akademi Halkbili-mi Dergisi, (Balkan Özel Sayısı-I), 13-32.

 • Mulaku, L. (1975). Arnavut Epik ŞiirindeTürkçe Kelimeler. (Çev. Süreyya Yusuf). Çev- ren, 3 (8), 17-21.

 • Mulaku, L. (1976). Türkismen in der Alba-nischen Volksepik, Uluslararası Türk FolklorKongresi Bildirileri’nden Ayrı Basım, Ankara, Cilt II, 259–63.

 • Muzbeg, İ. (1987). Kosova’da Kullanılan Ar-navut ve Sırp Atasözlerinde Türkçe Kelimeler,Beşinci Milletler Arası Türkoloji Kongresi 23-28 Eylül 1985, İstanbul Üniversitesi EdebiyatFakültesi Türkiyat Araştırma Merkezi, Tebliğ-ler I. Türk Dili, Cilt 2, Edebiyat Fakültesi Ba- sımevi, İstanbul.

 • Poppe, N. (1964). On Some Altaic Names ofDwellings, (Bazı Altay Mekân İsimleri Üzeri- ne), Studia Orientalia, XXVIII, Helsinki.

 • Şefikoğlu, İ. (1983). Kosova’ da KullanılanArnavut ve Sırp Atasözlerinde Türkçe Kelime-ler. V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 219-

 • Şen, S. (2016). Balkan Dillerine TürkçedenGeçen İslami Terimler, Balkanlarda İslȃmMiadı Dolmayan Umut, Muhammet Savaş,KAFKASYALI, (Ed.), TİKA, C.II, İncelemeAraştırma Dizisi Yayın No: 19, Ankara, 459-Thomaj, J. (1995). Terminologija islame dheleksikografia shqiptare, (İslami terminoloji veArnavut sözlükbilimi). Prishtinē. Limthi, L.(1961). Fjalēt turqishte nē Lahuten e Fishtēs. Romē: Shejzat.

 • Tufan, Ş. (2016). Arnavut Yazınında TürkçeVerintiler, Turkish StudiesInternational Perio-dical for the Languages, Literature and Historyof Turkish or TurkicVolume 11(10), 649-658.

 • Москов, М. (1968). Общи по произходТюркски заемки в наком балкански исредно-европеиеките езици, (Balkan ve OrtaAvrupa dillerinde Ortak Türk Ödünçlemeleri).Известия на Института за 6љгарски език ХVI, Софиа, 185-192.

 • Kaleshi, H. (1972). Ndikimet Orientale ne Tre-gimet Popullore Shqiptare, (Arnavutçanın Po-püler Hikâyelerine Oryantal Etkiler). GlasnikMuzeja Kosova - Buletini i Muzeut te Koso-

 • Karakuyu, A. (2015). Arnavut Sözlük Bilimi-nin İlk Eseri Olan “Fjaluer i Rii i Shcypes”tekiTürkizmaların Özellikleri. Hëna e Plotë "Bedër" Üniversitesi.

 • Kristian Letë: (1996). Leksiku i veglave dhe imjeteve me origjinë turke në gjuhën shqipe(Arnavutça'da Türk kökenli araç ve gereçlerin kelime dağarcığı). 1-4, 135-146.

 • Mehdiu, F. (2013). Përjetësimi i disa fjalëve tërralla në fjalorin e T. Dizdarit. (T. Dizdari'ninsözlüğünde bazı nadir kelimelerin Yaşatılma-sı). Konferenca shkencore ndërkombëtare “Ta-hir Dizdari dhe turkologët për gjuhën shqipe”.Shkodër: Universiteti i Shkodrës “L. Gura-kuqi”& Qendra Kulturore Turke “Jonuz Em-re”.Murtezani, I. (2001). Turcizmite vo jazikot naalbanskata i makedonskata narodna poezija:(sporedbeno istražuvanje). (Arnavutça ve Ma-kedon halk şiirinde Türkçe: (Karşılaştırmalıİnceleme)). Skopje: Institut za folklor "Marko Cepenkov", 208.

 • Raça Hoxha, Sh. (2004). Fjalët turke në fjalo-rin greqisht-anglisht-shqip të W.M.Leake-ut.(W.M. Leake’in Yunanca - İngilizce - Arna-vutça Sözlüğünün Kelime hazinesinde Tür-kizmler ). Conference: XXIII InternationalSeminar of Albanian Language, Literature and Culture.

 • Rocchi, L. (2019). I turchismi nel Dizionario Italo-Albanese della Badia Greca di

 • Grottaferrata (1710/1805). (GrottaferratalıBadia Greca'nın İtalyanca-Arnavutça Sözlü-ğünde Türkizmler (1710/1805)). Rivista Inter-nazionale di Tecnica della Traduzione. (21),Sinani, S. (2013). Emri i lahutës në Fjalorin eTahir Dizdarit. (Tahir Dizdari SözlüğündeMüzik Aleti Ud). Konferenca shkencore ndër-kombëtare “Tahir Dizdari dhe turkologët përgjuhën shqipe”. Shkodër: Universiteti iShkodrës “L. Gurakuqi”&Qendra Kulturore Turke “Jonuz Emre”.

 • Vehbiu, A. & Ndoni, S. (1989). Orientalizmatnë poemën “Erveheja” të M. Kyçykut-Çamit. 3, 101-112.

 • Xhanari, L. & Kadiu, S. (2013). Thimi Mit-kos`un Bēleta Shqypētare Eserinde Arnavutça-Yunanca Sözlüğündeki Ortak Türkçe Sözcük-lerin Özellikleri, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, (Kıbrıs Özel Sayısı-II), 229-239.

 • Xhanari-Latifi, L. & Grillo, H. & Kadiu, S.(2014). Characteristics of Common Turkismsin Albanian-Greek Dictionary in Folk Collec-tion Bēleta shqypētare of Thimi Mitko, (ThimiMitko'nun Bēleta shqypētare İsimli Halk Der-lemeleri Külliyatında Arnavutça-Yunanca Söz-lüğündeki Müşterek Türkizmlerin Özellikleri).Mediterranean Journal of Social Sciences, Ro- ma. 5(3), 627-632.

 • Belo, D. (2000). За лексикалните балканизмиот турски произход в българския и валбанския език. (Bulgarca ve ArnavutçadaTürkçe Menşeli Balkanizmlere Dair). Make- donski Pregled. 3, 109-116.

 • Çabej, E. (1976-2006). Studime etimologjike nē fushē tē shqipes. 7 Bände. (Arnavutça

 • Huld, M.E. (1984). Basic Albanian Etymolo-gies. (Temel Arnavutça Etimolojiler). Ohio.

 • Ndreca, M. (1986, 2000). Fjalor fjalësh e shp-rehjesh të huaja, (Yabancı kelimeler ve ifadeler sözlüğü). Prishtinë.

 • Ndreca, M. (2007). Fjalor fjalësh të huaja nëgjuhën shqipe, (Arnavutça Yabancı kelimeler sözlükleri). Tiranë: Toena.

 • Orel, V. (1998). Albanian etymological dictio-nary. (Arnavutça etimoloji sözlüğü). Leiden, Boston; Köln.

 • Açık, F. (2013). Osmanlı İmparatorluğu Dö-neminde. “Balkanlarda Türkçe” . UluslararasıDil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı. Tiran: Hëna e Plotë "Beder" Universitesi.

 • Açık, F. (2013). Dil Politikaları ve Arnavut-luk‟ta Türkçe: Osmanlı İmparatorluğu Döne-minde. (138-146). “Balkanlarda Türkçe”. Ulus-lararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferan-sı. Tiran: Hëna e Plotë "Beder" Universitesi. 2.Cilt.Alla, J. (2019). Arnavutçadaki Türk Dili AsıllıKelimelerin Alıntılanma Esasları, Sakarya Üniversitesi, SBE. Sakarya.

 • Artun, E. (2013). Geçmişten Günümüze

 • Birinci, N. (1995). Sırp, Hırvat, Arnavut veMakedon Dilleri Üzerine Türkçenin Etkisi.İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncele- meleri, 1, 83 – 90.

 • Browne, W. (1990). Turkisms in the Balkans:True and False Friends, (Balkanlarda Türkizm-ler: Doğru veya Yalancı Eşdeğerler). Langua-ges in Contact, Proceedings of the Symposium16.1 of the 16 International Congress of Anth-ropological and Ethnological Sciences, Zag-reb, July 25-27, 1988, Zagreb, 1990, 314-322.Demiraj, Sh. (2001). Rreth huazimeve prejburimit turk, arab dhe persian në gjuhën shqi-pe. (Arnavutçadaki Türkçe, Arapça ve FarsçaMenşeli Ödünçlemeler Üzerine). Univers. 1, 15–30.

 • Demiraj, Sh. (2004). Rreth huazimeve turke nëgjuhën shqipe, (Arnavutça'da Türkçe Ödünç-lemelere Dair). Studime filologjike, 3-4, 19-28.Ekrem, A. (2014.). Arnavutluk TarihindeTürkçe. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 20.Tiran. Türk Dili ve Edebiyatı Master Programı,Filoloji ve Eğitim Fakültesi, Hëna e Plotë "Bedër" Üniversitesi, Tiran.

 • Hazai, Gj. (1989). Die Turzismen in denSprachen Südosteuropas: Erfassung, Bedeu-tung, Status. (Güneydoğu Avrupa’nın dillerin-de Türkizmler: Ödünçleme, Anlam, Durum.Güneydoğu Avrupa ve Osmanlı Devletleri) DieStaaten Südosteuropas und die Osmanen, 205- 214. München.

 • Kajana, M.; Godeni, J. (2014). Turkishloanwords in Albanian language. Procedia -Social and Behavioral Sciences 136, 94-97.

 • Karaağaç, G. (1989). Türkçe ve Komşuları.E.Ü. Türk Dili ve Araştırmaları Dergisi, 5, 67-Karaağaç, G. (1998). Türkçenin Komşularıylaİlişkilerine Genel Bir Bakış. İ.Ü. Türk Dili ve Edebîyatı Dergisi, 29, 359-406.

 • Karaağaç, G. (2004). Türkçenin Dünya Dilleri-ne Etkisi. II. Uluslararası Türk Uygarlıkları Kongresi, Bişkek.

 • Karasu, A. (2015). Asırlar İçinde BalkanlarınBarış ve İstikrar Dili “Türkçe”. Yeni Türkiye-Rumeli Balkanlar Özel Sayısı –II, 2201-2216.Ankara.Kastrati, J. (1999). Për historinë e marrëdhëni-eve gjuhësore shqiptaro-persiane. (Arnavut-Fars dil ilişkilerinin tarihi üzerine). Perla 4 (1),Kırbaç, S. (2012). Balkan Türkoloji Tarihçesi.Balkan Türkoloji Tarihçesi ve Balkan Türko-

 • logları (Editör: Selçuk Kırbaç). Ankara, 33-85.Kırbaç, S. & Kırbaç A. D. (2007). Türk DilininBalkan Dillerine Etkisi, Gora Abidesi. İstan- bul: Ukid Yayınevi.

 • Kostallari, A. (1978). Rreth depërtimit tëturqizmave në gjuhën shqipe gjatë shekujveXVII-XVIII, (XVII-XVIII. Yüzyıllarda Tür-kizmlerin Arnavut diline nüfuz etmesine Dair).Gjurmime albanologjike, SSHF, Prishtina, VII,Kowalski, T. (1934). Türk Dilinin Komşu Mil-let Dilleri Üzerindeki Tesiri. Ülkü, 4 (20). 98-Krajni, A. (1966). Bref aperçu des empruntsturis en albanais. (Arnavutça'daki TürkçeÖdünçlemelerine kısa Bir genel bakış). Studia albanica, 2, 85–96.

 • Kutlar, H. (1999). Balkan Ülkelerindeki Türk-çe Alıntılar ve Sözlükler Üzerine Kısa Kay- nakça. Kebikeç, 4(7-8), 85-93.

 • Latifi, L. (2002). Türkçeden Arnavutçaya Ge-çen Kelimelerin Tarihçesi. I. Uluslararası Bal-kanlarda Türk Varlığı Sempozyumu. İzmir.

 • Mulaku, L. (1989). Turqizmat nē gjuhēn shqi-pe, (Arnavutçada Türkizmler). Seminari i Kul-turës Shqiptare për të Huaj III. Prishtinë: UP,Mulaku, L. (1990). Türkçe' nin Arnavutça Üze-rindeki Etkisi, Çevren, Ocak -Şubat. 17 (75),Öner, M. (1996). Türkçede Dille İlgili AlışVerişlerin ve Dil Hareketlerinin Tarihine TopluBir Bakış, Türk Dili Dil ve Edebîyat Dergisi, II(536), 140-148.

 • Öztekten, Ö. (2004). Türkçenin Dünya Dilleri-ne Etkisine Genel Bir Bakış (ss. 11-36), Türk-çenin Dünya Dillerine Etkisi, V. Lefke Edebi-yat Buluşması, Bildiri Kitabı, İstanbul: Akçağ.Samara, M. (1995). Rreth huazimeve ngaturqishtja në gjuhën shqipe. (ArnavutçadakiTürkçe Ödünçlemelere Dair). Gjurmime alba-nologjike Seria e shkencave filologjike (Prish- tinë), 25, 63–71.

 • Schütz, I. (1986). Gjurmë gjuhësh turke mesje-tare në shqipen e sotme, (Bugünkü Arnavut-ça'da ortaçağ Türk dillerinin izleri). Seminarindërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kul- turën shqiptare, Prishtinë.

 • Stachowski, S. (1969). Beiträge zur Chronolo-gie der Albanischen Turzismen, (ArnavutlukTürkizmleri kronolojisine katkılar). Folia Ori- entalia, Tome X, 51-58.

 • Süleymanoğlu Yenisoy, H. (2006). Tűrkçe'ninBalkan dillerine etkisi űzerine. Balkanlar'da Tűrk Kűltűrű, 60, 8-27. Bursa.

 • Tamo, D. & Xhanari - Latifi, L. (2013). Tur-kisms in the Balkan Languages. (Balkan Dille-rindeki Türkizmler). Anglisticum Journal (IJLLIS), 2 (6), 19-25. Tetovo.

 • Yazıcı, S. (2012). Balkanlarda Türk Dili’ninDünü - Bugünü Üzerine Bir Değerlendirme. (1,1823-1830). I. International Balkan CongressProceedings. İstanbul: Suleyman Sah Univer- sity.

 • Москов, М. (1968). О печенежко-куманском суперстрате в яичках юго-восточной

 • Uzun, C. (2019). Balkanlarla ilgili Türkiye’deyapılmış çalışmalar-II. Çukurova Araştırmala- rı, 5(2), 150-178.

 • Uzun, C. & Özek, F. (2019). Balkanlarla ilgiliTürkiye’de yapılmış çalışmalar-I. Çukurova Araştırmaları, Adana. 5(1), 22-52.

 • Abazi-Egro, G. (2002). Arnavutluk‘ta Türkolo- ji Çalışmaları, Bilig, 21, 1-26.

 • Balaban, A. (2013). Leksikografia e Tahir N.Dizdarit (Sözlükbilimci Olarak Tahir N. Dizda-ri). Konferenca shkencore ndërkombëtare “Ta-kuqi”&Qendra Kulturore Turke “Jonuz Emre”.Balaban, A. (2014). Tahir N. Dizdari'nin Söz-lükçülüğü. Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalış-maları Konferansı. Tiran: Hena e Plote "Beder" Üniversitesi.

 • Bufli, Gj. (2011). Kontaktet ndërgjuhësore

 • ballkanike në rastin e turqizmave. (289-302).(Türkizmler Meselesi Üzerinden Balkan dililişkileri). Konferencë shkencore e mbajtur më 10-11 nëntor 2011 në Prishtinë.

 • Bufli. Gj. (2013). Interlinguistic phenomena inAlbanian Turkisms. (29-43). (ArnavutçadakiTürkizmlerde dillerarası Hadiseler). Rivistainternazionale di tecnica della traduzione, In-ternational Journal of Translation, n.15, Tries- te: EUT Edizioni Università di Trieste.

 • Demiraj, Sh. (1992). Franz Miklošic’s MainContributions in Albanology. (Franz Mik-lošic'in Arnavut Diline Temel Katkıları). Mik-lošicev zbornik. Ljubljana: SAZU, 415‒422.

 • Demiraj, Sh. (2004). Gjuhēsi ballkanike. (Bal- kan dilleri). Tirana.

 • Derjaj, A. (2009). Dukuri dhe problemetëhuazimeve turke në shqipen, (ArnavutçadaTürkçe Ödünçleme kelimelerin dilbilimselOlguları.). Në revistën shkencore ndër-kombëtare, Malësia, Podgoricë, Mali i Zi.

 • Derjaj, A. (2010). Arnavutça Turkçe Dil Ilişki-leri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 991-Derjaj, A. (2015). Mbi tipologjinë e huazimeveturke në shqipen. (Arnavutçadaki TürkçeÖdünçlemelerin tipolojisi üzerine), mbajtur nëTakimin X Shkencor Alb-Shkenca, 28-30 gusht, Shkup, Maqedoni 2015.

 • Dizdari, T. (1965). Disa vëzhgime mbi turqiz-mat në shqipe (407-409). (Arnavutçadaki Tür-kizmler üzerine bazı gözlemler). (407-409).Konferenca e Parë e Studimeve Albanologjike, Tiran.

 • Dzajkovskii, V. (2007). Etimologia, etnoling-vistika i yzakovae kontakta slavanskih s gre-ceskim, drugimi balkanskimi i turkskimi yza-kami, (Etimoloji, etnoloji bilimi ve Yunanca,Diğer Balkan ve Türk dilleri ile Slav DillerininTeması), Slovenska Etimologija Danas, Institut Za Srpski Jezik SANU, Bildiri

 • Egro, G.A. (2009). Dünya ve Türkiye’de An-lam ve Kelime Değişmelerine İlişkin Araştır-malar Münasebetiyle, Turkish Studies Interna-tional Periodical For the Languages, Literatureand History of Turkish or Turkic, 4(3), 840-Friedman, V. (2011). The Balkan Languagesand Balkan Linguistics, (Balkan Dilleri veBalkan Dil İncelemeleri) Annual Review ofAnthropology, 40, 275-291. California, Palo Alto.

 • Friedman, V. A. (1979). Osmanli Turkish inthe Balkans: Isoglosses, Attitudes and Slavo-Albanian Contacts. (Balkanlarda OsmanlıTürkçesi: Lehçe Sınırları, Tutumlar ve Slavca-Arnavutça Temasları). AATSEEL Annual Me- eting, San Francisco, December 1979.

 • Friedman, V. A. (1994). Turkisms in a Compa-rative Balkan Context. (Karşılaştırmalı BalkanBağlamında Türkizmler). Thessaloniki, Sep-tième Congrès International d'Études du Sud-Est Européen: Rapports. Athens: Greek Natio-nal Committee for Southeast European Studies. 1994. 521-543.

 • Friedman, V. A. (1998). Turkish Lexicon inthe Balkans, (Balkanlardaki Türkçe KelimeVarlığı). Ohio State University, May 1998.

 • Friedman, V. A. (2003). From Orientalism toDemocracy and Back Again: Turkisms in the

 • Friedman, V. A. (2003). Turkisms, BalkanIdentity, and Balkan Linguistic Ideologies.(Türkizmler, Balkan Kimliği ve Balkan Dilbi-lim İdeolojileri). Conference on Developing cultural identity in the Balkans:

 • Convergence vs. Divergence, Center for Sout-heast European Studies, Ghent University, Belgium. 12-13 December 2003

 • Friedman, V. A. (2005). Albanian in the Bal-kan Linguistic League: A Reconsideration ofTheoretical Implications. (Balkan Dil Grubun-da Arnavutça: Teorik Çıkarımların YenidenDeğerlendirilmesi). Studia Albanica (28)1, 33-Friedman, V. A. (2005). Turkish in the Bal-kans: Roles and Reversals. (Balkanlarda Türk-çe: Roller ve Ters Çevirmeler). InternationalConference - Jazyki i dialekty malyh grupp naBalkanah [Russian: Languages and dialects ofminorities in the Balkans], University of St.Petersburg, St. Petersburg, Russia, 11-12 JuneFriedman, V. A. (2009). Language Politics andLanguage Policies in the Western Balkans:Infinitives, Turkisms and EUrology, (Batı Bal-kanlarda Dil Tutumları ve Dil Politikaları:Temem Hususlar, Türkizmler ve AB). Ken-nedy Institute - Free University of Berlin, 11.

 • Gavazzi, M. (1967). Methodisches zur Er-forschung der orientalischen Elemente Südos-teuropas, (Güneydoğu Avrupa’nın OryantalUnsurlarını Araştırma Metodları). Grazer und München, 28-40.

 • Harri, U. (2015). Veçori tё Tuqizmave nёGjuhёn Shqipe Pёrmes “Fjalorit Tё Orientali-mave” Tё Tahir Dizdarit, (Tahir Dizdari'nin"Oryantalizmler Lugâti" Esasında ArnavutDilinin Öne Çıkan Özellikleri). Tiranë: Univer- siteti I Tiranes.

 • Hazai, G. und Kappler, M. (1999). DerEinfluss des Türkischen in Südosteuropa. (Gü-neydoğu Avrupa'da Türkçenin etkisi) (649-675). In Uwe Hinrichs (Hg.). Handbuch derSüdosteuropa-Linguistik Wiesbaden: Otto Har- rassowitz.

 • Hazai, Gj. (1968). Probleme und Aufgaben derBalkan-Turkologie. (Balkan-Türkolojisininsorunları ve Görevleri.) Actes du 1er CongrèsInternational des Études balkaniques et sud-est européennes. Sofia, 95–100.

 • Hinrichs, U, Büttner, U. (2002). Turkologieund Südosteuropalinguistik. (Türkoloji ve Gü-neydoğu Avrupa Dilbilimi.) Matthias Kappler(Hrsg.). Turkish Language Contacts in South-Eastern Europe. Istanbul: The Isis Press, 273–

 • İyiyol, F. & Kesmeci, A. M. (2011). BalkanDillerindeki Türkçe Kelimelerin TanımlanmasıProblemi Üserine Tespitler. Turkish Studies -International Periodical For The Languages,Literature and History of Turkish or Turkic,6(4), 621-632. Ankara.

 • Joseph, B. (2010). Language Contact in theBalkans, in R. Hickey (ed.), The Handbook ofLanguage Contact (Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell): 618–633.

 • Kaceli. I. (2013). Personalitete shqiptare nēzhvillimin e turkologjisē nē Shqipēri dhe trevatshqiptare (179-184). (Arnavutluk ve Arnavut-luk topraklarında Türkolojinin gelişimindeArnavut Şahsiyetler). Uluslararası Dil ve Ede-biyat Çalışmaları Konferansı BalkanlardaTürkçe, Tiran: Hēna e Plotē Beder Universite- si Bildiri Kitabı 2.

 • Kaçeli, I. (2013). Personalitete shqiptare nezhvillimin e turkologjise ne Shqiperi dhe trevat

 • Kappler, M. (2000). Turkologie und Südosteu-ropalinguistik. (Türkoloji ve Güneydoğu Av-rupa Dilbilimi.) In: Die Südosteuropa Wis-senschaften im neuen Jahrhundert. Hrsg. vonU. Hinrichs und U. Büttner. Wiesbaden, 129–

 • Komisyon. (1998-2000). After 170 years ofBalkan Linguistics: Whither the Millennium?(170 Yıllık Balkan Dilbiliminden Sonra: Mi-lenyum Nereye?). Mediterranean LanguageReview, 12, 1-15. (republished with an Alba-nian abstract in Studime: Akademia e shkenca- ve dhe e arteve e Kosovēs, 5-7, 223-237.

 • Kowalski, T. (1929). La methodologie desrecherches sur les mots empruntés du turcdansles langues slaves, (Slav dillerinde Türkçe'denödünç alınan kelimeler üzerine bir araştırmametodolojisi) Sborník prací I. sjezdu slo-vanských filologů v Praze 1929, II. Praha, 999-Kuperdyaev, A., Björn, H. (2014). Neue Pers-pektiven zu den türkischen Elementen in densüdosteuropäischen Sprachen. (GüneydoğuAvrupa dillerindeki Türkçe unsurlara yeni ba-kış Açıları), Aktuelle Turzismen des Makedo-nischen im Lichte von Entlehnungsskalen In:Јасмина Грковић-Мејџор, Александар Лома(ур.). Miklosichiana bicentennalia. Зборник участ двестоте годишњице рођења Франца Миклошича. 381-406

 • Lafe, E. (1993). Vendi i orientalizmave ndërhuazimet e shqipes, (Oryantalizmin ArnavutDilinde Ödünçlemeler arasındaki yeri). Studi- me Filologjike, 1-4.

 • Lafe, E. (1995). Rreth vendit te orijentalizmavender huazimet e shqipes, (Oryantalizmin Arna-vutçadaki Ödünçlemer arasındaki yerine Dair).Feja, Kultura dhe Tradita İslame nder Shqipta- ret, Prishtine,

 • Latifi, L. (2013). Vepra e Dizdarit, Kontribut IPashoq Në Turkologjinë Ballkanike. (Dizda-ri'nin Çalışması, Balkan Türkolojisine Benzer-siz Katkı). Konferenca shkencore ndër-gjuhën shqipe. Shkodër: Universiteti iLatifi, L. & Ilhan, J. (2014). Veçori të për-bashkëta të turqizmave ballkanike, (BalkanTürkizmlerinin ortak özellikleri). KonferencëShkencore Ndërkombëtare: Dialogu midisgjuhëve, kulturave dhe qytetërimeve ballkani-ke, Universitetit i Tiranës & Universiteti Jug- Perëndimor ―Neofit Rillski i

 • Bllagoevgaradit, Bullgari, Fakulteti i gjuhëve të huaja, 21 nëntor 2014, Tiranë.

 • Lloshi, X. (2013). Fjalori i t. Dizdarit siPikënisje Për Hulumtime të Reja. (Yeni BirAraştırmanın Başlangıç Noktası Olarak T.Dizdari Sözlüğü). Konferenca shkencore ndër-Luka, D. (2013). Ndihmesa e Tahir DizdaritPër Historinë e Fjalëve të Gjuhës Shqipe. (Ta-hir Dizdari'nin Arnavut Dili KelimelerininTarihine Yardımı). Konferenca shkencore

 • Mehdiu, F. (1978). Orientalizmat, hyrja dhepērdorimi i tyre nē gjuhēn shqipe, (Oryanta-lizm, Arnavut dilindeki tanınırlık ve kullanı- mı). Jehona, 7, Shkip.

 • Mehdiu, F. (1989). Orientalizmat, hyrja dhepërdorimi i tyre në gjuhën shqipe, Studime mbileksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën

 • Menges, K. H. (1987). Die Funktion der tür-kischen Sprache im Balkanraum und ihre mög-liche Rolle bei der Formierung der heutigenslavischen Nationalsprachen. (Türk dilininBalkanlar'daki işlevi ve Günümüz Slav milli dillerinin oluşumundaki Muhtemel rolü),

 • Mladenović, M. (1961). Die Herrschaft derOsmanen im Licht der Sprache, (Dil ışığındaOsmanlıların üstünlüğü), Südost-ForschungenMorina, I. (2010). Türkçenin Balkan Dillerin-deki Rölü Ve Gücü (682-689). III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir.

 • Morina, İ. (2013). Letërkëmbimi i Tahir Dizda-rit me turkologë. (Tahir Dizdari'nin Türkolog-larla Yazışmaları). Konferenca shkencorepër gjuhën shqipe”. Shkodër: Universiteti iPetrović, S. (2000). Some problems of BalkanTurcisms. (Balkan Türkizmlerinin Bazı Sorun-ları). Balkanliguistik-Synchronie and Diachro- nie, Thessaloniki, 175–187.

 • Priku, M. (2013). Vendi i Carlo Tagliavinit nëFjalorin e Tahir Dizdarit. (Carlo Tagliavini'ninTahir Dizdari Sözlüğündeki Yeri). Konferencaturkologët për gjuhën shqipe". Shkodër: Uni-Reinkowski, M. (2002). Kulturerbe oder Erb-last? Zum Status der Turzismen in den Sprac-hen Südosteuropas, insbesondere des Bosnisc-hen [Miras mı Yük mü? Türkizmlerin Güney-doğu Avrupa Dillerinde, özellikle Boşnak Di-lindeki Durumu], Mediterranean Languages Review 14, Wiesbaden, 98-112.

 • Rocchi, L. (2018). Turkish as a Mediterraneanlanguage, (Bir Akdeniz dili olarak Türkçe),Lexicographica International Annual for Lexi- cography, Lexicographica, 33(1), 7–32.

 • Sandfeld, K. (1930/1968). Linguistique balka-nique. Problèmes et résultats, (Balkan dilbili- mi. Meseleler ve Neticeler). Paris.

 • Schmaus, A. (1970). Zur Bestimmung derDistribution und Funktion TürkischerLehnwörter (Türk Ödünçlemelerinin dağılımıve işlevini belirlemek), (153-165). Beiträge zurKenntnis Südosteuropas und des NahenOrientsX. Anlässlich des II. internationalen Balkano-logenkongresses in Athen, 7.V.-13.V.1970. München: Dr. Dr. Rudolf Trofenik.

 • Shegani, K. (2012). Kontributi I Gjuhëtarëve

 • Për Huazimet Turke Në Gjuhën Shqipe. (100-114). (Dilbilimcilerin Arnavutçadaki TürkçeÖdünçlemelere Katkıları). Uluslararası Dil VeSobolev, A. N. (2009). On the importance ofborrowing in the languages of the Balkan lin-guistic area. (Balkan Dil Sahası DillerindekiÖdünçlemelerin Önemi.), В: Балканскоеязикознание: Итоги и перспективи(Материали румьшско-русскогосимпозиума, Санкт-Петербург, 2-3 октября2009 г.). отв. ред. Н. А. Сухачев (234-265). Санкт Петербург: Наука.

 • Steinke, K. & Vraciu, A. (1999) Introducere înlingvistica balcanică. (Balkan dilbilimine gi- riş), Iași.

 • Tietze, A. (1983). Die Probleme der Turzismusforschung. (Türkizm Araştırmalarının Sorunla-rı), Wege und Ziele der Balkanlinguistik. Wiesbaden, 237-244.

 • Tietze, A. (1983). The Present State of theStudy of Turkisms in the Languages of theMediterranean and of the Balkan Peninsula,

 • Младенова, Д. (1999). Балканските езиковиконтакти в светлината на ареалнаталингвистика. (Dilbilim Sahası Işığında Balkandilleri Etkileşimleri). В: СредновековнитеБалкани. Политика, религия, култура. София, 1999. 223–234.

 • Demiraj, Sh. (2006). Rreth huazimeve të shqi-pes prej burimi persian. (Arnavutçadaki FarsçaMenşeli Ödünçlemelere dair). Perla 11 (1), 29–

 • Derjaj, A.; Kaba, F. (2012). Orientalizmat nërrjedhën e italianizmave në gjuhën shqipe.(167-177). (İtalyanca Kelimeler BakımındanArnavutçadaki Oryantalizmler). Actas Del ICongreso Internacional Hispano Albanes 2012Ambito Filologico Internacional Historia YCultura Espanola Contemporanea. Madrid.

 • Dizdari, T. N, Lafe, E. (2010). Persizmat NëGjuhën Shqipe dhe Studimi i Tyre, (ArnavutDilindeki Farsça Kelimeler ve Farsça Çalışma- ları). Tiranë: Botimet ide art.

 • Kastrati, J. (1996). Një studiues i fjalëve ira-nishte (persishte) në gjuhën shqipe. (Arnavut-çada İranca (Farsça) kelimeler Üzerine Çalış- malar). Perla 1 (2), 3-15.

 • Lafe, E. (1999). Persizmat në kuadrin e orien-talizmave të shqipes. (Arnavutçadaki oryanta-lizmler bağlamında Farsça Kelimeler). Perla 4 (1), 39–46.

 • БЕЛО, Д. (2000). За лексикалнитебалканизми от турски произход вбългарския и в албанския език. (Bulgarca veArnavutçada Türkçe Menşeli Balkanizmlere Dair). Македонски преглед, 2, 121-130.

 • Bayraktar, F. S. (2009). Arnavutçaya ve DiğerBalkan Dillerine Geçen Türkçe KelimelerinKarşılaştırılması. Turkish Studies, 4(4), 1083-

 • Derjaj, A. (2015). Rreth disa orientalizmave qëkanë hyrë në shqipe nëpërmjet gjuhëveperëndimore, (Batı dillerinden Arnavutça'yagiren bazı oryantalizmler Üzerine). botuar nërevistën Optime, Albanian University Pres, Tiranë, Shqipëri,

 • Pellegrini, G. B. (1969). Italijansko-balkanskepodudarnosti u elementima orijentalnog porek-la, (Doğu Kökenli Unsurlarda Tesadüf Edilenİtalyan-Balkan Ödünçlemeleri). Prilozi zaknjiževnost, jezik, istoriju i folklor, 35, 56–75. Beograd.

 • Abazi-Egro, G. (1995). Për klasifikimineturqizmave në gjuhën shqip, (TürkizmlerinArnavut dilindeki Tasnifine Dair). Simpoziumndërkombëtar i mbajtur në Prishtinë më 15, 16,17 tetor 1992. Prishtina, 345-350.

 • Çabej, E. (1975). Për një shtresim kronologjiktë huazimeve turke të shqipes, (ArnavutçadakiTürkçe Ödünçlemelerin kronolojik Tasnifine Dair). Studime Filologjike, 4, 78-86.

 • Karaağaç, G. (1998). Türkçenin Komşu DillereVerdiği Giyim Kuşam Kültürüyle İlgili Keli-meler, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Issue 5, 361-387.

 • Karaağaç, G. (1998). Türkçenin KomşularınaVerdiği Beslenme Kültürüyle İlgili Kelimeler, Türk Dili, 564, 476-496.

 • Karaağaç, G. (2006). Türkçenin Gelenek, Gö-renek Ve Yasa İle İlgili Sözleri, TÜBAR

 • Xhafçe, Z. (2019). Arnavutça Konuşma Dilin-de Türkizmalar: Kosova Sözlü Tarihi Örneği.Folklor/Edebiyat, Lefkoşe. 25 (100), 883-898.

 • Yücel, D. (2020). Balkanlarda Türkçe AsıllıÖdünçlemelerin Ses, Yapı ve Tematik Analiz-leri, Oriental Phlology, (Basılmamış DoktoraTezi). International Burch University, Saraje- vo.

 • Lafe, E. (2010). Persizmat Në Gjuhën Shqipedhe Studimi i Tyre. (Arnavut Dilinde FarsçaKelimeler ve Çalışmaları). Botimet ide art.

 • Mulaku, L. (1982). Kosova’ daki Türkçe YerAdları Üzerine. IV. Milletlerarası Türkoloji Kongresi.

 • Mulaku, L. (1983). Kosova’ da Türk KökenliToponimler. V. Milletlerarası Türkoloji Kong- resi, 149-154.

 • Mulaku, L. (1986). Kosova' da Türk KökenliToponimler, Çevren, Mart- Nisan. 13 (52), 51-Yılmaz, S. &. (2012). Arnavutluk’ta TürkçeKökenli Yer Adları ve Anlamsal Değerleri.5.Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

 • Mollova, M. (1979). Noms orientaux en Euro-pe orientale, (Doğu Avrupa'daki oryantal isim- ler). POF XXVII, 1-59.

 • Mollova, M. (1979). Noms d'origine turque enEurope orientale, (Doğu Avrupa’daki Türkçekökenli isimler). Revue des Etudes sud-est europeennes, Bucarest, (17)61-91.

 • Gashi, S. (1979). Shtresime antroponomike nëKosovë në shekullin XV (Në dritën e burimeveonomastike turkoosmane). (Türk-Osmanlıonomastik kaynakları ışığında XV. YüzyıldaKosovalı Arnavutların Antroponomisi). VIII,Kaçurel, T. P. (1990). Baçka BunyevatslılarınSoyadlarında Türkçe Sözcükler. (Çev. NeyaziSüleyman). Çevren, Mayıs - Haziran, Temmuz - AğustosY. 17 (77-78), 17-24.

 • Mollova, M. (1979). Noms d’origine turke enEurope orientale, (Doğu Avrupa'daki TürkMenşeli isimler). Revue des Etudes sud-est europeennes 17, Bucarest, 61-91.

 • Süleymanoğlu Yenisoy, H. (1968). Turekieelementi v toponimii Balkanskogo poluostrova.(Balkan Yarımadası’nın topolojisinde Türkçeunsurlar), Actes du Premier Congres Internati-onal des Etudes Balkaniques et Sud-est Euro- peennes, 4, 101-105.

 • Yılmaz, S. & Akyüz, O. (2015, October). Ar- navutluk'ta Türkçe Kökenli Soyadları ve

 • Arnavut Lehçe ve Ağızlarındaki TürkizmlerBerberi, D. (1964). Phonological and Morpho-logical Adaptation of Turkish Loanwords inContemporary Albanian Geg Dialect Of KrujaA Synchronic Analysis. (Kruja (Akçahisar)Muasır Arnavut Geg Ağzındaki Türkçe Ödünç-lemerin Fonolojik ve Morfolojik AdaptasyonuSenkronik Bir Analiz). (Basılmamış Doktora Tezi). Diss. Indiana University.

 • Husaj, L. (2018). Elements of Turkish words inAlbanian diaspora, (Arnavut diasporasindakiTürkçe unsurlar). TÜRÜK UluslararasıDil,Edebiyatve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 6(15), 258-269.

                                                                                                    
 • Article Statistics