ARNAVUT DİLİNDEKİ TÜRKİZMLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA BİR ÇERÇEVE, DEĞERLENDİRME VE KAYNAKÇA DENEMESİ
A PROPOSAL OF FRAMEWORK, EVALUATION AND BIBLIOGRAPHY ON TURKISM STUDIES IN ALBANIAN LANGUAGE

Author : Doğan YÜCEL
Number of pages : 193-230

Abstract

Arnavutlar Balkanların Batı kıyısında meskûn bir millet olup Osmanlı döneminde çok büyük oranda İslamiyeti kabul etmişlerdir. Dillerinde ise eski ve yeni Türkçeden birçok kelime bulunmaktadır. Osmanlı döneminde 15-19 yüzyıllar arasında yaklaşık 500 yıl Türkçe ile Arnavutça arasında Türkçenin “üst dil” olduğu bir etkileşim yaşanmıştır. Arnavut dilindeki Türkçeden geçen kelime ve unsurlara dair bir buçuk asra yakın süredir konunun araştırmacılarınca birçok çalışma meydana getirilmiştir. Bu çalışmaları kaleme alan araştırmacıların milliyetleri, çalışmaların tez, makale, tebliğ gibi türleri, çalışmaların yazıldığı diller açısından miktarları mahrutî bir bakış açısıyla analizleriyle bu yer almaktadır. Bulgarcaya Türkizmlerin geçiş faktörleri üzerine 112 adet ve 294 adet bizatihi Türkizm çalışması olmak üzere toplam 406 eser bu çalışmada toplanmıştır. Anılan çalışmalar dört basamaklı bir çerçeve içerisinde değerlendirilmeye çalışılmış ve tematik tasnife gidilmiştir: Tespit, tasnif, tahlil, ihya.

Keywords

Arnavut dili, Türkizmler, Balkan dilleri, Türkizmler kaynakçası.

Read: 724

Download: 231