ARNAVUT DİLİNDEKİ TÜRKİZMLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA BİR ÇERÇEVE, DEĞERLENDİRME VE KAYNAKÇA DENEMESİ

Author:

Year-Number: 2020-104
Number of pages: 193-230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Arnavutlar Balkanların Batı kıyısında meskûn bir millet olup Osmanlı döneminde çok büyük oranda İslamiyeti kabul etmişlerdir. Dillerinde ise eski ve yeni Türkçeden birçok kelime bulunmaktadır. Osmanlı döneminde 15-19 yüzyıllar arasında yaklaşık 500 yıl Türkçe ile Arnavutça arasında Türkçenin “üst dil” olduğu bir etkileşim yaşanmıştır. Arnavut dilindeki Türkçeden geçen kelime ve unsurlara dair bir buçuk asra yakın süredir konunun araştırmacılarınca birçok çalışma meydana getirilmiştir. Bu çalışmaları kaleme alan araştırmacıların milliyetleri, çalışmaların tez, makale, tebliğ gibi türleri, çalışmaların yazıldığı diller açısından miktarları mahrutî bir bakış açısıyla analizleriyle bu yer almaktadır. Bulgarcaya Türkizmlerin geçiş faktörleri üzerine 112 adet ve 294 adet bizatihi Türkizm çalışması olmak üzere toplam 406 eser bu çalışmada toplanmıştır. Anılan çalışmalar dört basamaklı bir çerçeve içerisinde değerlendirilmeye çalışılmış ve tematik tasnife gidilmiştir: Tespit, tasnif, tahlil, ihya.

Keywords

Abstract

Albanians are a resident nation on the West coast of the Balkans and they widely accepted Islam in the Ottoman period. In their language, there are many borrowed words from old and new Turkish. An interaction occurred between Turkish and Albanian between the 15th and 19th centuries in the Ottoman period and Turkish was "superstratum”. Many studies have been carried out by the researchers of the field for about a century and a half about the Turkish words and elements in the Albanian language. This study includes from a holistic view of the analysis of the nationalities of the researchers who wrote studies of this field, the types of studies such as thesis, articles, papers, and the amounts in terms of the languages in which the studies were written. A total of 406 works, 112 of which are borrowing factors and 294 of which are directly Turkism studies, were collected in this study. These aforementioned studies were tried to be evaluated within a four-step framework and thematic classification was made: Determination, classification, analysis, revival.

Keywords