UZUN SÜRELİ SÜRVİSİ OLABİLEN MEME KANSERLİ HASTALAR VE HASTA YAKINLARINDA DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYİ İLE KISA SÜRELİ SÜRVİ BEKLENEN MALİGN MELANOMA HASTA VE HASTA YAKINLARINDA DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ÖLÇÜMÜ VE BİRBİRLERİYLE KORELASYONU

Author :  

Year-Number: 2020-104
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 396-411
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Farklı tedavi süreleri ve yaşam beklentileri olan kanser türleri arasında psikolojik açıdan hasta ve yakınlarının etkilenme seviye ve farklarının olup olmadığını belirlemektir. Hastalar ve yöntemler: Araştırmaya katılan uzun yaşam beklentili meme kanseri olan hasta bireylerin ve hasta yakını olan bireyler ile; kısa yaşam beklentili maling melanom olan bireylerin ve hasta yakını olan bireylerin kendilerinin durumlarını aktardıkları var sayılmıştır. Bu dürüstlüğü eşit sağlayabilmek ve soruları doğru anladıklarından emin olabilmek için ise tüm katılımcılara, testi bire bir olarak araştırmacı tarafından; sorularak yanıtları alınmış ve kaydedilmiştir. Bu araştırmada depresyon tanıları olan hasta ve hasta yakınlarına ilişkin ölçümler“Beck Depresyon Envanteri (Beck-D)’nin ölçebildiği sorularla ve cevaplarla değerlendirilmektedir. Bu araştırmada anksiyetenin tespiti ile ilgili ölçümler “Beck Anksiyete Ölçeği (Beck-A)’nin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. Bulgular:Hastalığın ortalama yaşam beklentisinin kısalığı, psikolojik yönden hastalarda fark yaratmamaktadır ve kanser başlıca yüksek depresyon ve anksiyete geliştiren bir hastalık olarak tespit edilmiştir. Hasta yakınlarının algısı ise yaşam beklentisi kısa olan hastalıkta yüksek psikolojik sorun beklentimizin aksine olmuş, tedavi süresi ve hastalık süresi yüksek olan hastalıkta, uzun yaşam beklentisi de olsa depresyon ve anksiyete farkı görülmüştür. Sonuç:Her iki kanser türünde de yüksek depresyon ve anksiyete bulgularına ulaşılmıştır. Hasta yakınlarında ise meme kanser hasta yakınları, malign melanom hasta yakınlarına göre daha fazla depresyona girme ve anksiyete geliştirme durumunda oldukları gözlenmişttir.

Keywords

Abstract

Objective: To determine that there is or not a difference between patient and patient’s relatives from psychologic aspect of cancer when the disease has occured. Patients and Methods: The participants are the breast cancer patients who have long life expectation and their relatives, malign melonom patients who have short life expectation and their relatives. The researcher has asked the questions to the participants one to one to ensure that the participants understand the questions of the test. The answers has been recorded by the researcher. In this study, the assessments of the patients and their relatives who have diagnosis of depression has been made according to “Beck Depression Inventory (Beck-D)” . In this study, the assessment is about the determination of anxiety has limited by the qulifications of “Beck Anxiety Scale (Beck-A)” . Findings: As a psychological aspect, short life expectancy of the disease doesn’t make difference on the patients. Cancer itself has been identified as a disease that enhances anxiety and high depression. On the perspective of patients’ relatives, short life expectancy does not constitute huge depression effect. In the disease with high duration of treatment, depression and anxiety occurs much more, even though there was a long life expectancy. Results: High depression and anxiety findings are reached on both of cancer types. It has been observed that the relatives of the patient who have breast cancer tends to more depression and anxiety effect than the relatives of the patients who have malign melonom.

Keywords


 • Adler A. (2004). Nevroz Sorunları: Toplumsal Duygu Yoksunluğu ve Erkeksi Protesto, İstan- bul: Say Yayınları.

 • Akvardar, Y., Çalak, E., Etaner, U., Hürol, C., Sunat, H., Tükel, R., Üçok, A. ve Yücel B. (2000). Psikanalitik Kurama Giriş, İstanbul: Bağlam Yayınları.

 • Atkinson, R.C., Atkinson, R., Smith, E.E., Bem, D.J. ve Hoeksema, S.N. (2012). Psikolojiye Giriş, Sosyal Yayınları, (Çev. Y. Alogan), İstanbul: Arkadaş Yayınları.

 • Balch CM. (1985). Cutaneous melanoma: A review of clinical management. Tex Med; 83:70- 78.

 • Baumert J, Plewig G, Volkenandt M, Schmid-Wendtner MH. (2007). Factors associated with a high tumor thickness in patients with melanoma. Br J Dermatol.156:938-44.

 • Bavbek S. (2003). “Meme Kanserinde Prognostik Faktörler” Meme Kanseri (Ed.Topuz E, Ay- dıner A, Dinçer M), İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri.

 • Baykal, C, Ekinci, A. (2015). Malign Melanom: Risk Faktörleri Ve Temel Klinik Özellikler. Türk J Dermatol, 1:1-7.

 • Beck, A. (2008). Kişilik Bozukluklarının Bilişsel Terapisi, (Çev. Ö. Yalçın ve N.E. Akçay),

 • İstanbul: Litera Yayıncılık.Beck, A. (2001). Bilişsel Danışma Temel İlkeler ve Ötesi,

 • Beck, A. (2005). Bilişsel Danışma ve Duygusal Bozukluklar, İstanbul: Litera Yayıncılık. İstanbul: Litera Yayıncılık.

 • Bilge, A. ve Çam, O. (2008). “Kanseri Önlemede Önemli Bir Faktör Olarak Kadınların Stres İle Başa Çıkma Tarzları ve Sağlık İnanışlarının İncelenmesi” Anatolian Journal of Psychiatry, 9:16-21.

 • Breslow A. (1970). Thickness, cross sectional areas and depth of invasion in the prognosis of cutaneous melanoma. Ann Surg; 172: 902-908.

 • Blackburn, I.M. (2003). Depresyon ve Başa Çıkma Yolları, (Çev. H.N. Şahin ve R.N. Rugancı), İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • DSM V Tanı Ölçütleri Başvuru Kitabı. (2014). (Çev. E. Köroğlu), Amerikan Psikiyatri Birliği, Ankara: HYB Yayıncılık.

 • DSM-IV-TR. (2007). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, (Çev. E. Köroğlu), Ankara: Hekimler Birliği Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics