ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRESEL TUTUMLARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 91-107
Year-Number: 2020-103

Abstract

Günümüz dünyasında çevre sorunlarının gözle görülür biçimde arttığı bir gerçektir. Yapılan tüm yasal düzenlemelere rağmen, çevre sorunlarında herhangi bir azalma gözlenmemiştir. Bu sonuç çevresel sorunların idari ve yasal tedbirlerle çözülemediğini kanıtlamıştır. Şimdiye kadar yapılan akademik çalışmalar, eğitiminin ve bu eğitim yoluyla yaratılacak farkındalık ve tutumun çevre sorunlarının çözümünde önemli olduğunu ortaya koymuştur. Hem aldıkları eğitim düzeyi hem de çalışma hayatında kazanacakları konumlar dikkate alındığında, üniversite öğrencileri bu anlamda en önemli kitleyi oluşturmaktadır. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin çevre ile ilgili tutum, davranış ve farkındalık düzeylerini anlamayı ve bu tutum ve davranışları etkileyen faktörleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın diğer hedefleri, öğrenciler için en önemli çevresel sorunun ne olduğunu ve doğa-insan ilişkisi hakkındaki algılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın bulgularına göre cinsiyet, yaş, okudukları bölümün tercih sırası, okudukları bölümü tercih ettikleri yol, ailelerinin ortalama aylık gelirleri, annelerinin eğitim düzeyi, ortalama aylık harcama düzeyi ve çevre hakkında teorik bir ders almış olmak öğrencilerin çevresel tutum ve davranışlarında etkili olmuştur. Öte yandan öğrencilerin aile tiplerinin, daimi ikamet yerlerinin, hane reisinin yaşadığı yer, hane reisinin mesleği, babalarının eğitim düzeyi, ailelerinin gelir-gider dengesi ile öğrencinin gelir-gider dengesi, öğrencilerin çevresel tutum ve davranışları üzerinde etkili değildir. Öğrencilerin kültürel geçmişinin çevresel tutum ve davranışlarını ekonomik koşullarından daha olumlu belirlediği sonucuna varılmıştır. Bu sonuç, ilgili literatürde vurgulandığı gibi, hem çevre eğitiminin hem de bu eğitimin toplumda yaygın olarak verilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

It is a fact that in today's world, environmental problems are visibly increased. Despite all the legal regulations made, no reduction in environmental problems has been observed. this conclusion proved that environmental problems cannot be solved by administrative and legal measures. Academic studies carried out so far have revealed that education and the awareness and attitude to be created through this education are important in solving environmental problems. Considering both the level of education they receive and the positions they will gain in working life, university students constitute the most important mass in this sense. This study aims to understand the attitudes, behaviors and awareness levels of university students about environmental issues and to reveal the factors affecting these attitudes and behaviors. Other objectives of the study are to reveal what is the most important environmental problem for students and their perceptions about the nature-human relationship. According to the findings of the study, it was observed that the gender, age, the order of preference the department that they read, the way they preferred the department they read, the average monthly income of their family, the education level of their mother, the average monthly expenditure level, and having taken a theoretical lesson about the environment are effective in environmental attitudes and behaviors of students. On the other hand, it was observed that the family type of the students, their permanent place of residence, the place where the household head lives, the profession of the household head, the education level of their fathers, their family's balance of income and expenditures, and the student's balance of income and expenditures are not effective on the environmental attitudes and behaviors of the students. It is concluded that the cultural background of students determines their environmental attitudes and behaviors positively more than their economic conditions. This result has once again brought forward the importance of both environmental education and the widespread delivery of this education in the society, as stressed in the relevant literature.

Keywords