PTT AVM üzerinden alışveriş yapan Y ve Z kuşağı müşterilerinin dijital medya pazarlaması üzerine düşünceleri ve online karar verme tarzlarına etkisi

Author:

Number of pages: 220-229
Year-Number: 2020-103

Abstract

Yapılan araştırmada Y ve Z kuşağındaki dijital alışveriş tüketicilerinin PTT AVM kullanımlarında, online karar verme tarzları arasındaki farkların incelenmesi ve online karar verme tarzıyla kuşağın ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2019 Aralık-2020 Ocak ayları arasında İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden ve PTT AVM kullanan tüketiciler, örneklemini ise gönüllülük usulüyle araştırmaya katılmaya gönüllü olan toplam 410 PTT AVM kullanıcısı oluşturmaktadır. Online karar verme tarzlarından alışkanlık halinde yüksek kaliteye duyarlı, markaya duyarlı, yenilikçi modaya duyarlı ve ürünün portatifliğine duyarlı tüketici yapısı Z kuşağında; fiyata duyarlı, web sitesi içeriği ve arayüzüne duyarlı tüketici yapısı ise Y kuşağında daha fazla ön plandadır. Fark analizi sonuçlarına göre yenilikçi modaya duyarlı ve web sitesi içeriğine duyarlı tüketici yapıları gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). Korelasyon analizi sonuçlarına göre, yenilikçi modaya (r=-0.240; p<0.01) ve web sitesi içeriğine duyarlı olma (r=0.124; p<0.05) ile kuşak arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır.

Keywords

Abstract

In the research, it is aimed to investigate the differences between online decision making styles and the online decision making style in the PTT shopping malls of digital shopping consumers in generation Y and Z. The population of the study is the consumers who reside in the European side of Istanbul between December 2019 and January 2020 and use PTT shopping malls, and the sample consists of 410 PTT shopping mall users who volunteer to participate in the research. Consumer structure are sensitive to high quality, brand sensitive, innovative fashion sensitive and portability of the product in the habit of online decision making styles. Price-sensitive, website content and consumer-sensitive consumer structure is more prominent in generation Y. According to the results of the difference analysis, consumer structures sensitive to innovative fashion and website content show a statistically significant difference between the groups (p <0.05). According to the results of the correlation analysis, there is a statistically significant relationship between innovative fashion (r = -0.240; p <0.01) and website content sensitivity (r = 0.124; p <0.05) and generation.

Keywords