İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 189-207
Year-Number: 2020-103

Abstract

İnsan kaynakları uygulamaları, çalışanların aidiyetlerinin oluşması, iş doyumlarının ileri düzeyde olması hasebiyle önem arz etmektedir. İnsan kaynakları verilerinin kullanılmadığı işletmelerde veya kurumlarda iş verimi düşeceği gibi aidiyet duygusu da düşecektir. İnsan kaynakları çalışanlarının diğer çalışanlara göre daha önemli olması veya önemli görülmesinin de bir sebebi budur. Çünkü tüm iş görenleri işe alan ana bir damar olan insan kaynakları bu anlamda şirkete değer katacak bir noktadadır. Bu noktada stratejik İnsan kaynakları yönetiminin doğru bir şekilde planlanması gereklidir. Yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Basit seçkisiz yöntemle belirlenen belde belediyesinde çalışan 10 kişi ile mülakat yapılmıştır. Bu mülakatta 9 soru yer almaktadır. Mülakata iki aşamalı yapılmış olup 2 farklı soru türü kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Betimsel analiz; elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlandığı, görüşülen bireylerin görüşlerinin çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntıların kullanıldığı ve elde edilen sonuçların neden- sonuç ilişkileri çerçevesinde yorumlandığı analiz tekniğidir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara bakacak olursak insan kaynakları çalışanlarının yönetime katılması gerektiği algısı ortaya çıkmaktadır. Kurumsal kimliği bulunan işletme ve kurumlarda kişilerin iş aidiyetinin yüksek olduğu bu sebeple kurumsal kimliğin oluşması oldukça değerlidir. Kurumsal kimliği oluşmuş kurum ve iş yerlerinde çeşitli aksaklıklar olsa dahi iş görenlerin işlerini bırakmayı düşünmediklerini görmekteyiz. Bu sebeple kurumsal kimlik ve aidiyet, örgütsel bağlılık durumları oldukça değerlidir. Nitekim yapılan çalışmada da görüleceği üzere belediyede oluşacak herhangi bir sorunda iş görenlerin işi bırakmadıkları, iş aidiyetlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu durumun sebebi olarak da kuruma olan güven, aidiyet, işveren veya yöneticilere olan güvenden kaynaklandığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

Human resources practices are important due to the formation of their belonging and high level of job satisfaction. In businesses or institutions where human resources data is not used, business efficiency will decrease as well as sense of belonging. This is one reason why human resources employees are more important or seem important than other employees. Because human resources, which is a core vessel that hires all employees, is at a point that will add value to the company in this sense.Strategic human resource management needs to be properly planned. In this study, a semi-structured interview form, one of the qualitative research methods, was used. Interviews were made with 10 people working in the municipality of the town determined by simple random method. There are 9 questions in this interview. The interview was held in two stages and 2 different question types were used. Descriptive analysis and content analysis techniques were used to analyze the research data. Descriptive analysis is an analysis technique in which the data obtained are summarized and interpreted according to the previously determined themes, direct quotations are frequently used to reflect the views of the individuals interviewed, and the results obtained are interpreted within the framework of cause-effect relationships. (Yildirim ve Simsek, 2003). If we look at the findings obtained as a result of the research, the perception emerges that human resources employees should participate in management. Establishing a corporate identity is very valuable in businesses and institutions with corporate identity due to the high level of business belonging. Even if there are various disruptions in institutions and workplaces with established corporate identity, we see that the employees do not intend to quit their jobs. For this reason, corporate identity and belonging and organizational commitment are very valuable. As a matter of fact, as it can be seen in the study, it has been observed that those who work in any problem in the municipality do not quit the job and their job belonging is high. It is seen that the reason for this situation is due to trust in the institution, belonging, trust in employers or managers.

Keywords