VAN KALESİ HÖYÜĞÜ TOPLUMUNUN ERİŞKİN BİREYLERİNDE GÖZLENEN METOPİZMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-102
Language : Türkçe
Konu : Antropoloji
Number of pages: 194-204
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metopicsutur veya frontalsuturnasiondanbregmaya kadar uzanan ve fetal bireylere ait kafataslarında iki parça halinde olan frontal kemik (alın kemiği) arasında yer alan suturdur. Doğumdan sonraki ikinci ayın sonunda iki frontal parça kaynaşmaya başlamaktadır. Dokuzuncu ayın sonundan iki yaşına kadar nasal kemik (burun kemiği) ile parietal kemiklerin (yan kafatası kemikleri) bittiği yerden itibaren interfrontalsutur (metopicsutur) kapanmaya başlamaktadır. Metopicsuturun genellikle 1 ile 8 yıl arasında kapanması gerekmektedir. Eğer bu süreçte kapanması tamamlanmamışsa metopizm olarak tanımlanmaktadır. Bazı kaynaklar bu durumu epigenetik karakterler içerisine alırken, bazı kaynaklar anomali olarak değerlendirmektedir. Çalışmada, Van Kalesi Höyüğü’nde bulunan 2013-2016 tarihleri arasında Ortaçağ döneminin son evresinden başlayarak Yakın Çağ’ın ilk evrelerine kadar tarihlendirilen mezarlık alanından elde edilen iskeletlerden 63 erişkin bireyin kafatası metopizm açısından incelenmiştir. İncelenen bireylerin cinsiyet dağılımına bakıldığında, 19’u kadın, 43’u erkek ve 1’inin cinsiyeti belirlenememiştir. Toplam 63 bireyden 2’si kadın (% 3,18) ve 6’sı erkek (% 9,52) olmak üzere toplam 8 (% 12,70) bireyin kafatasında metopizm tespit edilmiştir. Kadın ve erkek bireylerde arasında görülme sıklığı, kadın bireylerde % 10,53 (2/19) ve erkek bireylerde % 13,95 (6/43)’tir. Elde edilen veriler diğer çağdaşı olan Eski Anadolu toplumlarıyla karşılaştırıldığında Van Kalesi Höyüğü toplumundaki metopizm değerinin bazı toplumlarla yakın olduğu tespit edilmiştir. Çalışılan malzeme de metopizm erkek bireylerde daha fazla tespit edilmiştir. Van İli ve çevresi gerek günümüzde gerekse geçmiş dönemlerde gen akışına açık olan coğrafik konumundan dolayı heterojen bir genetik yapıya sahiptir.

Keywords

Abstract

Metopic suture or frontal suture is a suture extending from nasion to bregma and located between the frontal bone (forehead bone) which is in two parts in the skulls of fetal individuals. At the end of these condmonth after birth, two frontal fragments begin to fuse. From the end of the ninth month to the age of two, the inter-frontal suture (metopic suture) begins to close from where the nasal bone and parietal bones (lateral skull bones) end. The metopic suture should usually close for 1 to 8 years. If closure is not completed in this process, it is defined as metopism. Some sources include this situation as epigenetic characters, while others consider it as anomaly. In this study, the skulls of 63 adult individuals from the necropolis dating from the last phase of the Middle Ages to the early stages of the Middle Ages between 2013-2016 in the Van Castle Mound were examined in terms of metopism. Considering at the gender distribution of the individual sexamined, they were identified 19 female, 43 male and 1 underknown gender. Metopism was detected in the skull of 8 (12,70%) individuals, which were 2 female (3.18%) and 6 male (9.52%). The incidence among females and males is 10.53% (2/19) in females and 13.95% (6/43) in males. When the data obtained were compared with the ancient Anatolian populations that were contemporary with the others, it was found that the value of metopism in the Van Castle Mound population was close to some societies. The material studied was also found to be more common in male individuals with metopism. Van region has a heterogeneous genetic structure due to its geographiclocation, which is open to gene flow both today and in the past.

Keywords


 • Ajmani, M.L.; Mittal, R.K.; Jain, S.P., (1983), “Incidence of the metopic suture in adult Nige- rian skulls”, Journal of Anatomy, Volume 137/1, s. 177-183.

 • Alkan Yalçın, Yarenkür, (2016), Van Kalesi ve Karagündüz İskelet Popülasyonlarının Biyolojik Akrabalık İlişkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Arensburg, Baruch; Goldstein, Marcus S.; Nathan, H., (1977), “Metopism in Bedouin Crania from the Negev of Israel”, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Bd. 68, H.3: 293-297.

 • Arıncı, Kaplan; Elhan, Alaittin, (1997), Anatomi: Kemikler, Eklemler, Kaslar ve İç organlar, 2. Baskı, 1. Cilt, Güneş Kitabevi, Ankara.

 • Baaten, P.J.J.; Haddad, M.; Abi-Nader, K.; Abi-Ghosn, A.; Al-Kutoubi, A.; Jurjus, A.R., (2003), “Incidence of Metopism in the Lebanese Population”, Clinical Anatomy, Volume 16, s. 148-151.

 • Barnes, Ethne, (2012), Atlas of Developmental Field Anomalies of The Human Skeleton, Wiley-Blackwell, Canada.

 • Berry, A. Caroline; Berry, R.J., (1967), “Epigenetic variation in the human cranium”, Jourmal of Anatomy, Volume 101/2, s. 361-379.

 • Brothwell, Don R. (1981). Digging up Bones: The excavation, treatment and study of human skeletal remains, Oxford University Press, 3th edition, UK.

 • Buikstra, Jena E.; Ubelaker, Douglas H., (1997), Standarts for Data Collection from Human Skeletal Remains, Arkansas Archaeological Survey Research Series 44, 3th edition, Arkansas.

 • Castilho, Marco Antanio Sant’Ana; Oda, Juliano Yasuo; Gonçales Sant’Ana, Débora de Mello, (2006), “Metopism in Adult Skulls from Southern Brazil”, International Journal of Morphology, Volume 24/1, s. 61-66.

 • Chakravarthi, K. Kalyan; Venumadhav, Nelluri, (2012), “Morphological study of metopic sutu- re in adult South Indian skulls”, International Journal of Medical and Health Science, Volume 1/2, s. 23-28.

 • Çırak, Asuman, (2017), “Akgüney Bizans Toplumunda Ölçülemeyen Karakterlerin Belirlenme- si”, Current Debates in Sociology & Anthropology, Volume 10, s. 297-310.

 • Çırak, Asuman; Çırak, Mustafa Tolga, (2011), “Kelenderis Toplumunda Nonmetrik Varyasyon- lar”, 26. Arkeometri Toplantı Sonuçları, Allâme Tanıtım & Matbaacılık Hizmetleri, s. 263-272, Ankara.

 • Eroğlu, Serpil, (2008) ,“The Frequency of Metopism in Anatolian Populations Dated from the Neolithic to the First Quarter of the 20th Century”, Clinical Anatomy, Volume 21, s.

 • Gardner, Seth, (2016), “A Persistent Metopic Suture: A Case Report”, Austin Journal of Ana- tomy, Volume 3/1, s. 1049.

 • Hauser, Gertrud; Manzi, Giorgio; Vienna, Alessandro; De Stefano, Gian Franco, (1991), “Size and Shape of Human of Cranial Suture-A New Scorring Method”, The American Journal of Anatomy, Volume 190, s. 231-244.

 • Hussain Saheb, S.; Mavishetter, G.F.; Thomas S.T.; Prasanna, L.C., (2010), “Incidence of me- topic suture in adult South Indian skulls”, Journal of Biomedical Sciences and Research, Volume 2/4, s. 223-226.

 • Kaur, Harbir; Jit, Indar, (1990), “Age Estimation from Cortical Index of the Human Clavicle in Northwest Indians”, American Journal of Physical Anthropology, Volume83, s. 297305.

 • Konyar, Erkan, (2012), “Van-Tuşpa Aşağı Yerleşmesi Van Kalesi Höyüğü Kazıları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, Volume 3, s. 409-428.

 • Köroğlu, Tolga; Gözlük Kırmızıoğlu, Pınar, (2017), “Tokat/Niksar Yakınçağ İskeletlerinin Ant- ropolojik Analizi”, ASOS Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 62, s. 1-14.

 • Moore, Keith L.; Dalley, Arthur F.; Agur, Anne M.R., (2014), Moorre Anatomia Orientada Para a Clinica, Editora Guanabara Koogan LTDA, 7th edition, Rio de Janeira.

 • Nikita, Efthymia, (2017), Osteoarchaeology: A Guide to the Macroscopic Study of Human Ske- letal Remains, Elsevier Academic Press, UK.

 • Özer, İ.; Sugihara, K.; Pehlevan, C.; Sevim, A.; Güleç, E., (2000), “Karagündüz Toplumunda Epigenetik Karakterler”, XV. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, s. 101–109.

 • Powers, Natasha, (2012), Human Osteology Method Statement, Museum of London, UK.

 • Silva, Ivan do Nascimento da; Fernandes, Katharina Jucá de Moraes; Ramalho, Antônio José Casado; Bispo, Rodrigo Freitas Monte; Rodrigues, Célio Fernandode Sousa; Aragão, José Aderval, (2013), “Occurrence of Metopism in Dry Crania of Adult Brazilians”, ISRN Anatomy, Volume 2013, s. 1-4.

 • Skrzat, Janusz; Walocha, Jerzy; Zawiliński, Jarosław, (2004), “A note on the morphology of the metopic suture in the human skull”, Folia Morhologica, Volume 63/4, s. 481-484.

 • Sperber, G.H. (2001), Craniofacial Development, BC Decker Inc, Hamilton, Ontario.

 • Ubelaker, Douglas H., (1989), Human Skeletal Remains-Excavation, Analysis, Interpretation, Manuals on Archeology-2, 2th edition, USA.

 • White, Tim D.; Black, Michale T.; Folkens, Pieter A., (2012), Human Osteology, Elsevier Aca- demic Press, 3th edition, USA.

 • Workshop of European Anthropologist, (1980), “Recommandations for Age and Sex Diagnoses of Skeletons”, Journal of Human Evolution, Volume 9 /7, s. 517-549.

 • Yiğit, Ayhan; Gözlük Kırmızoğlu, Pınar; Durgunlu, Özlem; Özdemir, Serpil; Sevim Erol, Ayla, (2007), “Kahramanmaraş/Minnetpınarı İskeletlerinin Paleoantropoloji Açıdan Değerlendirilmesi”, XXIII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, s. 91–110.

                                                                                                    
 • Article Statistics