GÖÇ TURİZMİ (DIASPORA),SON ŞANS TURİZMİ (LAST CHANGE), OYUNCAK TURİST (TOY TOURIST) KAVRAMLARININ TÜRKİYE’DEKİ TURİZM AKADEMİSYENLERİ VE İŞLETMECİLERİ AÇISINDAN BİLİNİRLİĞİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2020-102
Yayımlanma Tarihi: 2020-03-08 15:54:55.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 309-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde rekabet koşulları ile başa çıkabilmek ve tercih edilen olabilmek adına tüketicilere çeşitli çekicilikler sunmak gerekmektedir. Turizm alanı da bu anlamda çok farklı olanaklar sunmaktadır. Yapılan bu çalışmada literatüre kazandırılmış olan göç turizmi (diaspora), son şans turizmi (last changce) ve oyuncak turist (toy tourist) kavramları hakkında bilgi verilerek, bu turizm türlerinin yaygınlaşmasında seyahat acentalarının ve akademik çalışmaların katkı sağlayacağı düşüncesi ile bu kavramların Türkiye’deki turizm akademisyenleri ve işletmecileri tarafından bilinilirliği araştırıldı. Bu amaçtan yola çıkılarak akademisyenlere ve turizm işletmecilerine bu kavramlar hakkındaki bilgilerinin olup olmadığını tespit etmek amacı ile online olarak hazırlanan kısa bir anket uygulanmıştır. Çalışma neticesinde alınan sonuçlara göre Türkiye’deki turizm akademisyenleri ve işletmecilerinin alanlarındaki yeniliklere ne derece hakim oldukları saptanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, in order to cope with competitive conditions and to be preferred, it is necessary to offer consumers various charms. The tourism area also offers many different possibilities in this sense. In this study, immigration tourism (diaspora), the last chance tourism (last change ACE) and toys tourists (naive tourist) giving information about concepts, with the idea that travel agencies and academic studies can contribute in the spread of these types of tourism, by academics and tourism operators awareness of these concepts were investigated in Turkey. Based on this aim, a short questionnaire was prepared online for academicians and tourism operators to determine whether they have information about these concepts or not. According to the results obtained in research in this field, in Turkey, of the tourism operators and academics how much they dominated against innovation, have been tried to be determined.

Keywords