GÖÇ TURİZMİ (DIASPORA),SON ŞANS TURİZMİ (LAST CHANGE), OYUNCAK TURİST (TOY TOURIST) KAVRAMLARININ TÜRKİYE’DEKİ TURİZM AKADEMİSYENLERİ VE İŞLETMECİLERİ AÇISINDAN BİLİNİRLİĞİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2020-102
Yayımlanma Tarihi: 2020-03-08 15:54:55.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 309-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde rekabet koşulları ile başa çıkabilmek ve tercih edilen olabilmek adına tüketicilere çeşitli çekicilikler sunmak gerekmektedir. Turizm alanı da bu anlamda çok farklı olanaklar sunmaktadır. Yapılan bu çalışmada literatüre kazandırılmış olan göç turizmi (diaspora), son şans turizmi (last changce) ve oyuncak turist (toy tourist) kavramları hakkında bilgi verilerek, bu turizm türlerinin yaygınlaşmasında seyahat acentalarının ve akademik çalışmaların katkı sağlayacağı düşüncesi ile bu kavramların Türkiye’deki turizm akademisyenleri ve işletmecileri tarafından bilinilirliği araştırıldı. Bu amaçtan yola çıkılarak akademisyenlere ve turizm işletmecilerine bu kavramlar hakkındaki bilgilerinin olup olmadığını tespit etmek amacı ile online olarak hazırlanan kısa bir anket uygulanmıştır. Çalışma neticesinde alınan sonuçlara göre Türkiye’deki turizm akademisyenleri ve işletmecilerinin alanlarındaki yeniliklere ne derece hakim oldukları saptanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, in order to cope with competitive conditions and to be preferred, it is necessary to offer consumers various charms. The tourism area also offers many different possibilities in this sense. In this study, immigration tourism (diaspora), the last chance tourism (last change ACE) and toys tourists (naive tourist) giving information about concepts, with the idea that travel agencies and academic studies can contribute in the spread of these types of tourism, by academics and tourism operators awareness of these concepts were investigated in Turkey. Based on this aim, a short questionnaire was prepared online for academicians and tourism operators to determine whether they have information about these concepts or not. According to the results obtained in research in this field, in Turkey, of the tourism operators and academics how much they dominated against innovation, have been tried to be determined.

Keywords


 • Arslan, E. (2006). Ermeni Diasporası’nın Ermenistan İç Politikası Üzerine Etkileri. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Emstitüsü, Kocaeli.

 • Burns, Peter ., Bibbings, Lyn .(2009) The End of Tourism? Climate Change And Societal Chal- lenges, Twenty-First Century Society, 4:1, 31-51.

 • Cripps, K. (2013, Ekim 23). Travel CNN. www.cnn.com: http://travel.cnn.com/tokyo-travel-agency-stuffed-animals-986126/ adresinden alındı

 • Dawson, J., Johnston, M. J., Stewart, E. J., Lemieux, C. J., R. H. Lemelin, P. T., & Grimwood, B. S. (2011). Ethical Considerations of Last Chance Tourism. Journal of Ecotourism, 250-265.

 • Graf, S. (2016). Diaspora Tourism and The Negotitation of Belonging:Journeys of Young Se- cond- Generation Eritreans to Eritrea. Zurich Open Repository and Archive, 1-23.

 • Huang, W.-J., Haller, W. J., Ve Ramshaw, G. P. (2013). Dıaspora Tourısm And Homeland At- tachment:An Exploratory Analysıs. Tourism Analysis, 285-296.

 • Huang, W.-J., Ramshaw, G., & Norman, W. C. (2016). Homecoming or Tourism? Diaspora Tourism Experience of Second-Generation Immigrants. Tourism Geographies, 59-79.

 • Joanna Story; Iain Walker (2016) The impact of diasporas: markers of identity, Ethnic and Ra- cial Studies, 39 (2), 135-141.

 • Kaygalak, S., Dilek, S. E., & Günlü, E. (2015, Temmuz). Diaspora Turizmi: Balkanlara Seyahat Edenler Üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 15(3), s. 435-443.

 • Lemelin, R., Dawson, J., Stewart, E., Maher, P.,Lueck, M. (2010). Last-Chance Tourism: The Doom, Boom and Bloom of Visiting Vanishing Destinations. Current Issues in Tourism, 13(5), 477493.

 • Özocak, Ö. (2012). Diaspora: Kavramsal Ve Tarihsel Bir Çözümleme (Ermeni Örneği). Kayse- ri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Piggott-McKellar, A. E., & McNamara, K. E. (2016). Last Chance Tourism and the Great Bar- rier Reef. Journal of Sustainable Tourism, 397-415.

 • Robinson, S. (2014). Toys on the Move: Vicarious Travel, Imagination and the Case of Travel- ling Toy Mascots. Travel and Imagination, 168-183.

 • Tahranlı, F. O. (2013). Belçika'daki Türk Diasporasının Medya İle Etkileşimi Üzerine Bir İzle- yici Çalışması. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Tanrısever, C., Pamukçu, H., & Batman, O. (2016). New Tourism Trends in the World and Their Adaptations to Turkey, Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(16), 55-73.

 • Tören, E. (2012). Ata Toprağı Ziyaretlerinin Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (s. 550-566). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Tören, E. (2014). Diasporaların Anavatan Ziyaretleri: Almanya Türk Federasyon Türkiye Kültür Gezisi 2013 Üzerine Bir Alan Araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Unur, K., Kanca, B., & Ertaş, Ç. (2015). Türkiye'nin Diaspora Turizmi Potansiyeline İlişkin Bir Değerlendirme. 1. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators. 2. Konya: Aybil Yayınları.

 • Vong, M., Pinto, P., & Silva, J. A. (2017). Diaspora Tourism: The Case of Timor-Leste. Tou- Original Scientific Paper, 218-233.

 • World Sciencce Festival (2017) (Erişim: 14.09.2017) http://www.worldsciencefestival.com/ 2014/04/last_chance_tourism_nine_places_to_see_before_climate_change_takes_them _awa/.

 • Wolanski, E.,De’ath, G. (2005). Predicting the Impact of Present and Future Human Land-Use on the Great Barrier Reef. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 64(2), 504508.

                                                                                                    
 • Article Statistics