GÜNÜMÜZDE ŞİDDETİN MEDYA ARACILIĞIYLA PAZARLANMASI VE ÜRÜNLERİN SANATSAL ŞİDDETE DÖNÜŞEREK ESTETİKLEŞMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-102
Yayımlanma Tarihi: 2020-02-24 23:25:13.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 504-521
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, geçmişten günümüze kadar hayatımızda çok ciddi bir rol oynayan şiddetin medya aracılığıyla pazarlanışını ortaya koyarak, filmlerin ve dizilerin bunu bir sanatsal araç haline dönüştürmesini ele alır. Sanatın içine giren şiddet toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik problemlerinin bir tezahürü olarak yansırken, psikolojik anlamda beyne subliminal mesaj göndererek komuta zincirini harekete geçirmektedir. İktidarı toplum anlayışının bir dışavurumu olarak gösterebileceğimiz şiddet kitle medya araçlarından beslenerek iki uçlu bir diyalektiği güçlendirmektedir ki, bu çoğu zaman bir propagandaya dönüşür. Medyanın en güçlü araçlarından biri olan filmlerin ve dizilerin topluma kendi gerçekliğini dikte etmesi de kaçınılmaz olmuştur.

Keywords

Abstract

This article focuses on the media marketing of violence, which has played a very important role in our lives from past to present, and how films and TV series become an artistic tool. While the violence that comes into art is reflected as a manifestation of socio-cultural and economic problems of the society, it activates the chain of command by sending a subliminal message to the brain in a psychological sense. Violence, which can be seen as an expression of the power of society, strengthens a two-pronged inequality by feeding on mass media, which often turns into propaganda. It is inevitable that films and serials, one of the most powerful tools of the media, dictate their reality to society.

Keywords


 • Özarslan, Zeynep. (2019). Beyazperdeyi aydınlatan kuramcılar. Sinema Kuramları 1

 • Gerbner, George (1996). Medyaya Karşı. Çev: Güneş Ayas & Veysel Batmaz & İsmail Kovacı

 • Arendt, Hannah. (2018). Şiddet Üzerine. Seçme eserler 6

 • Gıddens, Anthony. (2018). Modernliğin Sonuçları. Çev: Ersin Kuşdil

 • Gül, Mehmet Emre; Sepetçi, Tülin (2018) Sinemada şiddetin estetize edilmesi: Zincirsiz ve Birkaç Dolar için filmlerinin metinler arası karşılaştırması. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(5): 21-42.

 • Kasap, F., Mırçık, A., & Dolunay, A. (2018). Medyada Şiddetin Yeniden Üretimi: Türkiye Ana Haber Bültenleri Üzerine Bir İnceleme. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 684-699. doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1414

 • Çelebi, Aykut (2010). Şiddetin Eleştirisi Üzerine. Çev: Ege.G.Çelebi

 • Atayman, Veysel (2019). Şiddetin Mitolojisi

 • Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi- Nosyon: International Journal of Society and Culture Studies 2019, 2, 34-49

 • Berger, John (2019). Görme Biçimleri. Çev: Yurdanur Salman

 • Oktay, O., Barkın & Özkartal, Mehmet. (2018). Göstergebilimsel Çözümleme Yöntemiyle Ka- dına Yönelik Şiddet Afişlerinde Anlam Aktarımı Sorunu. Tübad Cilt 3, Sayı 2, Aralık,

 • Sertalp, Ezgi (2016). Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi 2016, 3(2): 385-408 ISSN: 2148-970X. DOI: https://doi.org/10.17572/mj2016.2.385408

 • Yavuz, Nuri (2009). Şiddet olgusunun 1980 sonrası çağdaş sanat eserlerine yansıması. Güzel sanatlar enstitüsü resim ana sanat dalı sanatta yeterlik tezi

 • Erten, Yavuz & Ardalı, Cahit (1996). Saldırganlık, Şiddet ve Terörün Psikososyal Yapıları, Cogito, 1996. Şiddet sayı: 6-7 2. Baskı

 • Moses, Rafael (1996) Şiddet Nerede Başlıyor. Çev: Ayşe Kul. Cogito Şiddet sayı: 6-7 2. Baskı

 • Keskin, Ferda (1996) Foucault’da Şiddet ve İktidar. Cogito Şiddet sayı: 6-7 2. Baskı

 • Walter, E. V. (1996) Montesquieu’den Teröristlere Şiddet Politikaları, Çev: İpek Babacan, Şid- det, Cogito, Sayı: 6-7

 • Akay, Ali (2010) Postmodernizmin ABC’si, Say Yayınları, 1. Baskı, 2010

 • Borges, Jorge Luis (1990) Bordie Raporu, Önsöz, İletişim Yayınları, Çev: Münir H. Göle, 1. Baskı,

 • Scognamillo, Giovanni (1996) Şiddet, Toplum, Birey ve Kan, 1996, Cogito

 • Kıraç, Rıza (2001) Yeni Sağdan Teröre: Amerikan Sineması, E Aylık Kültür ve Edebiyat Dergi- si, sayı:31

 • Kıraç, Rıza (2019), Kifayetsiz Pastoral. Türkiye Sinemasına İdeolojik Bir Bakış, İthaki Yayınla- rı, 1. Baskı.

 • Kutlu, Kutluhan (1996) Quentin Harikalar Diyarında: Tarantino Sinemasında Şiddet, Cogito, Sayı: 6-7.

 • Mandel, Ernest (1996) Hoş Cinayet. Polisiye Romanın Toplumsal Bir Tarihi. Çev: N. Saraçoğ- lu, Yazın Yayıncılık, 2. Baskı.

 • Tecimer, Ömer (2005) Sinema Modern Mitoloji, Plan B Yayınları, 2005, İstanbul, 1. Baskı

 • Chuk, Palahniuk (2002) CNN İnternet Sohbet, 28 Ekim 1999, Çev: Elif Özsayar. E Aylık Kül- tür Edebiyat Dergisi, sayı 39

 • Adorno & Horkheimer (1996) Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar 2. Çev: Oğuz Özügül

                                                                                                    
 • Article Statistics