ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2020-102
Number of pages: 276-293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Harran Üniversitesi’nde farklı meslek yüksekokullarında önlisans programlarında eğitim gören öğrencilerin aldıkları muhasebe derslerinin verimliliğini etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. Bu amaçla Harran Üniversitesi’nde farklı meslek yüksekokullarında eğitim gören 103 öğrenciye anket çalışması uygulanmıştır. Anket çalışması 6 tanımlayıcı, 28 açıklayıcı olmak üzere toplamda 34 sorudan oluşmaktadır. Çalışmada 28 açıklayıcı soruya faktör analizi uygulanarak 4 farklı faktör grubuna ayrılmıştır. Ayrıca yöntem olarak Anova testi (Varyans analizi), T-testi (Bağımsız örneklem testi) ve regresyon analizi tercih edilmiştir. Çalışma sonucunda; ders anlatım teknikleri, dersin içeriği ve öğretici ile ilgili faktörler öğrencilerin haftada gördükleri muhasebe dersleri, aldıkları muhasebe dersi türü ve cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir. Ayrıca regresyon analizi sonucunda; cinsiyet ile öğrencilerin dersten mesleki beklentileri faktörü arasında, öğrencilerin haftada aldıkları muhasebe ders saati ile ders anlatım teknikleri ve öğretici ile ilgili faktörler arasında, muhasebe ders türü ile ders anlatım teknikleri faktörü arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the factors affecting the efficiency of the accounting courses taken by students studying at associate degree programs in different vocational schools at Harran University. For this purpose, a survey study was applied to 103 students studying in different vocational schools at Harran University. The survey consists of total 34 questions which in 6 descriptive and 28 explanatory. In the study, factor analysis was applied to 28 explanatory questions and divided into 4 different factor groups. In addition, Anova test (Variance analysis), T-test (Independent sample test) and regression analysis were preferred as a method. In the results of study; lecture techniques, course content and tutorial related factors show significant differences according to accounting lessons students take per week, type of accounting lessons and gender. In addition, as a result of regression analysis; it has been concluded that there is a relationship between gender and the professional expectations of students from the course, between the accounting lesson hours that students take per week and the lectures techniques and tutorial related factors between the accounting lesson type and the lecture techniques factor.

Keywords