BÉLA BARTÓK’UN 44 DUOS İSİMLİ ESERİNİN FOLKLORİK İCRA PRATİKLERİNİN UYGULANIŞI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-102
Yayımlanma Tarihi: 2020-03-06 21:04:44.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 481-503
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik tarihi içinde birçok besteci, halk müziği materyallerini eserlerine yansıtmış ve çeşitli orkestrasyon teknikleri ile farklı çalgılar üzerinden folklorik tınılar elde etmiştir. Özellikle yirminci yüzyılın hemen öncesinde, yenilikçi yaklaşımların her alanda kendini göstermesi ile birlikte yaşanılan dönemin siyasi dönüşümleri müzikte, ulusal kimlik ifadesini ortaya çıkarmıştır. Ulusların halk müzikleri üzerinden geliştirilen bu yönelimler, birçok araştırmacıyı halk müziği araştırmaları yapmaya yönlendirmiş ve elde edilen materyal üzerinden yeni eserler üretilmesine yol açmıştır. Bu araştırmacılardan birisi olan Béla Bartók’un, Erich Doflein’ın talebi üzerine bestelediği 44 Duos eserinde çeşitli halk müziği materyallerini kullandığı görülmektedir. Araştırmanın amacı, Béla Bartók’un iki keman için bestelemiş olduğu 44 Duos isimli eserinin folklorik icra pratiklerinin uygulanışı bakımından incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırma betimsel modele dayalıdır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılarak konu ile ilgili alan yazın taranmış, tarama sonucunda konu ile ilgili elde edilen eserlerin notalarının incelemesi yapılmıştır. Betimsel veri çözümleme yöntemi kullanılarak elde edilen veriler doğrultusunda bulgular yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

In the history of music, many composers reflected folk music materials to their works and obtained folkloric tones with various orchestration techniques and different instruments. Especially before the twentieth century, with the emergence of innovative approaches in every field and the political transformations of the period have revealed the expression of national identity in music. These orientations, which were developed through folk music of nations, led many researchers to conduct folk music research and led to the production of new works based on the material obtained. One of these researchers, Béla Bartók, used various folk music materials in 44 Duos which he composed at the request of Erich Doflein. The aim of the study is to examine the 44 Duos by Béla Bartók for two violins in terms of the practices of folkloric performance. The research is based on descriptive model. Document analysis method was used in qualitative research methods and the related literature was scanned and the notes of the obtained works were examined. The findings were interpreted according to the data obtained by using descriptive data analysis method.

Keywords


 • Bartók, B. (1960). 44 Duos for 2 violini. London: Boosey & Hawkes.

 • Bayley, A. (2001). The Cambridge companion to Bartók. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.

 • Carpenter, A. ([25.04.2019]). Duos (44) for 2 violins, Volumes 1-4, Sz. 98, BB 104. Allmusic: https://www.allmusic.com/composition/duos-44-for-2-violins-volumes-1-4-sz-98-bb104-mc0002358617 adresinden alındı

 • Horvath, A. A. ([25.04.2010]). Béla Bartók's 44 Duets for Two Violins: Art Music for Teaching. https://www.violinist.com/blog/laurie/201012/11926/ adresinden alındı.

 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi(1), 72.

 • Mimaroğlu, İ. K. (2013). Onbir çaǧdaş besteci. İstanbul: Pan Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics