KAVRAM OLARAK E-DEVLET

Author :  

Year-Number: 2020-102
Yayımlanma Tarihi: 2020-03-06 21:03:17.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Number of pages: 97-128
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

E-devleti kamu yönetiminin bilgi iletişim teknolojileriyle farklı becerilere üstelik hız, doğruluk ve etkinlikle ulaşma amacına adanmış bir modeldir. İlk bakıştakinin aksine model, sadece teknik bir boyut içermemektedir. Hukuki, sosyal ve ekonomik boyutlar da içeren girift bir yapı arz etmektedir. Bu farklı boyutlar onun farklı alanlara katkı sunduğu kadar bir etkiyi yaratmasını zorlaştırmaktadır. E-devletin yönetimi birikim ve vizyon meselesidir. Elbette hazırlığı olan ve gelecek öngörüsüne sahip toplumlar e-devlette daha çok yol almaktadırlar. Ancak yine de her toplum için bir fırsat sunma potansiyeline sahiptir. Bu çalışma e-devlet denince akla gelen temel konuları ortaya koyarak yeni çalışmalara bilgiye dayalı bir zemin sağlamak amacındadır. Literatür derlemesi, değerlendirmesi yoluyla yapılmıştır. Bu çalışmada e-devlet, onu meydana getiren süreci, amaçlarını, sahip olduğu altyapılarını, olgunluk aşamalarını, farklı alanlara katkılarını ve tartışmalı alanları ortaya konulmaktadır.

Keywords

Abstract

E-government is a model devoted to the aim of achieving different skills with speed, accuracy, and efficiency with information technologies of public administration. Contrary to the first impression, the model does not only contain a technical dimension. The model has also an intricate structure including legal, social and economic dimensions. These different dimensions make it difficult to make an impact as much as it contributes. Management of e-government is a matter of accumulation and vision. Of course, societies with preparedness and foresight are making more progress in e-government. However, it still has the potential to provide an opportunity for every society. This study aims to provide an information-based platform for new studies by revealing the basic issues that come to mind when thinking about e-government. The study was made via a literature review. In this study, e-government reveals the process that created it, its aims, its infrastructures, maturity stages, contributions to different areas and controversial areas.

Keywords


 • Aktaş, Z. (2003). Türkiye’de bilgi toplumuna nasıl erişiriz?. Ankara: Türkiye Bilimler Akade- misi Yayını

 • Andersen, K. N. ve Henriksen, H. Z. (2006). E-government maturity models: extension of the Layne and Lee model. Government Information Quarterly, 23/2, 236-248.

 • Anttiroiko, A. V. (2008). A brief introduction to the field of e-government, Ari-Veikko Antti- roiko (Ed.), Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Volume: I, (xi-xxv), USA: Hershey Information Science Reference-IGI Global

 • Arblaster, A. (1999). Demokrasi. (N. Yılmaz, çev.). Ankara: Doruk Yayınları

 • Ayaydın, H., Pala, F. ve Barut, A. (2019). E-devlet, finansal gelişme ve ekonomik büyüme ara- sındaki ilişki üzerinde gelişmekte olan ülkelerde bir analiz. B. Parlak ve K. C. Doğan (Ed.). E-Yönetişim (259-277). İstanbul: Beta Yayınları,

 • Backus, M. (2001). E-göverenince and developing countries introduction and examples: Rese- arch report, no: 3, Netherlands: The International Institute for Communication and Development (IICD), https://web.archive.org/web/20051017034923/http://www.ftpiicd.org/files/research/repo rts/report3.pdf adresinden erişildi. (ET: 24.02.2019)

 • Balcı, A. (2003). E-devlet: Kamu yönetiminde yeni perspektifler, fırsatlar ve zorluklar. A. Balcı, A. Nohutçu, N. K. Öztürk ve B. Coşkun, (Drl.). Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (265-280). Ankara: Seçkin Yayınevi

 • Bayramoğlu, S. (2005). Yönetişim zihniyeti: Türkiye’de üst kurullar ve politik iktidarın dönü- şümü. İstanbul: İletişim Yayınları

 • BBC (2014). Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind. https://www.bbc.com/news/technology-30290540 adresinden erişildi. (ET: 13.12.2019)

 • Bilgi Toplumu Dairesi. (2005). E-dönüşüm Türkiye projesi 2003–2004 kısa dönem eylem planı uygulama sonuçları ve 2005 eylem planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, http://afyonluoglu.org/PublicWebFiles/strategies/KDEP/KDEP_Kitapcik_092004.pdf adresinden erişildi. (ET: 13.09.2019)

 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) (2004). Türkiye ulusal insani gelişme raporu, https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/nationalhdrs/national_HDR_2004.html adresinden erişildi. (ET: 24.02.2006)

 • Capgemini (2005). Online availability of public services: how is europe progressing? Web ba- sed survey on electronic public services report of the 5th measurement, October 2004, http://afyonluoglu.org/PublicWebFiles/eGovBenchmark/EU/2004%20EU%20Benchma rk.pdf adresinden erişildi. (ET: 12.01.2019)

 • Chen, J., Yan Y. and Mingins C. (2011). A three-dimensional model for e-government deve- lopment with cases in China’s regional e-government practice and experience. In Management of e-Commerce and e-Government (ICMeCG) 5th International Conference (113–120), http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6092643 adresinden erişildi. (ET: 17.08.2019)

 • Çukurçayır, M. A. (2003). Dünyada yerel yönetimlerin değişen rolü ve yeni kimliği. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 12/3, 5-21.

 • Drucker, P. (1996). Gelecek için yönetim: 1990’lar ve sonrası. (F. Üçcan, çev.) İstanbul: Türki- ye İş Bankası Yayınları, 4. Basım

 • Ejdys, J. vd. (2019). The role of perceived risk and security level in building trust in e- government solutions, E+M Ekonomie a Management, 22/3, 220-235, https://www.mendeley.com/catalogue/role-perceived-risk-security-level-building-trustegovernment-solutions/ adresinden erişildi. (ET: 20.12.2019)

 • Erdal, M. (2004). E-belediye kavramı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması, https://web.archive.org/web/20070807054228/http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/ mkl_gos.php?nt=161 adresinden erişildi. (ET: 25.09.2019)

 • Fath-Allah, A. vd. (2014). E-government maturity models: a comparative study. International Journal of Software Engineering & Applications, 5/3, 71-91, http://airccse.org/journal/ijsea/papers/5314ijsea06.pdf adresinden erişildi. (ET: 10.10.2019)

 • Güvenç, B. (1991). İnsan ve kültür, İstanbul: Remzi Yayınları

 • Howard, M. (2001). E-government across the globe: How will ‘e’ change government?, Go- vernment Finance Review, 17/4, 6-9, https://www.academia.edu/2259802/eGovernment_Across_the_Globe_How_Will_e_Change_Government adresinden erişildi. (ET: 21.11.2019)

 • İnce, M. (2001). E-devlet, kamu hizmetlerinin sunulmasında yeni imkânlar. Ankara: DPT. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Murat_Ince_E-Devlet.pdf adresinden erişildi. (ET: 13.07.2005)

 • Joshi, P. and Islam S. (2018). E-government maturity model for sustainable e-government servi- ces from the perspective of developing countries. Sustainability, 10/6. 1882 https://www.mdpi.com/2071-1050/10/6/1882 adresinden erişildi. (ET: 21.05.2019)

 • Kaleağası, B. (2001). İnternet ve e-devlet, https://web.archive.org/web/20050507194112/https://www.edevlet.net/eTurkiye/Interne tveEdevlet.pdf adresinden erişildi. (ET: 31.04.2019)

 • Kaya Bensghir, T. (2000). Devlet-vatandaş iletişiminde e-posta. Amme İdaresi Dergisi. 33/4, 49-61

 • Kesmez, N. (2004). E-devlet bağlamında e-demokrasi: E-devlet taslak raporu, https://web.archive.org/web/20050323042741/http://bilisimsurasi.org.tr/listeler/tbs-edevlet/Mar/att-0005/01-E_DEVLET_BA_LAMINDA_E_DEMOKRAS_.doc adresin- den erişildi. (ET: 11.11.2018)

 • Kettani, D. (2014). Adopting a transformative approach in e-government systems development. In E-government for good governance in developing countries: empirical evidence from the eFez project, https://www.idrc.ca/sites/default/files/openebooks/561-8/index.html

 • Kırçova, İ. (2003). E-devlet uygulamaları ve ekonomiye etkileri. İstanbul: İstanbul Ticaret Oda- sı Yayınları Yayın No: 2003-38

 • Kim, D. Y. and Grant G. (2010). E-government maturity model using the capability maturity model integration, Journal of Systems and Information Technology, 12/3, 230–244.

 • Kuran, N. H. (2005). E-Devlet Türkiye için e-devlet modeli analiz ve model önerisi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

 • Layne, K., and Lee, J. (2001). Developing fully functional e-government: a four stage model, Government Information Quarterly 18/2, 122-136, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X01000661 adresinden erişildi. (ET: 15.10.2019)

 • Lee, G. and Kwak, Y. H. (2012). An open government maturity model for social media-based public engagement, Government Information Quarterly, 29/4, 492-503, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X1200086X adresinden erişildi. (ET: 17.08.2019)

 • Murdock, G. and Golding, P. (1989). Information poverty and political ınequality: citizenship in the age of privatized communications. Journal of Communication, 39/3, 180-195, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1460-2466.1989.tb01051.x adresinden erişildi. (ET: 11.06.2006)

 • Naralan, A. (2008). E-devlet ve algılanışı üzerine bir araştırma. Ankara: İmaj Yayınevi

 • Ndou, V. (2004). E-government for developing countries: opportunities and challenges. The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, 18/1, 1-24, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/j.1681-4835.2004.tb00117.x adresinden erişildi. (ET: 14.10.2019)

 • Nielsen, J. (2006). Digital divide: the 3 stages, https://www.nngroup.com/articles/digital-divide- the-three-stages/ adresinden erişildi. (ET: 14.10.2010)

 • Oruç, E. ve Arslan, S. (2002). Sayısal uçurumun önlenmesi: stratejik plan, Telekomünikasyon Kurumu Sektörel Araştırma ve Stratejiler Daire Başkanlığı Yayını, Ankara. https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/slug/sayisal-ucurumun-onlenmesi.pdf adresinden

 • Özer, M. (2017). Yönetişimden dijital yönetişime: Paradigma değişiminin teknolojik boyutu. Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6/16, 457-479, https://dergipark.org.tr/tr/pub/hakisderg/issue/33300/330676 adresinden erişildi. (ET: 24.02.2019)

 • Özgöker, U. ve Mert E. (2018). Teknoloji ile gerçeğe dönüşen hayal: doğrudan demokrasi, An- kara: Nobel Yayınevi

 • Reddick, C. G. (2004). A two-stage model of e-government growth: Theories and empirical evidence for US cities. Government Information Quarterly, 21/1, 51-64, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X03000972?via%3Dihub

 • Rheingold, H. (1993). The virtual community, homesteading on the electronic frontier, Massac- husetts: Addison-Wesley Publishing Company, http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/ bitstream/handle/10535/18/The_Virtual_Community.pdf.txt;jsessionid=C8931DBFB24FA6 247BEECB48ED2357B0?sequence=2 adresinden erişildi. (ET: 17.08.2005)

 • Sangki, J. (2018). Vision of future e-government via new e-government maturity model: based on Korea's e-government practices. Telecommunications Policy, 42/10, 860-871, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596117302884 adresinden eri

 • Saruhan, Ş. C. (2003). Kamuda e-hizmet anlayışı ve uygulamadan bir örnek: Marmara Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, M. Erdal (Ed.). Elektronik Devlet (35-50) İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayını

 • Saygılıoğlu, N. ve Arı S. (2003). Etkin devlet kurumsal bir tasarı ve politika önerisi. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayını

 • Şahin, A. (2014). Türk kamu yönetiminde yapısal dönüşüm ve e-devlet. Konya: Atlas Yayınevi, 2. Baskı

 • Şengül, T. (1999). Yerel yönetim kuramları: yönetimden yönetişime. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi. 8/3, 3-19

 • Timisi, N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost Kitabevi

 • Törenli, N. (2005). E-devletin ekonomi-politiğine giriş: kullanıcı dostu ortamlarda ‘sanallaşan’ kamu hizmetleri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 60/1, 191-224,

 • Türkiye Bilişim Derneği (TBD) (2002). E-devlet raporu, Türkiye bilişim şûrası, Ankara, https://web.archive.org/web/20170327020610/http://eski.tbd.org.tr/usr_img/cd/kamubib 17/diger/SuraRaporu.pdf adresinden erişildi. (ET:14.10.2019)

 • Türkiye Bilişim Derneği (TBD) (2004). E-belediye raporu. Türkiye bilişim ikinci şûrası. Anka- ra, http://www.bilisimsurasi.org.tr/e-turkiye/docs/e-belediye14042004.doc adresinden

 • Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TUBİSAD), (2004). E-dönüşüm Türkiye icra kurulu bilgi toplumu stratejisi taslağı, https://web.archive.org/web/20061127011057/www.tubisad.org.tr/images/w02.doc adresinden erişildi. (ET:01.06.2019)

 • Tyreman, J. and Hocking P. (2001). Benefits of modernising government, Addressing The Chal- lenges of E-Government, https://web.archive.org/web/20030101000000*/ http://www.masoncom.com/ adresinden erişildi. (ET:15.06.2005)

 • Uçkan, Ö. (2003). E-devlet, e-demokrasi ve Türkiye, kamu yönetiminin yeniden yapılanması için strateji ve politikalar-I. İstanbul: Literatür Yayıncılık

 • United Nations (UN) (2012). UN E-government survey 2012: E-government for the people. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf adresinden

 • Waller, P., Livesey, P. and Edin, K. (2001). E-government in the service of democracy, Interna- tional Council for Information Technology in Government Administration General Issue, Information, no: 74, https://www.researchgate.net/publication/265348503_Egovernment_in_the_service_of_democracy adresinden erişildi. (ET:17.08.2005)

 • Yıldız, M. (1999). Yerel yönetimlerde yeni bir katılım kanalı, internet: Türkiye ve ABD’de elektronik kamu bilgi ağları, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 8/4, 144-156

 • Yomralıoğlu, T. (1999). Kent Bilgisi ve Organizasyonu, Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı (1-12), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayını

                                                                                                    
 • Article Statistics