BİST TEKNOLOJİ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE ÖLÇÜLMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-102
Yayımlanma Tarihi: 2020-02-24 23:10:27.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 55-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz iş dünyasında rekabetin giderek artmasıyla işletmeler için sürdürülebilir büyüme ve performans ölçümü büyük önem kazanmıştır. Performans ölçümüyle işletmeler, yıllar içerisinde performanslarındaki artış ve azalışları diğer firmalarla kıyaslama şansı elde edebilecektir. Performans ölçümünü doğru bir şekilde yapan işletmelerin ürün ve hizmetlerini pazarlarken piyasa şartlarına göre karar alabilmeleri ve rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamaları mümkün olacaktır. Çalışma kapsamında BIST teknoloji ve bilişim sektörü (XUTEK) firmalarının etkinlikleri analiz edilmiştir. Ele alınan işletmelerin etkinlik analizleri için seçilen girdi ve çıktı değişkenleri literatürdeki çalışmalardan yararlanılarak seçilmiştir. Analizler için verisine ulaşılabilen 15 firma kullanılmıştır. Çalışmada 2017:03 ve 2019:06 arası çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. Kullanılan Değişkenler: Girdi; Toplam Borç/Öz sermaye, Alacak Devir Hızı, Cari Oran-Çıktı; Öz sermaye Karlılığı (%), Net Kar Marjı’dır. Çalışma sonucunda toplam etkinlik anlamında 2019 yılı için dört firma etkin bulunmuştur

Keywords

Abstract

Sustainable growth and performance measurement have gained importance for firms due to the increasing competition in today's business world. With the measurement of performance, firms have the chance to compare the increases and decreases in their performance over the years with other companies. Firms that to measure performance accurately can make decisions based on market conditions and provide competitive advantage over their competitors when marketing their products and services. Within the scope of the study, the activities of BIST XUTEK companies were examined. The variables of inputs and outputs selected for efficiency analysis of the enterprises examined were selected from the studies in the literature. 15 firms whose data can be accessed were used in the study. In this study, quarterly data between 2017: 03 and 2019: 06 are used. Variables Used in the Study: Input; Total Debt / Equity, Transfer of Receivables, Current Ratio-Output; Return on Equity (%) is Net Profit Margin. As a result of the study, four companies were found effective in 2019 in terms of total efficiency.

Keywords


 • Akgün, V. Ö., Akgün, A. (2019). A Research on Financial Performance Analysis of Informatics Companies in the Scope of Industry 4.0, Cham.

 • Akyol Özcan, K., Oktay, E. (2018). “Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32 (2), 487-504.

 • Bernstein, L. A., Wild, J. J. (1988). Financial statement analysis: theory, application, and interpretation (Vol. 4th ed.). Illinois: Irwin/McGraw-Hill.

 • Charnes, A., Cooper, W. W., Lewin, A. Y., Seiford, L. M. (1994). “Basic DEA Models” Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Applications (ss. 23-47). Dordrecht: Springer Netherlands.

 • Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E. (1978). “Measuring the efficiency of decision making units”. European Journal of Operational Research, 2 (6), 429-444. doi: https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8

 • Chiu, Y.-h., Huang, C.-w., Chen, Y.-C. (2012). “The R&D value-chain efficiency measurement for high-tech industries in China”. Asia Pacific Journal of Management, 29 (4), 9891006. doi: 10.1007/s10490-010-9219-3

 • Cooper, W. W., Seiford, L. M., Zhu, J. (2004). “Data Envelopment Analysis”. W. W. Cooper, L. M. Seiford ve J. Zhu (Ed.). Handbook on Data Envelopment Analysis (ss. 1-39). Boston, MA: Springer US.

 • Dinçer, S. E. (2008). “Veri zarflama analizinde Malmquist endeksiyle toplam faktör verimliliği değişiminin incelenmesi ve İMKB üzerine bir uygulama”. Marmara Üniversitesi İİ BF Dergisi, 25 (2), 825-846.

 • Dumanoğlu, S., Ergül, N. (2010). “İMKB’de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü”. Muhasebe ve Finansman Dergisi (48), 101-111.

 • Farrell, M. J. (1957). “The Measurement of Productive Efficiency”. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 120 (3), 253-290. doi: 10.2307/2343100

 • Karakaya, A., Kurtaran, A., Dağlı, H. (2014). “Bireysel emeklilik şirketlerinin veri zarflama analizi ile etkinlik ölçümü: Türkiye Örneği. ”. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12 (22), 1-23.

 • KAYALIDERE, K., KARGIN, S. (2004). “Çimento ve Tekstil Sektörlerinde Etkinlik Çalışması ve Veri Zarflama Analizi”.

 • Liu, H.-H., Chen, T.-Y., Pai, L.-Y. (2007). “The Influence of Merger and Acquisition Activities on Corporate Performance in the Taiwanese Telecommunications Industry”. The Service Industries Journal, 27 (8), 1041-1051. doi: 10.1080/02642060701673729

 • Ozcan, Y. A., McCue, M. J. (1996). “Development of a Financial Performance Index for Hospitals: DEA Approach”. Journal of the Operational Research Society, 47 (1), 18-26. doi: 10.1057/jors.1996.2

 • Özdağoğlu, A. (2015). “Bilişim Sektöründeki Şirketlerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi”. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 22 (2), 331-340.

 • Parker, C. (2000). “Performance measurement”. Work Study, 49 (2), 63-66. doi: 10.1108/00438020010311197

 • Peters, T. J., Waterman, R. H. (2004). In search of excellence: Lessons from America's best-run companies. NewYork: HarperBusiness Essentials.

 • Roll, Y., Hayuth, Y. (1993). “Port performance comparison applying data envelopment analysis (DEA)”. Maritime Policy & Management, 20 (2), 153-161. doi: 10.1080/03088839300000025

 • SIRMA, İ. (2008). Finansal Etkinliğe Parametrik ve Parametrik Olmayan Yaklaşımlar. (Yayınlanmamış Doktora Tezi): İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Sueyoshi, T., Goto, M. (2013). “A use of DEA–DA to measure importance of R&D expenditure in Japanese information technology industry”. Decision Support Systems, 54 (2), 941952. doi: https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.09.017

 • Tektüfekçi, F. (2010). “Imkb’ye Kayitli Halka Açik Teknoloji Şirketlerinde Finansal Etkinliğin Veri Zarflama Analizi (Vza) Ile Değerlendirilmesi”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 69-77.

 • Thore, S., Phillips, F., Ruefli, T. W., Yue, P. (1996). “DEA and the management of the product cycle: The U.S. computer industry”. Computers & Operations Research, 23 (4), 341356. doi: https://doi.org/10.1016/0305-0548(95)00043-7

 • Türkmen, S. Y., ÇAĞIL, G. (2012). “İMKB’ye Kote Bilişim Sektörü Şirketlerinin Finansal Performanslarinin TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi”. Maliye ve Finans Yazıları, 1 (95), 59-78.

 • Yükçü, S., Atağan, G. (2009). “Etkinlik, Etkililik Ve Verimlilik Kavramlarinin Yarattiği Karişiklik”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (4), 1-13.

                                                                                                    
 • Article Statistics