BİST TEKNOLOJİ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE ÖLÇÜLMESİ

Author:

Year-Number: 2020-102
Number of pages: 55-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz iş dünyasında rekabetin giderek artmasıyla işletmeler için sürdürülebilir büyüme ve performans ölçümü büyük önem kazanmıştır. Performans ölçümüyle işletmeler, yıllar içerisinde performanslarındaki artış ve azalışları diğer firmalarla kıyaslama şansı elde edebilecektir. Performans ölçümünü doğru bir şekilde yapan işletmelerin ürün ve hizmetlerini pazarlarken piyasa şartlarına göre karar alabilmeleri ve rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamaları mümkün olacaktır. Çalışma kapsamında BIST teknoloji ve bilişim sektörü (XUTEK) firmalarının etkinlikleri analiz edilmiştir. Ele alınan işletmelerin etkinlik analizleri için seçilen girdi ve çıktı değişkenleri literatürdeki çalışmalardan yararlanılarak seçilmiştir. Analizler için verisine ulaşılabilen 15 firma kullanılmıştır. Çalışmada 2017:03 ve 2019:06 arası çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. Kullanılan Değişkenler: Girdi; Toplam Borç/Öz sermaye, Alacak Devir Hızı, Cari Oran-Çıktı; Öz sermaye Karlılığı (%), Net Kar Marjı’dır. Çalışma sonucunda toplam etkinlik anlamında 2019 yılı için dört firma etkin bulunmuştur

Keywords

Abstract

Sustainable growth and performance measurement have gained importance for firms due to the increasing competition in today's business world. With the measurement of performance, firms have the chance to compare the increases and decreases in their performance over the years with other companies. Firms that to measure performance accurately can make decisions based on market conditions and provide competitive advantage over their competitors when marketing their products and services. Within the scope of the study, the activities of BIST XUTEK companies were examined. The variables of inputs and outputs selected for efficiency analysis of the enterprises examined were selected from the studies in the literature. 15 firms whose data can be accessed were used in the study. In this study, quarterly data between 2017: 03 and 2019: 06 are used. Variables Used in the Study: Input; Total Debt / Equity, Transfer of Receivables, Current Ratio-Output; Return on Equity (%) is Net Profit Margin. As a result of the study, four companies were found effective in 2019 in terms of total efficiency.

Keywords