LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL MEDYA KULLANIM TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ; İSTANBUL İLİ ŞİŞLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 503-535
Year-Number: 2020-101

Abstract

Mükemmeliyetçilik yapılan her işte başarılı olma zorunluluğu ve başkalarından onay alamadığında kötü hissetmesi olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medyada sadece başka insanların onayını alabilmek amacıyla çabalayan ve kendine yüksek standartlar koyan mükemmeliyetçi bireylerin ortaya çıkmasına sebep de olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin mükemmeliyetçilik özellikleri ile sosyal medya kullanım tutumları arasındaki ilişkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemi İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan 4 ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 9., 10., 11. sınıflarda okuyan 589 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Sosyal Medya Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma grubundan alınan verilerin analizinde SPSS 25 programı kullanılmıştır. Analiz sonrasında bağımlı değişken ile olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik arasında anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonucunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre sosyal medyaya ilişkin daha fazla olumlu tutumları olduğu ortalamalar arasında anlamlı farkın olduğu bulunmuştur. Ayrıca, araştırma sonucunda katılımcıların kişisel bilgi formundan elde edinilen bazı bilgiler ile sosyal medya kullanım tutumları arasında anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Social media is a platform that enables interaction between people and influences the life style of today's people. Perfectionism is defined as the obligation of an individual to be successful in everything and feeling bad when he / she cannot get approval from others. Social media can also lead to the emergence of perfectionist individuals who strive to obtain the approval of other people and set high standards. The aim of this study is to investigate the relationship between high school students' perfectionism characteristics and social media usage attitudes. The research group of the study consists of 589 students from 9th, 10th and 11th grade studying in 4 secondary schools in Şişli district of İstanbul. In data collecting Personal Information Form, Pozitive and Negative Perfectionism Scale and Social Media Attitude Scale were used. IBM SPSS 25 was used to analyze the data received from the research groups. After the analysis, it was concluded that there is a significant relationship between the dependent variable and Pozitive and Negative Perfectionism subscale scores. it was found that female students had more positive attitudes towards social media than male students. In addition, as a result of the research, some of the information obtained from the personal information form of the participants and the social media usage attitudes were obtained.

Keywords