KİŞİLERİN KAYGI DÜZEYİNİN VE ÖZBENLİK SAYGILARININ; ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF OPERASYON YAPTIRMA İSTEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-102
Language : İngilizce
Konu : Psikoloji
Number of pages: 363-379
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi operasyon yaptırmak isteyen adaylar ve yaptıran vakalarda, kaygı düzeyiyle öz benlik saygısı arasındaki ilişkinin ana dinamiklerini ortaya koymaktır. Çalışmada, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğini ve Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeğini (State-Trait Anxiety Inventory) dolduran, 21-60 yaşları arasında, 180 Türk kadınından elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Yukarıda belirtilen ölçeklere, anket yapılan kişilerin, estetik cerrahi geçmişi ve bu tür bir operasyonu gelecekte geçirmeyi düşünme gibi oranınıları gösteren çeşitli değişkenler eklenmiştir. Bu değişkenler ile ortaya çıkan sonuçlar arasında önemli önemli korelasyon olup olmadığını netleştirmek adına, anova/manova analizleri kullanılmıştır. Genel çalışma daha spesifik olarak aşağıdaki araştırma sorularını yanıtlamayı amaçlıyor: • Kişinin öz benlik saygısı, yaşam doyumu ile plastik cerrahi yoluyla ortaya çıkan radikal değişim arzusu arasında bir ilişki var mı? • Öz benlik saygısı, kaygı düzeyi ile estetik rekonstrüktif cerrahi arasındaki etkileşimin özelliklerini ve çalışma katılımcıları tarafından algılanma biçimlerini açıklamaktır.

Keywords

Abstract

Within this frame of expertise and experience, this work aim to unfold the fundamental dynamics mediating the relationship between level of anxiety and self-esteem present in candidates for aesthetic and reconstructive surgeries. The study will be conducted on 180 women from Turkey aged between 21-60 years who intend to engage with reconstructive surgeries. The study will utilize Rosenberg Self-Esteem Scale and Spielberger Test Anxiety Inventory. These will be reappropriated to reveal the relation between research subjects' self-esteem, anxiety level and plastic surgery treatments. The presence of possible correlations will be evaluated using algorithms correlation analysis. More specifically, the objective in the study aims to answer the following research questions: • Is there a correlation between personal self-esteem, life satisfaction and desire for radical change in appearance through plastic surgery? • What is the essence of the interaction between personal self-esteem, anxiety and aesthetic reconstructive surgery and the way such procedures are perceived by the study participants.

Keywords


 • Aruma, E. Hanachor, M. (2017) “Abraham Maslow’s Hierarchy Of Needs And Assessment Of Needs In Communıty Development”, International Journal of Development and Economic Sustainability Y.5, S.7, s.15-27..

 • Budak, S. (2017), Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.

 • Castle, D. J., Honigman, R. J., & Phillips, K. A. (2002). “Does cosmetic surgery improve psychosocial wellbeing? ”, Medical Journal of Australia, Y.176 S.12, S.601–603.

 • Crerand, C. E., Menard, W., & Phillips, K. A. (2010), “Surgical and minimally invasive cosmetic procedures among persons with body dysmorphic disorder”, Annals of Plastic Surgery, Y. 65, s.11-16.

 • Corey, S. Arisa, E. (2016). “Nonsurgical Cosmetic Procedures For Men: Trends And Technique Considerations”, The Journal of clinical and Aesthetic Dematology, Y.9, S.12, S.33–43.

 • Craighead, E. vd. (2014), Encyclopedia of Psychology and Behavioral Science (3. Baskı), Наука и Изкуство, Sofia.

 • Çuhadaroğlu, F. (1986), Adolesanlarda Benlik Saygısı, Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara.

 • Десев, Л. (1999), Речник по психология, Булгарика, София.

 • De Vries, D. A. vd. (2014), “The effect of social network site use on appearance investment and desire for cosmetic surgery among adolescent boys and girls”, Sex Roles. Springer, Y.71, S. 9–10, s. 283–295.

 • Del Aguila E, Martínez JR, Pablos JL, Huánuco M, Encina VM, Rhenals AL (2019), Personality Traits, Anxiety, and Self-esteem in Patients Seeking Cosmetic Surgery in Mexico City. Plast Reconstruction Surgery Global Open. Y7, S10. s. 1-6.

 • DSM-V (2013), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. (5.Baskı), American Psychiatric Association, Washington, s.493-538.

 • Eco, U. (2006), Güzelliğin Tarihi (Çev., A. Akkoyunlu), Doğan Yayıncılık, İstanbul

 • Fardouly, J., & Vartanian, L. R. (2016), “Social media and body image concerns: Current research and future directions”, Current Opinion in Psychology, Y.1, S. 9, s. 1-5.

 • Freud, S., (1996). Yaşamım ve Psikanaliz (Çev., K. Şipal), Say Yayınları, İstanbul.

 • Geertz, C. (1993), “Religion as a cultural system”, (Ed. C. Geertz), The interpretation of cultures: selected essays, s. 87–125, Fontana Press.

 • Gençtan, E. (1998), Psikanaliz ve Sonrası, Remzi Kitapevi, İstanbul.

 • Güzel, E. (2018), “Güzellik Dayatması Altında Tüketim Nesnesine Dönüşen Kadın”, Global Media Journal, Y.4, S.7, s. 81-96.

 • Güzel, E. (2013), Kültürel Bağlamda Kadın ve Güzellik, Doktora Tezi, Yeditepe Ünüversitesi Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul.

 • Horney, K. (2010), İçsel Çatışmalarımız (Çev., Z. Koçak), Sel, İstanbul.

 • Horney, K (2017), Nevrozalar ve İnsan Gelişimi (Çev., E. Erbatur), Sel, İstanbul.

 • Kleinman, P. (2015), Psiko101: Psikolojinin Gerçekleri (H. Kaplan). Okuyanus, İstanbul.

 • Колев, И. Пожарлиев, Ч. (2001), Философия, Из. Анубис, София.

 • Korkmaz, M. (1996), Yetişkin Örneklem İçin Bir Benlik Saygısı Ölçeğinin Güvenirlilik ve Gerçeklik Çalışması, Uzmanlık Tezi, Ege Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı, İzmir.

 • Kutash, I. (1994), Anxiety. (Ed. R. J. Corsini), Encyclopedia of Psychology, Wiley, s. 166–182, New York.

 • Marx, K. (1993), 1844 Elyazmaları (Çev., K. Sömer), Sol Yayınları, Ankara.

 • Marx, K. (2000), Yabancılaşma (Çev., K. Sömer ve ark), Sol Yayınları, Ankara.

 • Milkie, M. A. (1999), “Qualitative Contributions to Social Psychology”, Social Psychology Quarterly, Y.62, S. 2, s. 190-210.

 • Monro, F. Huon, G. (2005), “Media-portrayed Idealized Imades, Body Shame and Apperience Anxiety”, Eaiting Disorders S.38, Y.1, s.85–90.

 • Mulkens, S., Bos, A. E., Uleman, R. ve ark. (2012), “Psychopathology symptoms in a sample of female cosmetic surgery patients”, Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, Y.65, S.3, s.321-327.

 • Oktan, V. Şahin, M. (2010). “Kız ergenlerde beden imajı ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Y. 7, S.2, s. 544-556.

 • Öner, N. and Le Compte, A., (1983), Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 • Özusta, Ş. (1995), “Çocuklar İçin Durumluk-Süreklilik Kaygı Envanteri Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Türk Psikoloji Dergisi, Y.10, S.34, s. 32-44.

 • Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A., Calvert, S. L. (2009), “College students’ social networking experiences on Facebook”, Journal of Applied Developmental Psychology, Y. 30, s. 227–238.

 • Phillips, K. A., Grant, J., Siniscalchi, J., ve ark. (2001), “Surgical and nonpsychiatric medical treatment of patients with body dysmorphic disorder”, Psychosomatics, Y. 42, s. 504– 510.

 • Phillips, K. A., & Menard,W. (2006). “Suicidality in body dysmorphic disorder: A prospective study”, American Journal of Psychiatry, Y. 163, s.1280–1282.

 • Попов, Г. (2012), Психопатология. Феноменология. Методология, Из. Стено, Варна

 • Rosenberg, M. (1965), Society and the Adolescent Self-Image, Princeton University Press, Princeton.

 • Scharff (Eds.), New femininities: Postfeminism, neoliberalism and subjectivity (pp. 99–116). London: Palgrave. (2011).

 • Sezgin, S. & Şenol, Selmin. (2010), “Medyadaki Kadın İmgesi: Anne. 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, s. 459463, İzmir

 • Smith, E. Nolen-Noeksema, S. Fredrickson, B. Loftus, G. Bem, D. Maren, S. (2012). Psikolojiye Giriş (3. Baskı), Kişilik (S.452-491), Arkadaş Yayınevi, Ankara

 • Sommers-Flanagan, J. (2016), Klinik Görüşme Psikolojik Değerlendirme Esasları (Çev., G. Akbaş, L. Korkmaz), 3.Baskı, İthaki, İstanbul.

 • Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., Lushene, R., Vagg, P. R., Jacobs, G. A. (1983), Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, Consulting Psychologists Press, CA.

 • Spielberger, C.D. (1966), Theory and Research on Anxiety, Academic Press, New York.

 • Стаматов, Р. (1992), Психология, Просвета, София.

 • Tukuş, L. (2010), Benlik Saygısı Ölçeği – Kısa Formu Türkçe Güvenirlilik ve Gerçeklik Çalışması, Uzmanlık Tezi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli.

 • Türkmen, İ. Kurt, Z. Karslıgil, E. (2013), “Destek Vektör Makinesi Yöntemi İle Yüz Güzelliği Kararı”, Sinyal İşleme ve İletişim, S14.

 • T. von Soest, I.L. Kvalem, H.E. Roald, K.C. (2009), “The effects of cosmetic surgery on body image, self-esteem, and psychological problem”, Skolleborgi Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, S.62, 1238-1244

 • Walker, C.E., Krumhuber, E.G., Dayan, S. ve ark. (2019) “Effects of social media use on desire for cosmetic surgery among young women”, Current Psychology, Springer, s. 1-10.

 • https://www.asds.net/skin-experts/news-room/press-releases/asds-members-performed-nearly- 12-million-treatments-in-2017 .Erişim tarihi: 18.12.2019

 • aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyede-estetik-ekonomisinin-buyuklugu-2-milyar-dolar/1296667 Erişim tarihi: 24.06.2016.

                                                                                                    
 • Article Statistics