MÜZİK ETKİNLİKLERİNİN SOSYAL KABUL DÜZEYİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 383-392
Year-Number: 2020-101

Abstract

Bireylerin sahip oldukları bilişsel, fiziksel veya duyuşsal farklılıkları nedeniyle yaşadıkları sosyal çevrede kabul görmeleri hem bireyin kişisel gelişimi hem de toplumun gelişmesi için önemli bir husustur. Bu çalışmada amaç kaynaştırma öğrencileri ile birlikte aynı eğitim ortamında öğrenim gören normal gelişim gösteren öğrencilerin sosyal kabul düzeylerine müzik etkinliklerinin etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ilkokulda 4. Sınıfa devam eden normal gelişim gösteren öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada kaynaştırma öğrencisi bulunan iki sınıf seçilmiştir. Araştırmada normal gelişim gösteren öğrencilere Siperstein (1980) tarafından geliştirilen, Civelek (1990) tarafından Türkçe ’ye çevrilen Sosyal Kabul Ölçeği öntest-sontest uygulaması şeklinde kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda kaynaştırma öğrencisi bulunan her iki sınıfta da uygulanan müzik etkinliklerinin sosyal kabul düzeyini olumlu yönde arttırdığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The cognitive, physical, or affective differences that individuals have are accepted in the social environment they live in is an important issue for both the personal development of the individual and the development of the society. The aim of this study is to investigate the effects of music activities on social acceptance levels of normal developing students who study in the same educational environment with the inclusive students. The study group consists of 4th grade students with normal development in an elementary school affiliated to the Ministry of National Education in Ankara. Two classes with inclusive students has been selected for the research. The Social Acceptance Scale, which was developed by Siperstein (1980) and translated into Turkish by Civelek (1990), was used as a pre-test & post-test application in the research. As a result of the study, it is seen that both classes includes students who have special needs music activities increase the social acceptance level in a positive way.

Keywords