ÖĞRENCİLERİN YANAL DÜŞÜNME İLE BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2020-102
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 248-253
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı yanal düşünme ile bilinçli farkındalık düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacı doğrultusunda çalışmanın evrenini İstanbul İli Vakıf Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, örneklemini ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 699 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Tarama yöntemi (bağlantısal model) uygulanarak yapılan çalışmada veriler anket yöntemi tekniği ile toplanmıştır. Katılımcılara kişisel bilgi formu, yanal düşünme ve bilinçli farkındalık ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25 paket programına kayıt edilmiştir. İstatistiki işlem olarak korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak yanal düşünme ile bilinçli farkındalık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu, yanal düşünmenin bilinçli farkındalık düzeyinin yordayıcısı olduğu ve bilinçli farkındalık davranışı geliştirmede yanal düşünme önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bireyin kendini tanıması ve özgünlüğünü gerçekleştirebilmesi için hayal gücü gelişimi ve çözüm odaklı bakış açısının önemli olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the relationship between lateral thinking and conscious awareness. For the purpose of the study, students of Istanbul Province Foundation University Faculty of Sport Sciences and Academy of Physical Education and Sports creates the universe of study while 699 volunteer participants identified by simple random sampling method forms its sample. The data were collected with questionnaire method in this study which was conducted by using the scanning method (connective model). Personal information form, lateral thinking and conscious awareness scale were applied to the participants. The data which were collected recorded in SPSS 25 package program. Correlation and regression analysis were used for statistical analysis. As a result, it was found that there is a significant relationship between lateral thinking and conscious awareness level. Also, it is acquired that lateral thinking is a predictor of conscious awareness level and lateral thinking has an important impact on improving conscious awareness behavior. It is realized that imagination development and solution-oriented point of view are important for the individuals to recognize themselves and notice their originality.

Keywords


 • Tanilli, S, (1998), Yaratıcı Aklın Sentezi, (3. Baskı), Adam Yayınları, İstanbul.

 • Saban, A, (2004), Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar (3. baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

 • De Bono, E, (1970), Lateral Thinking. Ward Lock Educational, London

 • De Bono, D, (1977), “Information Processing and New İdeas-Lateral And Vertical Thinking”, (In S. J. Parnes, R.B, Noller, and A. M. Biondi (Eds.) Guide to creative action, Revised edition of creative behavior guidebook, Scribner’s, New York. De Bono, D, (1990), Lateral Thinking: A Textbook of Creativity, Penguin Books. London.

 • Şimşek, N, (2014), Farkındalık bilinci, (1. Baskı), Akçağ Yayınları, Ankara.

 • Gedik, G, (2018), “Bilinçli Farkındalık ve Kendini Kabul”. Akademik Sosyal Araştırmalar Der- gisi, 6/71, s. 615-626.

 • Brown KW; Ryan RM, (2003), “The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being”, Journal of Personalyity and Social Psychology, 80, s. 82050.

 • Karasar, N, (2008), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara.

 • Semerci, Ç, (2016), “Developing A Lateral Thinking Disposition (LATD) Scale: A Validity and Reliability Study”/”Yanal Düşünme Eğilimi (YADE) Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12/1, s. 358-371.

 • Brown, Kirk; Warren and Richard, M. Ryan, (2003), “The Benefits of Being Present: Mindful- ness and Its Role in Psychological Well-Being”, Journal of Personality and Social Psychology 84/4, s. 822-848.

 • Özyeşil, Zümra; Coşkun, Arslan; Kesici, Şahin; Deniz, M. Engin, (2011), “Bilinçli Farkındalık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması”, Eğitim ve Bilim 36/160, s. 224-235.

 • Yılmaz, B, (2017), Sınıf Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Ve Yanal Düşünme Eğilim- leri Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Bolu.

 • Şahin, A, (2019), “Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler”, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,8, s. 151-176.

 • Sirois, F; Tosti, N, (2012), “Lost in the moment? An investigation of procrastination, mindful- ness, and well-being”, Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 30/4, s. 237-248.

                                                                                                    
 • Article Statistics