YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN ETİK LİDERLİĞİNİN HEMŞİRELERİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 159-175
Year-Number: 2020-101

Abstract

Son yıllarda, sağlık alanında tekrarlayan etik problemler, etik ve ahlaki değerlere liderlik kapsamında daha büyük bir önem atfedilmesini sağlamıştır. Sağlık kurumlarında etik liderlik davranışı üzere yapılan çalışmalar da bu doğrultuda artış göstermektedir. Etik liderlik yaklaşımlarının geliştirilmesi, daha iyi hasta bakımı sağlamada da önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanında, çalışanların işi ile ne kadar tatmin oldukları da liderler için önem arz etmektedir. Çalışanların iş doyumunun, kişisel performanslarını ve sonucunda da örgütü olumlu yönde etkileyeceği öngörülmektedir. Çalışmalar, etik liderlik davranışlarının çalışanların iş doyumunu olumlu etkilediği yönündedir. Bu çalışma yönetici hemşirelerin etik liderlik davranışlarının, hemşirelerin iş doyumu üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. Çalışmanın örneklemini bu araştırmaya katılmayı kabul eden bir üniversite hastanesinde çalışan 336 hemşire oluşturmuştur. Veriler Etik Liderlik Ölçeği ve Hemşire İş Doyum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde t testi, varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerin etik liderlik toplam puan ortalamasının (3,80±,946) ve iş doyumu puan ortalamalısının (3,62±,769) ortalamanın üzerinde olduğu saptanmıştır. Yapılan koreleasyon analizi sonucunda; etik liderlik ile iş doyumu düzeyleri arasında orta derecede pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=.789 ; p = 0.000). Araştırmaya katılan hemşirelerin, etik liderlik ve iş doyumlarının ortalamanın üzerinde olduğu, yönetici hemşirelerin etik liderlik davranışlarının, hemşirelerin iş doyumunu olumlu düzeyde etkilediği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In recent years, recurring ethical problems in the health field, it has led to a greater emphasis on ethical and moral values attributed to the scope of leadership. Studies on ethical leadership behavior in health institutions are increasing in this direction. The development of ethical leadership approaches plays an important role in providing better patient care. In addition, the satisfaction of employees with their job is also important for leaders. Employee job satisfaction, personal performance and as a result, the organization is expected to affect positively. Studies, the job satisfaction of ethical leadership behavior indicates that positively affected. This study was planned as a descriptive and cross-sectional study in order to determine the effects of ethical leadership behaviors of executive nurses on job satisfaction. The sample of the study consisted of 336 nurses working in a university hospital who agreed to participate in this study. Data were collected using Ethical Leadership Scale and Nurse Job Satisfaction Scale. Data were analyzed by t test, variance analysis and correlation analysis. It was determined that the average score of ethical leadership (3,80±,946) and job satisfaction (3,62±,769) score of the nurses participating in the study were above the average. It was determined that the average score of ethical leadership and job satisfaction score of the nurses participating in the study were above the average. As a result of the correlation analysis; A moderate positive and statistically significant relationship was found between ethical leadership and job satisfaction levels. (r=.789 ; p = 0.000). The ethical leadership and job satisfaction of the nurses participating in the study were above average, ethical leadership behaviors of executive nurses positively affected job satisfaction of nurses

Keywords