NAKKAŞ LEVNİ’NİN TEK FİGÜRLÜ KADIN MİNYATÜRLERİNİN PLASTİK AÇIDAN ELE ALINIŞI

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-18 19:11:17.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 294-304
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Minyatür, Osmanlı resim sanatında önemli bir yer kaplamakta, kendine has çizimsel özellikleri ve kurallarıyla resim sanatında farklı bir yere oturmaktadır. Osmanlı imparatorluğunda minyatür sadece kural kalıpları içinde kalmamış zamanla Avrupa resim sanatından da etkilenip plastik açıdan (perspektif, boyut, hareket vb. öğelerden) gelişim ve değişimler yaşamıştır. Lale devriyle duraklama dönemine giren Osmanlı minyatür sanatı, Levni’yle birlikte tekrar bir gelişim ivmesi kazanmıştır. Osmanlı minyatürlerinde resim sanatının plastik değerlerinin (oran, boyut, perspektif vb.) dışına çıkılarak bilinçli bir şekilde nesnelerin-objelerin, figürlerin formları ve biçimleri bozulmuştur. Nakkaş Levni ise bu anlayışı yıkmış gerçekçi formda ve biçimde resmin plastik değerlerine uygun minyatürler yapmıştır. Levni’nin minyatürlerinde gerçekçi tavırlar göstermesinin nedeni ise III. Ahmed’in portrelerini yapmış olan Vanmour’dan etkilenmiş ve onun portrelerini inceleyip ondan esinlenmeş olmasıdır. Araştırmanın amacı Nakkaş Levni’nin minyatür sanatına plastik açısından (hareket, biçim, boyut, oran…gibi) getirdiği farklı etkileri ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın önemi ise minyatür sanatında kullanılan kurallar içerisindeki plastik değerlerin değişiminin önemini vurgulamaktır. Araştırmanın sonucunda Nakkaş Levni’nin minyatürlerinde tek figürlü kadın figürlerini çok çalıştığı, resmini yaptığı bazı kadın figürlerine Avrupa resim sanatında özellikle Rönesans döneminde kullanılan ‘S’ hareketini verdiği, bayan figürlerin göğüs dekoltesini göstererek klasik minyatürlerden ayrıştığı, anatomik yapıları belirgin çizdiği ve oranlamayı büyük oranda kurduğu, klasik minyatürlere göre eserlerinin çok gerçekçi olduğu, arka planı monokrom genellikle tek renk ve birkaç stilize çiçekle doldurulduğu, üst üste lekesel boyamalarla boyutlandırmaya gittiği, çok fazla renklilik tonal çeşitliliğin olmadığı görülmüştür. Levni’nin minyatür eserlerinin modern resme geçişte öncü olduğu kanısı araştırma sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The miniature occupies an important place in the Ottoman art of painting and sits in a different place in the art of painting with its unique drawing features and rules. In the Ottoman Empire, miniatures were not only in patterns of rule, but were also influenced by the European art of painting in terms of plastic (perspective, size, movement, etc.). elements) has experienced development and changes. Ottoman miniature art, which entered a period of stagnation with the tulip era, gained momentum of development again with Levni. The plastic values of the art of painting in Ottoman miniatures (ratio, size, perspective, etc.) the forms and forms of objects-objects, figures have been broken out consciously. Nakkaş Levni, on the other hand, destroyed this understanding and made miniatures in realistic form and form in accordance with the plastic values of the painting. The reason levni showed realistic attitudes in his miniatures is that III. It is that he was influenced by Vanmour, who had made portraits of Ahmed, and studied his portraits and was inspired by him. The aim of the research is to reveal the different effects that Nakkaş Levni brings to miniature art in terms of plastic (movement, shape, size, proportion...). The importance of research is to emphasize the importance of changing plastic values within the rules used in miniature art. Levni's miniatures single figures as a result of the research in some very trying calligrapher female figures in European art of painting the female figure made a picture, especially of the Renaissance period used the ‘S’ of the movement is given by showing the female figure of classic miniatures from the cleavage divide, and drew largely oranlamay apparent anatomical structures, built according to the classic miniatures of his works is very realistic, the background is usually monochrome single color and it was filled with stylized flowers few, on top went to paint on the stain with sizing, it has been observed that there is not much colouration of the tonal variety. The belief that levni's miniature works were pioneers in the transition to modern painting has emerged as a result of research.

Keywords


 • And Metin, (2004). Osmanlı Tasvir Sanatları: 1 - Minyatür, İstanbul; Türkiye İş Bankası Yayın- ları.

 • Mahir, Banu, (2012). Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul; Kabalcı Yayıncılık.

 • Bağcı, Serpil, Çağman, Filiz, Renda Günsel, Tanındı, Zeren, (2006). Osmanlı Resim Sanatı, İstanbul; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

 • Başkan, S., (2014). Başlangıcından Cumhuriyet Dönemine Kadar Türklerde Resim, Ankara; Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

 • Bulut, H. (2001). Yeniliklerle Dolu Yüzyıldan İki ‘Yeni’ İsim: Nedim-Levnî Ve Eserlerindeki

 • İlden, Serkan, (2011). “Levni İmzalı İnsan Resimlerinde Figür Anlayışı”, Turkish Studies, Cilt. 6 Sayı. 1; 1303-1315.

 • Kınık, Mustafa ve Topaklı, Asım, (2012). “Levni Minyatürlerinde İllüstrasyon”, Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt. 5 Sayı. 10; 71-85.

                                                                                                    
 • Article Statistics