Döviz Kurundaki Yükselmenin Turizm Sektörüne Etkisi: 2010-2018 Arası Türkiye Örneği
The Effect of The Rise in Exchange Rate on Tourism Sector: The Example of Turkey Between 2010 and 2018

Author : Serkan KARADAĞ - Erdem BAĞCI
Number of pages : 439-457

Abstract

Turizm Sektörü, dünya ve Türkiye ekonomisinde gün geçtikçe önem kazanan ve zamanla önemini kaybetmeyen sektörlerdendir. Türkiye’nin turizm gelirleri 2018 yılında 25,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün ülkemiz için önemi, bilhassa ekonomik kalkınmada gereksinim duyulan sermayenin sağlanması, istihdam imkanlarının artırılması ve dış ticaret açıklarının giderilmesine yardımcı olması gibi yararlarından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda turizm gelirleri döviz kurlarından etkilenmektedir. Döviz kurları yükseldiğinde turistik mal ve hizmetler ucuzlayacağından, talep artışının sonrasında ülkenin turizm gelirlerine olumlu etkiler sağlaması beklenir. Döviz kurları düştüğündeyse ülkenin turizm gelirleri düşme eğilimine girer. Bu nedenle turizm gelirlerinin döviz kuruyla ilişkisi araştırmacıların ve politika yapıcıların ilgisini çekmektedir. Bu çalışmada döviz kuru yüksekliğinin turizm sektörüne etkisi 2010-2018 yılları arasında Türkiye örneği üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma-da turizm gelirlerine ve döviz kuruna ilişkin istatistikler kullanılarak yapılan hesaplamalarla bir sonuca varılmıştır. Araştırma sonucunda döviz kuru yüksekliğinin ülkeye gelen turist sayısını artırdığı, gelen döviz miktarının artmadığı, gelen turistlerin daha az dövizle daha çok hizmet aldıkları sonucuna varılmıştır.

Keywords

Döviz Kuru, Turizm Gelirleri, Türkiye.

Read:767

Download: 281

Atıf Bulunamadı